Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Okno na świat"

red.

Wbrew pozorom, bardzo duże okna są bardziej odporne na włamanie niż te w "tradycyjnym" rozmiarze. Skrzydło wielkopowierzchniowe może ważyć nawet 300 kg - przesunięcie takiego ciężaru z zewnątrz jest w zasadzie niemożliwe
Wbrew pozorom, bardzo duże okna są bardziej odporne na włamanie niż te w "tradycyjnym" rozmiarze. Skrzydło wielkopowierzchniowe może ważyć nawet 300 kg - przesunięcie takiego ciężaru z zewnątrz jest w zasadzie niemożliwe
Fot. Sokółka Okna i Drzwi
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Okno na Świat" (zwany dalej "Konkursem")

2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Spółka Akcyjna "Sokółka okna i drzwi", z siedzibą przy ul. Lotników Lewoniewskich nr. 1, Sokółka 16-100,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004497, NIP: 5450000244 (dalej zwana: "Organizatorem").

4. Partnerem konkursu jest:

a) Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej "Partnerem "

5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 listopada do 31 stycznia 2012 roku poprzez serwis Partnera prowadzone pod adresami: www.ladnydom.pl. Informacja o konkursie znajdować się będzie również pod adresem www.sokolka.com.pl

6. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

7. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminach. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy przedstawiciele Organizatora i Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu opublikowania wyników Konkursu w sposób określony w § 4 ust. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe i hasła reklamowe przesyłane przez zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym www.ladnydom.pl oraz na www.sokolka.com.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać na adres konkurs@sokolka.com.pl.: hasło reklamowe dla produktu firmy - okien Thermo HS oraz po przeczytaniu artykułu "Duże przeszklenia - drewniane drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne Thermo HS" pisemną odpowiedź na pytanie "Ile wynosi współczynnik przenikania ciepła całego okna Thermo HS ?" Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dane osoby biorącej udział w konkursie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło do Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 7. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Każdy z uczestników może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W finale Konkursu jury, o którym mowa w § 3 ust. 6, wybierze 3 zwycięzców, tj. laureata I, II i III miejsca, którzy zgłosili swój udział w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu i których hasła zostaną uznane ze najoryginalniejsze a odpowiedz na pytanie będzie poprawna.

2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3. Nagrodami w Konkursie są:

I nagroda główna za I miejsce - weekendowy pobyt w Lipowym Moście plus zwiedzanie fabryki (piątek, sobota, niedziela- 3 dni z 2 noclegami dla 2 osób z wyżywieniem) , wartość 715 zł,00 brutto. Termin pobytu do uzgodnienia z laureatem;

II nagroda za II miejsce - dwudniowy pobyt w Lipowym Moście plus zwiedzanie fabryki (2 dni z jednym noclegiem dla 2 osób), wartość 390 zł brutto. Termim pobytu do uzgodnienia z laureatem

III nagroda za III miejsce - nagroda rzeczowa w postaci gadzetów firmowych pendrive drewniany, miód od miejscowego pszczelarza, długopis. Wartość 100,00 zł brutto.

4. W terminie do 21 dni od zakończenia Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym, a zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: konkurs@sokolka.com.pl. w temacie wpisując: Konkurs "Okno na świat", w terminie 14 dni od zawiadomienia o wygranej.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie skontaktował się w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.

6. Pełna lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miasto zamieszkania) zostanie opublikowana w sekcji konkursowej serwisu www.ladnydom.pl do dnia 7 stycznia 2013 roku.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Konkurs: Okno na świat" Spółka Akcyjna "Sokółka okna i drzwi", ul. Lotników Lewoniewskich nr. 1, Sokółka 16-100, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ufundowaniem i wydaniem nagród w Konkursie należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do zgodnie z danymi podanymi w §1 ust. 5 i ust. 6, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia szczególne

W zakresie, w jakim prace nadesłane w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie nadesłanych prac w serwisie www.ladnydom.pl lub www.sokolka.com.pl oraz do wykorzystania ich w celach marketingowych przez Organizatora;

c) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.ladnydom.pl i www.sokolka.com.pl

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2012 r.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Okno na świat"