Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Z nami masz czas"

red.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem w konkursie o nazwie "Z nami masz czas " zwanym dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029692, o numerze NIP 521-008-43-88, o numerze REGON 011020824, kapitał zakładowy 272 731 500,00 PLN

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://czterykaty.pl, zwanego dalej "Konkursem"w terminie od 30 kwietnia 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w dwóch częściach:

a) część I - zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą w okresie od dnia 30.04.2013 od godziny 13.00 do 20.05.2013 do godziny 23.59

b) część II - zgłoszenia konkursowe zostaną poddane głosowaniu użytkowników Serwisu w dniach od 29.05.2013 od godziny 15.00 do dnia 11.06.2013 do godziny 23.59.- (termin może ulec zmianie).

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może wziąć udział w jednej lub w obu częściach Konkursu.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie - etap I

1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wysłanie mailem na adres konkurs.maszczas@gazeta.pl zdjęcia (akceptowalne formaty: tiff, jpg) własnej kuchni i krótkiego opisu, co uczestnik zrobi z zaoszczędzonymi pieniędzmi i 15 dniami w roku wolnymi dzięki zmywaniu w zmywarce. W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu.

2. Przystąpić do Konkursu można w terminie od dnia 30 kwietnia 2013 roku od godz. 13:00 do dnia 20 maja 2013 roku do godz. 23:59.

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 3 a). Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć, jednakże jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

6. Poprzez nadesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu.

7.W wyniku zakończenia I etapu Konkursu jury, o którym mowa w § 1 ust. 6, wyłoni do dnia 29.05.2013 roku 8 finalistów, których zgłoszenia konkursowe uzna za najciekawsze i które zostaną ocenione przez użytkowników Serwisu w II etapie Konkursu.

§ 4 Przebieg i warunki udziału w Konkursie - etap II

1. Uczestnikami II etapu Konkursu mogą być użytkownicy Serwisu, którzy korzystając z zamieszczonego w sekcji konkursowej Serwisu mechanizmu oddawania głosów wyłonią 4 laureatów I etapu Konkursu. Organizator poinformuje uczestnika I etapu o zakwalifikowaniu się do etapu II drogą e-mailową w przeciągu 24 h od wyłonienia finalistów. Uczetnik zobligowany jest odpowiedzieć i potwierdzić swój udział w finale drogą e-mailową w przeciągu 48 h od otrzymania powiadomienia organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przez uczestnika I etpau udziału w II etapie konkursu organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego kandydata do finału konkursu (II etapu).

2.Oddanie głosu na finalistów II etapu odbywa się poprzez oznaczenie wybranego zdjęcia i wskazanie w opisie uzasadnienia tego wyboru - w terminie od 04.06 do 16.06.2013 r - (termin może ulec zmianie). Warunkiem uznania głosu za oddany ważnie jest podanie przez uczestnika II etapu adresu e-mail.

3.W wyniku zakończenia II etapu Konkursu jury, o którym mowa w § 1 ust. 7, wyłoni do dnia 18.06.2013 roku- (termin może ulec zmianie):

czterech laureatów Konkursu spośród uczestników, którzy zgłosili swoje prace i otrzymali największą liczbę głosów w II etapie Konkursu,

pięciu użytkowników, którzy oddali ważne głosy w II etapie konkursu, a których uzasadnienia jury uzna za najciekawsze.

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury oraz użytkowników tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Etapy wyłaniana zwycięzców konkursu:

a) Spośród zdjęć nadesłanych w etapie I konkursu przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 8 (ośmiu) finalistów, których zgłoszenia poddane zostaną dalszemu głosowaniu przez użytkowników.

b) użytkownicy w etapie II konkursu wskażą w drodze głosowania 4 (czterech) Głównych Zwycięzców, których zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze i którym zostaną przyznane nagrody, określone w § 5 ust. 1 Regulaminu;

c) jury wśród głosujących użytkowników w etapie II konkursu wybierze 5 (pięciu) uczestników, których uzasadnienia do oddanego głosu zostaną uznane za najciekawsze i którym zostaną przyznane nagrody pocieszenia określone w § 6 ust. 3 Regulaminu.3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika, w terminie do 14 czerwca 2013 roku. Uczestnik Konkursu obowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzić dane kontaktowe i uzupełnić je poprzez podanie danych umożliwiających wysłanie nagrody, tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

§ 6. Nagrody.

1. Przyznane nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% - zgodnie z art. Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na fundatorze nagrody.

2. Nagrodą w Konkursie, dla Głównych Zwycięzców o którym mowa w § 5 ust. 2 b) jest nagroda rzeczowa w postaci zmywarki marki Electrolux model ESF4510ROX o wartości brutto 1490 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości165,54. zł z przeznaczeniem na zapłatę należnego podatku od nagrody przyznawanej w Konkursie. Podatek zostanie zapłacony przez fundatora nagrody.

3. Nagrodami dodatkowymi w konkursie o których mowa w § 5 ust. 2 c) są blendery marki Electrolux model ESTM5200 o wartości 130 zł brutto - po jednym dla każdej z 5 osób.

4. Dodatkowo uczestnicy, o których mowa w § 5 ust. 2 b), otrzymają porady architektoniczne aranżacji kuchni. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, powyżej bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty ich równowartości w gotówce.

7. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia uzyskania potwierdzenia przez zwycięzcę prawidłowości danych oraz ich uzupełnienia, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika. Uczestnik zobligowany jest do zrobienia zdjęcia podczas odbierania nagrody i przesłania go w dniu otrzymania nagrody na adres konkurs.maszczas@gazeta.pl.

8. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

11. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: "Z nami masz czas ". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Z nami masz czas"