Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Remont domu - czy można liczyć na wsparcie finansowe od państwa?

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Jeśli planujemy remont swojego mieszkania, ale koszty są zbyt wysokie, jest szansa na pomoc od państwa. Choć obecnie niektóre programy wsparcia budownictwa jednorodzinnego zostały zawieszone lub całkowicie zlikwidowane, to mamy jeszcze możliwość skorzystania z tzw. premii termomodernizacyjnej, której zasady określa ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Remont domu - czy można liczyć na wsparcie finansowe od Państwa?
Remont domu - czy można liczyć na wsparcie finansowe od Państwa?
fot. Pixabay

Premia na remont mieszkania - jak ją uzyskać i komu przysługuje? 

Premię termomodernizacyjną wypłaca budżet państwa ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Przysługuje ona tylko i wyłącznie właścicielom domów jednorodzinnych - inwestorom korzystającym z kredytu na ten cel. Ci, którzy przeprowadzają remont z własnych środków, premii nie dostaną. 

Uwaga! Inne formy pomocy z Funduszu to premia remontowa i kompensacyjna, ale dotyczą one budynków wielorodzinnych lub budynków z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym. Wysokość premii wynosi 20% kwoty kredytu zaciągniętego na termomodernizację, jednak nie może wynosić więcej niż:                                          -16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i     - dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.                                                              Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Taki audyt dołączamy do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, który składamy w banku kredytującym.

Audyt energetyczny - co to znaczy?

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanych prac. Do sporządzania audytu uprawnione są osoby fizyczne, które po odbyciu odpowiedniego szkolenia uzyskały licencję zawodową audytora energetycznego. Lista audytorów energetycznych dostępna jest na stronie: www.zae.org.pl

Na czym polega termomodernizacja?

Jako przedsięwzięcia termomodernizacyjne ustawa określa te prace, których przedmiotem jest:

1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych:                                                                                             a) przy czym w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%,                                                                                                                b) przy czym w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%, w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,                                                                                                                                 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest energia z tych sieci spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,                                                                                       3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym,                                                                                                                           4. całkowita lub częściowa zamiana dotychczasowych, tradycyjnych źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji (kogeneracja to proces technologiczny jednoczęściowego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła bezpośrednio w elektrociepłowni).

Co nas czeka w banku?

Warunki związane z udzieleniem i spłatą kredytu są ustalane indywidualnie dla każdego inwestora. Decyzję o jego udzieleniu bank podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając naszą zdolność kredytową oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.                                                                                                       Najpierw zawieramy umowę warunkową kredytu.Następnie bank kredytujący przesyła ją do Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z naszym wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz audytem energetycznym. BGK w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego zleca wykonanie weryfikacji tegoż audytu innym podmiotom (dokonuje własnej, wewnętrznej oceny).                                        Jeśli weryfikacja będzie pozytywna oraz spełniliśmy warunki do przyznania premii, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia nas i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, określając także jej wysokość (o odmowie również zostaniemy poinformowani i jeśli nadal chcemy uzyskać dofinansowanie, całą procedurę uruchamiamy od nowa). Następnie bank kredytujący uruchamia kredyt.               Uwaga! W dniu przekazania pierwszej transzy, bank jednocześnie pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0.6% kwoty przyznanej premii, która przekazuje do BGK. Przekazanie premii przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że prace termomodernizacyjne zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego i w terminie określonym w umowie kredytu. Reasumując, bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora. Oznacza to, że środki z premii przekazywane są między bankami i zmniejszają wysokość zadłużenia, nie trafiają jednak bezpośrednio do naszych rąk.

Postawa prawna - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130).

Skomentuj:

Remont domu - czy można liczyć na wsparcie finansowe od państwa?