REGULAMIN

red.

Regulamin konkursu SMS "Cztery Kąty" 5/2015

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem konkursu SMS-owego w Miesięczniku „Cztery Kąty” 11/14, zwanego dalej „Konkursem” jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Cztery Kąty” oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.czterykaty.pl, zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Organizator informuje o Konkursie na łamach Miesięcznika  „Cztery Katy”, dalej zwanego „Miesięcznikiem”, w numerze 5/2015, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.cztertkaty.pl, zwanej dalej „Serwisem”,
1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 14.04.2015 od godziny 9.00 do dnia 10.15.2014 do godziny 23:59.
1.5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.
1.6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
2.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.


3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie 15  osób, które odwiedzą na pytanie : „Cztery Katy najbardziej lubię za ..?”. Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Organizatora. Jury kieruje się kreatywnością i pomysłowością dotyczącą odpowiedzi na pytanie.
3.2. Uczestnik wysyła SMS na numer 72466 z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT. Wiadomość SMS nie może zawierać polskich znaków, a jej maksymalna długość to 160 znaków ze spacjami. Odpowiedź należy poprzedzić prefiksem Ck. oraz subprefiksem z kodem nagrody ( PRZYKŁAD:  ck.1 hasło reklamowe)
SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony jeśli wpłynie do Organizatora najpóźniej 10 maja 2015 r. do godz. 23:59.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y wysłane błędnie lub za SMS-y, które nie doszły w określonym powyżej terminie.
3.3. Nagrodami w konkursie są:
Kod: 1- dla jednej osoby wybranych przez Zupowar Soup & Blend o wartości 499 zł brutto
Kod2 : - dla dwóch osób wybranych przez Czajnik Ilumina o wartości 319 zł brutto
Kod 3: - dla trzech osób wybranych przez Blender Ręczny Ilumina o wartości 199 zł brutto
Kod 4:  - dla czterech osób wybranych przez Blender Mix & Go Kitchen o wartości 149 zł brutto
Kod 5: - dla pięciu osób wybranych przez jury kubek termiczny „Kocham dom” o wartości 49 zł brutto
3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.
3.5. Uczestnik Konkursu obowiązany i  zapewnia, że przesłana odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu.


4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
4.1. O prawie do nagrody w danym konkursie decyduje jury
4.2. O przyznaniu Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora SMSem wysłanym pod numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszenia do  14 kwietnia 2015 r.
4.3. Laureaci nagród zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania poprzez wysłanie SMSa na nr 71466 (koszt smsa 1zł + VAT, tj 1,23 zł brutto) o treści i schemacie podanym w SMSie informującym o wygranej.
4.4. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem zamieszkania, adresem e-mail Organizator prześle do Laureata nagrody za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 3 tygodni od otrzymania danych adresowych. Odmowa odebrania przesyłki lub nieodebranie przesyłki awizowanej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę w SMS wysłanym zgodnie z pkt. 4.3 uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora pod adresem określonym w pkt. 1.1. Regulaminu na okres 6 miesięcy. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 6 miesięcy prawo do nagrody wygasa.
4.5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach niniejszego Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w niniejszym punkcie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4.6. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. REKLAMACJE
5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs SMS  „Cztery Katy 5/2015”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu i Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników  oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.
6.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz na otrzymywanie informacji handlowej od AGORA SA i jej kontrahentów środkami komunikacji elektronicznej oraz powiadomień drogą sms.
6.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.


Skomentuj:

REGULAMIN