Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Gra w kolory"

red.

malowanie,farby,remont domu,remont mieszkania
Fot. archiwum redakcji
§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie o nazwie "Gra w kolory" jest Przedsiębiorstwo Handlowe "MAM" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgórsku 91A, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 657-10-29-141, REGON 290611316 , zwane dalej "Organizatorem" lub "Fundatorem".

2. Fundatorem i Partnerem konkursu jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł zwana dalej "Partnerem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Partnera pod adresem URL: http://www.ladnydom.pl/0,0.html zwanego dalej "Serwisem", w terminie od 23.01.2012 - 13.02.2012 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: w terminie od dnia 23 stycznia od godziny 12.00 do 13 lutego 2012 roku do godziny 23.59 - przesłać drogą elektroniczna na adres e-mail: pr@para.pl

a) odpowiedź na zadanie konkursowe:

"Zabaw się w projektanta wnętrz i wybierz kolor roku 2012. Przedstaw i uzasadnij swoją propozycję."

b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

3. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Trzem użytkownikom spełniającym warunki określone w ust. 1 powyżej, którzy prześlą najoryginalniejsze, najciekawsze wypowiedzi konkursowe , o których mowa w § 3 ust 1 pkt a), jury przyzna nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Dnia 28 lutego 2012 na stronie Serwisu opublikowana zostanie lista zwycięzców. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

Nagrodami w konkursie są łącznie równorzędne 3 (trzy) zestawy dla uczestników wskazanych w § 4 ust 2 tj: zestawy Farby PARA Paints 1804 (1 zestaw to 4 galony farby tj. ok. 15 litrów) - dowolny kolor- o wartości 750 zł każdy, do pomalowania jednego pomieszczenia + kwartalna prenumerata miesięcznika Ładny Dom

2.Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Fundator konkursu skontaktuje się z osobami, które zwyciężyły w konkursie i zaprosi je po odbiór nagród do najbliższej, dogodnej dla nich placówki sprzedaży Farb PARA Paints lub jeśli będzie to niemożliwe, prześle pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu. Nagrodzone osoby będą mogły wybrać dowolny kolor farby przeznaczonej na nagrodę. Kwartalna prenumerata miesięcznika Ładny Dom zostanie również wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu jedną z nagród określonych w ust 1 niniejszego paragrafu.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Juicy Marketing Sp. J ul. Karkonoska 8 (53-015) Wrocław, z dopiskiem "Gra w kolory", w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Gra w kolory"