Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA"

red.

Razem z firmą Galeco ogłaszamy konkurs, w którym możecie wygrać wejściówki na największe w Polsce targi budowlane - Budmę 2015. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać odpowiedź na jedno proste pytanie. Nagrody to 15 wejściówek na Targi!

konkurs, targi budowlane
W naszym konkursie można wygrać wejściówki na Targi Budma
Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wejdź na Budmę", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagrody jest firma Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu "Ładny Dom, www.ladnydom.pl", którego Organizator jest wydawcą, w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/pages/%C5%81adny-Dom/444924195612591?ref=hl, dalej zwanym "Profilem Serwisu", w dniach 4.03.2015 - 6.03.2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są fanami Profilu Serwisu lub określą się jako fani Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu, zgodnie z postanowieniem ust. 5 poniżej.

5. Określenie siebie jako fana Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach 4.03.2015 - 6.03.2015 wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w poście Organizatora w Profilu Serwisu informującym o rozpoczęciu Konkursu.

Pytanie konkursowe brzmi: "Czy Teriva to rodzaj: a. fundamentu; b. stropu; c. ścian zewnętrznych". Odpowiedź należy wysłać na adres ladnydom.internet@agora.pl

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Po przesłaniu maila z odpowiedzią na pytanie konkursowe, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niej odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na Profilu Serwisu oraz w serwisie www.ladnydom.pl

5. Poprzez przesłanie zadania konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na Profilu Serwisu oraz w serwisie www.ladnydom.pl.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu są wybierani przez jury Konkursu wyłącznie spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1, jury wybierze 15 pierwszych maili z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 9.03.2015 opublikuje wyniki Konkursu na Profilu Serwisu.

5. Nagrody zostaną wysłane e-mailem do zwycięzców Konkursu.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest 15 wejściówek na Targi Budma odbywające się Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 10 - 13 marca 2015 r.

2. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w imieniu Fundatora.

3. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę określoną w ust. 1 powyżej.

5. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Wejdź na Budmę". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, odbioru oraz realizacji nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA"