Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Abonament RTV pod kontrolą

Małgorzata Kapelusiak

Zgodnie z ustawą z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji "każdy kto posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika". Zatem według ustawodawcy, jeśli mamy w domu radio lub/i telewizor, trzeba za słuchanie lub/i oglądanie zapłacić.

20616514 https bi
rys. Małgorzata Ślińska

Przeczytałam w internecie, że kontrolerzy Poczty Polskiej mają sprawdzać, czy mam w domu telewizor i czy opłacam abonament. Jeśli tego nie robię, mogę otrzymać wysoką karę. Czy to prawda? I czy muszę wpuścić takiego kontrolera do domu? Weronika Sz., Legionowo

Opłata abonamentowa w teorii...

Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na obywateli konieczność zgłoszenia sprzętu RTV w najbliższej placówce pocztowej - mamy na to 14 dni od momentu rozpoczęcia korzystania z telewizora lub radia. Zgłoszenia dokonujemy osobiście lub możemy zrobić to przez internet.

Obowiązek uregulowania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowaliśmy odbiornik, na przykład jeśli zrobiliśmy to 5 czerwca, to płacimy dopiero od lipca. Opłatę należy uiścić z góry do 25. dnia każdego miesiąca, za który jest ona należna (możemy też - jeśli oczywiście będziemy chcieli - zapłacić od razu za cały rok albo jedynie za wybrane miesiące).
Osoby fizyczne mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez członków rodziny. Pod pojęciem gospodarstwo domowe, w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy, należy rozumieć zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Warto wspomnieć, iż planowane jest zastąpienie abonamentu RTV opłatą audiowizualną. Projekt zakłada, że od stycznia 2017 roku będzie ona ściągana razem z rachunkiem za prąd przez firmy energetyczne.

...i w praktyce

W imieniu Poczty Polskiej kontrolę tego, czy faktycznie zarejestrowaliśmy odbiornik i czy w terminie płacimy za jego używanie, przeprowadza wyznaczony operator. Operatorem tym jest Centrum Obsługi Finansowej. Kierownik Centrum upoważnia pracownika tej jednostki do wykonywania czynności kontrolnych na rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata oraz wydaje mu druk upoważnienia, w którym widnieją pełne dane osobowe kontrolera. Przed rozpoczęciem wizyty musi on nas wcześniej o tym powiadomić i pokazać aktualne "pozwolenie" uprawniające go do sprawdzenia tego, czy mamy telewizor lub/i radio. Powinien mieć również identyfikator i legitymację służbową. Jeśli go o to poprosimy, ma on również obowiązek okazania dowodu osobistego.

W sytuacji gdy zostaniemy posądzeni o używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, czeka nas dotkliwa kara finansowa. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (ustawa ustanawia bowiem domniemanie, iż jeśli ktoś posiada odbiornik to, na pewno go używa i trzeba płacić).
Co ważne, uiszczenie powyższej opłaty nie zwalnia od konieczności uregulowania bieżącej należności.

Opłata jest pobierana na podstawie decyzji kierownika jednostki operatora przeprowadzającego kontrolę. Od decyzji mamy prawo się odwołać do ministra właściwego do spraw łączności - mamy na to 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeśli nie wpuścimy kontrolera do domu, wówczas sporządzi on specjalny protokół i może pojawić się pod naszymi drzwiami po raz kolejny, w późniejszym terminie.
Uwaga! Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że właściciel domu, czy mieszkania powinien, ale nie ma żadnego obowiązku, wpuścić kontrolera do domu, nawet gdy ten się wylegitymuje i przedstawi mu cel wizyty. Co więcej, kontrolerzy nie mogą uciekać się do podstępu, przedstawiając się na przykład jako listonosze, by w ten sposób dostać się do mieszkania. Takie działanie jest nielegalne i nie może być podstawą do wydania decyzji o karnej opłacie.

Naturalnie, jeśli znaleźliśmy się wśród uprawnionych do zwolnienia z tej opłaty (patrz poniżej) możemy iść na pocztę i wyrejestrować odbiornik (należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz dokument potwierdzający to, że jesteśmy w uprzywilejowanej grupie).

Ile zapłacimy i kto nie musi?


Miesięczna opłata za sprzęt RTV w danym roku kalendarzowym wynosi: 

1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,94 zł;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - 18,68 zł.

Ustawa zwalnia od opłat abonamentowych m.in. osoby:

1) co do których orzeczono pierwszą grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy; 

2) które ukończyły 75 lat; 

3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego; 

4) bezrobotne (powinni być zarejestrowani w urzędzie pracy). 

 

Skomentuj:

Abonament RTV pod kontrolą