Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Krzysztof Kurzeja, Milena Dorobek-Lis

„Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki” – to przysłowie może nie do końca oddaje clou tego artykułu, niemniej jednak wniosek nasuwa się raczej jeden. Lepsza jest wyłączna (samodzielna) własność niż dzielenie się nią z innymi.

Współwłasność to specyficzny rodzaj własności... Bo ta sama rzecz czy nieruchomość, w tym samym czasie, należy do kilku osób.
Współwłasność to specyficzny rodzaj własności... Bo ta sama rzecz czy nieruchomość, w tym samym czasie, należy do kilku osób.
Shutterstock.com

W  praktyce bowiem współwłasność generuje spore problemy. Wystarczy tylko wspomnieć, że współwłaściciele  mogą mieć zupełnie inne pomysły na dalsze wykorzystanie nieruchomości. Jakby tego było mało – poza problemami z dojściem do porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami w zakresie zarządzania tą nieruchomością – jest również problem z brakiem możliwości czerpania z niej korzyści, np. z tytułu wynajmu. Na szczęście kłopotu współwłasności można się pozbyć, czyli można ten stan znieść.  

Co to jest współwłasność i kiedy o niej mówimy?

Jednym z najbardziej powszechnych praw występujących w całej, szeroko rozumianej sferze prawnej jest prawo własności. Prawo to przysługiwać może zarówno względem rzeczy ruchomych (np. samochód, książka, pieniądze), jak i nieruchomości (dom, działka, lokal mieszkalny). I dość często zdarza się, iż dana rzecz przysługuje niepodzielnie kilku osobom lub podmiotom (osoby fizyczne, osoby prawne). Sytuację taką określamy właśnie mianem współwłasności. Zatem jedna i ta sama rzecz (ruchoma bądź nieruchomość) może mieć – zgodnie z prawem – kilku współwłaścicieli.

Rodzaje współwłasności

Nasz polski system prawa cywilnego rozróżnia dwa rodzaje współwłasności:

 • współwłasność w częściach ułamkowych oraz
 • współwłasność łączną.

Współwłasność w częściach ułamkowych to sytuacja, w której każdy ze współwłaścicieli ma swój udział w prawie własności. Jeśli zatem mamy do czynienia np. ze współwłasnością trzech osób, to każda z nich, co do zasady (w świetle wynikającego z art. 197 k.c. ustawowego domniemania o równości udziałów) będzie miała udział w prawie własności tejże rzeczy wynoszący 1/3 z całości.

We współwłasności łącznej z kolei nie mamy do czynienia – mówiąc ogólnie – z ułamkami. Jej cechą charakterystyczną jest bezudziałowy charakter. Przykładem tego rodzaju współwłasności jest ustawowa wspólność małżeńska. W tym przypadku, jeśli nasza nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, to bez zgody drugiego małżonka nie możemy sprzedać swojej „połowy”. 

Różnice pomiędzy tymi dwiema formami współwłasności są dość zauważalne i istotne zarazem. Przejawiają się one m.in. w sposobie wykonywania uprawnień właścicielskich czy też różnych możliwości dysponowania swoim udziałem, bowiem małżonkowie w czasie trwania współwłasności nie mogą żądać podziału majątku wchodzącego w skład majątku wspólnego (objętego współwłasnością łączną). Analogicznie, podziału majątku wspólnego nie mogą żądać wspólnicy spółki cywilnej w czasie trwania tejże spółki. Tymczasem w przypadku współwłasności ułamkowej jej zniesienie jest, generalnie rzecz ujmując, możliwe i nie podlega tak dalekim ograniczeniom.

Z istoty współwłasności jednoznacznie wynika, iż każdy współwłaściciel (de facto mający przecież prawo do całej nieruchomości) ma takie same uprawnienia co właściciel, niezależnie od wielkości udziału. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie nie mogą być podejmowane samodzielnie i wymagają „konsultacji″ ze wszystkimi zainteresowanymi
Z istoty współwłasności jednoznacznie wynika, iż każdy współwłaściciel (de facto mający przecież prawo do całej nieruchomości) ma takie same uprawnienia co właściciel, niezależnie od wielkości udziału. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie nie mogą być podejmowane samodzielnie i wymagają „konsultacji″ ze wszystkimi zainteresowanymi
Shutterstock.com

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

O zniesieniu współwłasności nieruchomości mówimy przede wszystkim w sytuacji, gdy nieruchomość ta objęta jest współwłasnością w częściach ułamkowych. 

Zasadniczo wyróżnić można dwa najważniejsze sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości – zgodny oraz przed sądem.

 1. W pierwszej formule podział ma charakter całkowicie „pokojowy" , potwierdzony umową zawieraną pomiędzy współwłaścicielami. Umowa taka powinna mieć formę aktu notarialnego. Chcąc dokonać zgodnego podziału, należy udać się do wybranego notariusza, który przygotuje stosowny dokument
  i przeprowadzi zainteresowane strony przez cały proces, zwieńczony potwierdzeniem zmian własnościowych.
  W razie potrzeby notariusz, w imieniu stron tejże czynności, dokona odpowiednich wpisów w księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości, która była przedmiotem zniesienia współwłasności.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o odpowiedniej wycenienie wartości nieruchomości. Ma to znaczenie zarówno z punktu widzenia ustalenia kosztów opłaty notarialnej, ale także w aspekcie obowiązków wobec fiskusa.

 1. Tryb drugi znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach, w których z jakichś powodów wszyscy współwłaściciele nie mogą osiągnąć porozumienia, co do planowanego kształtu zniesienia współwłasności.
  Powody tego bywają różne, np. nieporozumienia dotyczące wysokości spłat
  i rozliczeń w związku z dokonywaną transakcją, niemożność nawiązania kontaktu z którymś ze współwłaścicieli, niechęć do pozbywania się prawa współwłasności.

Z wnioskiem do sądu o zniesienie współwłasności wystąpić może każdy ze współwłaścicieli, można to zrobić również razem, kolegialnie. Poprawnie sporządzony wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy i uczestników postępowania oraz informacje na temat przedmiotu sporu. Bardzo często wymagane jest również dołączenie załączników np. w postaci odpisu z księgi wieczystej. 

Zdarza się, że żaden ze współwłaścicieli nie chce być właścicielem albo nie ma wystarczających środków, aby spłacić pozostałych. W takim wypadku trzeba liczyć się z tym, że sprawę rozwiąże sąd – nakaże sprzedaż nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie podzielona między współwłaścicieli stosownie do ich udziału we własności nieruchomości
Zdarza się, że żaden ze współwłaścicieli nie chce być właścicielem albo nie ma wystarczających środków, aby spłacić pozostałych. W takim wypadku trzeba liczyć się z tym, że sprawę rozwiąże sąd – nakaże sprzedaż nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie podzielona między współwłaścicieli stosownie do ich udziału we własności nieruchomości
Shutterstock.com

Sposoby zniesienia współwłasności

Jeśli chodzi o możliwe do przyjęcia rozwiązania w zakresie zarówno umownego, jak i sądowego zniesienia współwłasności, to rozwiązań może tu być kilka. Oczywiście na początek wspomnieć należy o podstawowym sposobie zniesienia współwłasności, jakim jest fizyczny podział nieruchomości na mniejsze i przyznanie każdej części poszczególnym współwłaścicielom.
W tym zakresie należy jednak pamiętać o ewentualnych ograniczeniach, mogących wynikać np. z miejscowego planu zagospodarowania, a dotyczących minimalnej wielkości nowo powstających działek.

Innym, choć zwykle najczęściej spotykanym rozwiązaniem, stosowanym w procesie znoszenia współwłasności nieruchomości, jest przyznanie jej na własność którejś ze stron, z jednoczesnym ustanowieniem obowiązku spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli. W ten sposób jedna osoba pozyskuje dla siebie pełne prawo własności (nabywa udziały pozostałych współwłaścicieli), pozostałe strony otrzymują zaś rekompensatę w postaci kwoty odpowiadającej wartością ich udziałowi.

Przykład: nieruchomość o wartości 270 tys. zł jest współwłasnością 3 osób – A, B i C. Mogą one notarialnie umówić się, iż prawo własności tej nieruchomości przypisane zostanie na rzecz A, która jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty B i C kwoty 90 tys.  zł dla każdego z nich.

Jak najbardziej, dopuszczalne są tu szerokie modyfikacje, które mogą być związane chociażby z nierównymi udziałami współwłaścicieli w prawie własności danej nieruchomości. Generalnie rzecz biorąc, strony mogą swobodnie kształtować treść tej czynności prawnej, według swoich potrzeb, o ile nie jest to sprzeczne z treścią przepisów prawa, nie zmierza w jakikolwiek sposób do ich obejścia itp.

Warto również wiedzieć o możliwości dokonania nieodpłatnego zniesienia współwłasności – w takim przypadku nowy właściciel nie jest zobowiązany do zapłaty pozostałym, byłym współwłaścicielom, wynagrodzenia za nabyte od nich udziały. Od strony praktycznej w tego typu sytuacji należy jednak brać pod uwagę obowiązek podatkowy, jaki powstać może po stronie nowego właściciela. Analogicznie, z obowiązkiem podatkowym (po stronie spłacanych współwłaścicieli) należy liczyć się również w przypadku, gdy otrzymywana przez nich spłata ich udziału w nieruchomości jest wyższa niż wartość tego udziału.

W polskim systemie prawnym własność z reguły przysługuje tylko jednemu podmiotowi. W związku z tym współwłasność jest uważana za stan przejściowy, gdyż każdy ze współwłaścicieli może wystąpić z żądaniem zniesienia współwłasności rzeczy lub nieruchomości wspólnej
W polskim systemie prawnym własność z reguły przysługuje tylko jednemu podmiotowi. W związku z tym współwłasność jest uważana za stan przejściowy, gdyż każdy ze współwłaścicieli może wystąpić z żądaniem zniesienia współwłasności rzeczy lub nieruchomości wspólnej
Shutterstock.com

Ile kosztuje zniesienie współwłasności?

Na koniec kilka słów o kosztach związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Zarówno w przypadku umownego (notarialnego) jej zniesienia, jak i w przypadku wyboru drogi sądowej, należy liczyć się z pewnymi opłatami. W przypadku umowy zawieranej u notariusza opłata – taksa notarialna zależna jest od wartości nieruchomości będącej przedmiotem podziału. Jej maksymalne wartości ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. i podzielone są na przedziały. Oznacza to, że notariusz nie może pobrać opłaty ponad wartość określoną w tym rozporządzeniu, natomiast może oczywiście pobrać stawkę niższą (tu istnieje pole do negocjacji z notariuszem). Przedziały te wyglądają następująco:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przykład: Strony chcą dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości, której wartość to 300 tys. zł, która to wartość mieści się w określonym w rozporządzeniu przedziale „powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł”. Taksa dla tego przedziału wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł. Sumarycznie maksymalna stawka taksy wynosi więc 1970 zł netto + VAT, co daje kwotę brutto 2423,10 zł.

W przypadku postępowania sądowego liczyć się natomiast należy przede wszystkim z opłatą sądową od wniosku, której wysokość uzależniona jest od tego, czy strony wspólnie składają zgodny wniosek o zniesienie współwłasności (mają wypracowane jedno, akceptowane przez wszystkich współwłaścicieli rozwiązanie i chcą takiego samego sposobu zniesienia tej współwłasności), czy też ich zdania i stanowiska nie są zgodne. W pierwszym przypadku opłata sądowa od takiego wniosku wyniesie 300 złotych, w drugim natomiast 1000 złotych. W toku postępowania sądowego mogą pojawić się dodatkowe koszty, związane np. z potrzebą sporządzenia planu podziału nieruchomości. W obydwu trybach pamiętać należy oczywiście również o ewentualnej konieczności uiszczenia podatku dochodowego.

Czynności notarialne, w tym umowa dotycząca zniesienia współwłasności, związane są z opłatami. Jedną z nich jest wynagrodzenie notariusza, zwane taksą notarialną. Zasadniczo jest ono uzależnione od wartości transakcji, jednakże w przypadku wielu czynności, wymienionych w przepisach powołanego rozporządzenia, wysokość taksy notarialnej została określona kwotowo
Czynności notarialne, w tym umowa dotycząca zniesienia współwłasności, związane są z opłatami. Jedną z nich jest wynagrodzenie notariusza, zwane taksą notarialną. Zasadniczo jest ono uzależnione od wartości transakcji, jednakże w przypadku wielu czynności, wymienionych w przepisach powołanego rozporządzenia, wysokość taksy notarialnej została określona kwotowo
Shutterstock.com
  Więcej o:

Skomentuj:

Zniesienie współwłasności nieruchomości