Regulamin konkursu "Okna z mistrzowskiej ligi"

red

13298621 https bi
Fot. Shutterstock.com
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Okna z mistrzowskiej ligi" (zwany dalej "Konkursem")

2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest Oknoplast Sp. z o.o., z siedzibą w Ochmanowie 117, 32-003 Podłęże, Gm. Niepołomice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000141430, NIP 678-00-38-167, Regon P-350661450, Kapitał zakładowy: 105 000,00 złotych w całości opłacony, zwany dalej "Organizatorem".

4. Partnerem konkursu jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod 00-732), przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej "Partnerem"

5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 28.01.2013 do dnia 18.02.2013 roku poprzez serwis Partnera konkursu prowadzony pod adresem: www.ladnydom.pl. Informacja o Konkursie znajdować się będzie również pod adresem www.oknoplast.com.pl. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu hasła reklamującego produkty - okna Organizatora oraz odpowiedzi na trzy pytania zadane w quizie.

6. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika w związku z udziałem w Konkursie "Okna z mistrzowskiej ligii" we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, jak również wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu konkursowym, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu opublikowania wyników Konkursu w sposób określony w § 4 ust. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, zmieniania i usuwania. Organizator zastrzega, że dane osobowe i hasła reklamowe przesłane przez laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym www.ladnydom.pl oraz na stronie www.oknoplast.com.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w § 2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać na adres konkurs@oknoplast.com.pl hasło dla produktów - okien Organizatora oraz odpowiedzi na poniższe pytania zadane w quizie:

Pytanie 1. Ciepły montaż to:

a. montaż okna z zastosowaniem dodatkowej gąbki uszczelniającej

b. specjalistyczny certyfikowany montaż stosowany przy oknach energooszczędnych

c. montaż wykonywany w miesiącach od kwietnia do października

Pytanie 2. Przestrzenie miedzy szybami wypełniane są:

a. gazem szlachetnym np. agonem lub kryptonem

b. niczym, jest tam próżnia

c. helem

Pytanie 3. Klasa A profilu oznacza

a. najwyższą z klas informującą o tym, że grubość widocznych ścianek profili jest mniejsza bądź równa 2,8 mm,

b. profile dostępne są tylko w kolorze białym

c. profil posiada 3 komory

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dane osoby biorącej udział w Konkursie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło do Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w § 1 ust. 7. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed datą rozpoczęcia Konkursu lub po terminie jego zakończenia określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne zgłoszenia konkursowe, jury bierze pod uwagę zgłoszenie, które wcześniej zostało przesłane do Organizatora.

5. Każdy z uczestników może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku przesłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego, jury bierze pod uwagę wyłącznie pierwsze zgłoszenie konkursowe.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W finale Konkursu jury, o którym mowa w § 3 ust. 6, wybierze 5 zwycięzców, tj. laureata I, II, III, IV, V miejsca, którzy zgłosili swój udział w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu i których hasła zostaną uznane ze najoryginalniejsze a odpowiedzi na wszystkie pytania będą poprawne.

2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3. Nagrodami w Konkursie są:

I nagroda główna za I miejsce - koszulka z podpisem piłkarza Interu;

II nagroda - koszulka Interu

III nagroda - koszulka Interu

IV nagroda - piłka Interu

V nagroda - piłka Interu

4. W terminie do 21 dni od zakończenia Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców informację o otrzymaniu nagrody, na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym, a zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: konkurs@oknoplast.com.pl w temacie wpisując: Konkurs "Okna z mistrzowskiej ligi", w terminie 14 dni od zawiadomienia o wygranej.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, nie skontaktował się z Organizatorem w terminie 14 dni od daty wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej lub nie odebrał nagrody wydanej mu przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

6. Pełna lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miasto zamieszkania) zostanie opublikowana w sekcji konkursowej serwisu www.ladnydom.pl do dnia 25.02.2013 r.

7. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. po zapłacie Organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody, o której mowa w ust. 3 powyżej, o ile nagroda taka nie została zwolniona z podatku. Organizator zapłaci podatek dochodowy od przyznanej nagrody właściwemu organowi podatkowemu.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, w tym związane z fundowaniem i wydawaniem nagród, należy składać do Organizatora pod adresem: "Konkurs Okna z mistrzowskiej ligi" Oknoplast Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, Gm. Niepołomice, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Szczególne

1. W zakresie, w jakim hasła nadesłane w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a. posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b. wyrażają zgodę na używanie hasła do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz ogłoszeniem wyników Konkursu, na jego publiczne udostępnianie w serwisie www.ladnydom.pl lub www.oknoplast.com.pl oraz do wykorzystania hasła dla potrzeb działalności reklamowej i marketingowej Organizatora oraz podmiotów trzecich, w tym jego partnerów handlowych.

c. zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych haseł.

2. Z chwilą wydania nagrody, nagrodzony uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do hasła na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania hasła - powielanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy hasła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Z chwilą określoną w ust. 2 powyżej, uczestnik przeniesie na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do hasła.

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do hasła, Organizator nabędzie prawo do posługiwania się hasłem jako znakiem towarowym lub elementem innego prawa własności przemysłowej (bez ograniczeń terytorialnych), w tym do dokonania zgłoszenia i rejestracji hasła lub jego fragmentu jako znaku towarowego lub wzoru przemysłowego (lub jednego z elementów znaku towarowego lub wzoru przemysłowego) w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także innych urzędach właściwych dla ochrony praw własności przemysłowej.

5. Organizator uprawniony będzie do rozpowszechniania i korzystania z nagrodzonego hasła bez konieczności każdorazowego podawania danych autora hasła.

6. Uczestnik upoważni Organizatora do rozpowszechniania hasła anonimowo oraz zrzeknie się prawa do ujawnienia jego danych w rejestrze wspólnotowych wzorów przemysłowych prowadzonym przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

7. Na powyższe warunki uczestnik wyraża zgodę poprzez zgłoszenie propozycji hasła do konkursu. Wskazane powyżej warunki zawarte zostaną w pisemnej umowie dotyczącej przeniesienia praw własności intelektualnej, w tym przeniesienia majątkowych praw autorskich, której podpisanie najpóźniej w dniu wydania nagrody stanowi warunek wydania nagrody.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie praw wskazanych w niniejszym punkcie, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za korzystanie z hasła, jako przedmiotu praw własności przemysłowej, stanowi nagroda uzyskana w konkursie.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.ladnydom.pl i www.oknoplast.com.pl

2. Organizator zachowuje prawo do zmian w niniejszym Regulaminie przy jednoczesnym powiadamianiu o tym uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.ladnydom.pl i www.oknoplast.com.pl

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.01.2013 r.

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Okna z mistrzowskiej ligi"