Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ulga termomodernizacyjna. Odlicz koszty termomodernizacji od podatku!

Artykuł sponsorowany

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie i środowisko, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli domów jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od przychodów wydatków związanych z realizacją projektów termomodernizacyjnych! Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Ile można odliczyć w jej ramach? Sprawdź koniecznie!

Ulga termomodernizacyjna. Odlicz koszty termomodernizacji od podatku!
Ulga termomodernizacyjna. Odlicz koszty termomodernizacji od podatku!
Podatnik.info

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to działania i wydatki poniesione na ulepszenie budynków, które odnoszą się m.in. do:

  • zmniejszenia zapotrzebowania zarówno na energię grzewczą budynku mieszkalnego, podgrzewania wody użytkowej, jak i ogrzewania budynków mieszkalnych,
  • ulepszeń, które umożliwiają redukcję start energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz lokalnych źródłach ciepła, jeżeli domy, które otrzymują energię z tych sieci, spełniają wymogi dotyczące oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego albo też podjęto środki mające na celu zmniejszenie zużycia dostarczanej do tych budynków energii,
  • sporządzenia przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, które związane jest z likwidacją lokalnego źródła ciepła, co skutkuje zmniejszeniem kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do domów,
  • działania mogą mieć na celu zastosowanie całkowitej lub częściowej zmiany źródeł energii na źródła odnawialne albo też zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga podatkowa nazywana ulgą termomodernizacyjną to specjalne odliczenie od podatku dochodowego, przysługujące osobom, które przeprowadziły modernizację lub termomodernizację w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Dzięki tej uldze podatnik może odliczyć część poniesionych kosztów inwestycji od swojego dochodu, co pozwala mu zmniejszyć kwotę podatku do zapłacenia. Ulga termomodernizacyjna ma na celu zachęcenie obywateli do poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości, a to z kolei przyczynia się do ochrony środowiska.

Więcej o przepisach, które regulują ulgę termomodernizacyjną, znajdziemy w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT.

Renowacja budynków zbiorowego zamieszkania
Renowacja budynków zbiorowego zamieszkania
Podatnik.info

Kto może skorzystać z ulgi termoizolacyjnej? Ogólne zasady

Z ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją możesz skorzystać, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niezależnie od formy zabudowy (np. dom wolnostojący, szeregowiec, bliźniak).

Ulga termomodernizacyjna może obejmować podatników rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej czy rozliczających się na zasadach podatku liniowego (19% stawki podatku). Ulgę można odliczyć także od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga termomodernizacyjna 2023 - ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W 2024 roku rozliczając się za rok poprzedni, możesz odliczyć nawet 100% wydatków poniesionych w trakcie realizacji danego projektu. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, niezależnie od tego, jaką liczbę projektów zrealizowaliśmy. 53 000 zł to więc suma nakładów odnosząca się do wszystkich realizowanych projektów związanych z termomodernizacją w poszczególnych budynkach należących do jednego podatnika.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przekraczające dochód podatnika mogą zostać odliczone w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi nastąpić w ciągu 3 lat od pierwszego wydatku, ponieważ w innym przypadku, podatnik będzie musiał zwrócić ulgę. Okres 3 lat liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, a za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Warto wiedzieć, że ulga ta nie podlega odliczeniu w części, w jakiej wydatki zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w innej formie.

Więcej o zasadach związanych z odliczaniem ulgi termomodernizacyjnej przeczytasz na: https://www.podatnik.info/publikacje/ulga-termomodernizacyjna,60313f.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne a potrzebne dokumenty

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć, posiadając potwierdzenie poniesionych wydatków w postaci:

  • faktury VAT wystawionej przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług,
  • faktury zawierającej podatek od wartości dodanej, która została wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeżeli zdobędziesz już wszelkie dokumenty, które będą potrzebne do uzupełniania deklaracji PIT, możesz skorzystać z możliwości rozliczenia w formie papierowej lub zdecydować się na użycie programu do rozliczania PIT. Ta druga opcja jest znacznie wygodniejsza i pozwala uniknąć wielu błędów. Wystarczy tylko poprawnie wpisać potrzebne dane, a program resztę zrobi za Ciebie!

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.podatnik.info!

Ulga termomodernizacyjna - materiały i usługi objęte ulgą

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wiele rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług. Spośród materiałów można wyróżnić m.in. materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych czy służące do ochrony przed wilgocią, kocioł gazowy kondensacyjny wraz z armaturą, sterowaniem i układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, kotły olejowe kondensacyjne, węzły cieplne z programatorami temperatury, kotły na paliwo stałe spełniające określone wymagania, materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji grzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej czy materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, stolarkę okienną i drzwiową, a także materiały budowlane, które składają się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub z odzyskiem ciepła i chłodu.

Spośród usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wyróżnić natomiast możemy m.in. wykonanie audytu energetycznego budynku przed rozpoczęciem termomodernizacji, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi, wykonanie analizy termograficznej budynku, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, montaż kotła olejowego kondensacyjnego, wykonanie przyłącza technicznego, montaż nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, równoważenie hydrauliczne instalacji, wymianę elementów istniejących instalacji grzewczych, wymianę stolarki zewnętrznej np. okien czy drzwi, docieplenie przegród budowlanych, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i inne.

Przed złożeniem deklaracji podatkowej, warto zapoznać się z dokładnym katalogiem urządzeń i usług oraz materiałów budowlanych, jakie obejmuje ulga termomodernizacyjna. Znajdziemy je w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określania wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jaki rodzaj deklaracji PIT powinien wypełnić podatnik?

Jak już wiemy, ulga termomodernizacyjna może zostać odliczona za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki uprawniające do jej odliczenia. Kwota odliczenia, która nie znajduje pokrycia w dochodzie rocznym podatnika, podlegać będzie odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w takich zeznaniach podatkowych jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37, a także PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O, zawierający informację o odliczeniach.

Jeżeli chcesz skorzystać z deklaracji podatkowej PIT-37, możesz wybrać program do rozliczenia PIT 2023/2024 dostępny na Podatnik.info!

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37.

rozliczanie deklaracji PIT przez internet
Rozliczanie deklaracji PIT przez internet
Podatnik.info

Podsumowanie 

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, osoby, które przeprowadziły termomodernizację swojego domu, mogą odliczyć część poniesionych kosztów od podatku dochodowego. W ten sposób zmniejszają swoje obciążenie podatkowe, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej swojego domu i ochrony środowiska. Kwota odliczenia sięga nawet 53 000 zł. Ulga może być korzystna dla różnych podatników, m.in. płacących podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba jednak być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, takich jak faktury VAT. Przy realizacji projektów termomodernizacyjnych można odliczać zarówno wydatki na urządzenia, materiały budowlane, jak i usługi.

Ulgę termomodernizacyjną podatnicy mogą rozliczyć w takich zeznaniach PIT jak m.in.: PIT-36, PIT-37 czy PIT-28. Deklarację PIT można rozliczyć w sposób tradycyjny lub za pomocą programu do rozliczania PIT. Ta druga opcja jest zdecydowanie wygodniejsza i można z niej skorzystać dzięki programowi do rozliczania PIT, dostępnemu na stronie Podatnik.info!

    Więcej o:

Skomentuj:

Ulga termomodernizacyjna. Odlicz koszty termomodernizacji od podatku!