Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

Małgorzata Kapelusiak

Mam problem z podłączeniem do sieci wodociągowej. Gmina uważa, iż sam powinienem doprowadzić media do swojej posesji. Czy na pewno ma rację? Paweł P.

Jeśli na swój koszt wybudowaliśmy przyłącze wodno-kanalizacyjne możemy przekazać je gminie - oczywiście za odpowiednią opłatą. Ewentualnie należność za przedmiotowe urządzenie może być uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Jeśli na swój koszt wybudowaliśmy przyłącze wodno-kanalizacyjne możemy przekazać je gminie - oczywiście za odpowiednią opłatą. Ewentualnie należność za przedmiotowe urządzenie może być uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Rys. Małgorzata Ślińska
Jestem właścicielem działki rolnej z warunkami zabudowy. Działka położona jest w odległości 300 m od drogi z mediami. Dojazd do działki jest przez sąsiednią działkę na zasadach służebności (zapisane jest to w akcie notarialnym). Planując budowę domu, wystąpiłem z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z gminy otrzymałem odpowiedź, żebym to przyłączenie zrobił we własnym zakresie, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Informacje, jakie otrzymałem od znajomych, którzy borykali się z podobnym problemem (w innej gminie), wskazywały, iż gmina jest zobowiązana doprowadzić podstawowe media do działki. Zapis w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 21 ust. 4 wskazywałby na słuszność tego twierdzenia, jednakże w ust. 1 tego samego artykułu, w moim rozumieniu, w tych okolicznościach pozostawia mnie samego z problem doprowadzenia mediów.

Czy istnieją jakieś inne zapisy prawne, które wskazywałyby, że doprowadzenie podstawowych mediów (wody) do działki leży w obowiązkach gminy?


Zgodnie z artykułem 3 wymienionej przez naszego czytelnika ustawy, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W tym celu gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie to nie obowiązek

Wskazanie, iż jest to zadanie, a nie obowiązek, jest bardzo istotne - uniemożliwia to bowiem dochodzenie od gminy budowy wodociągów czy też kanalizacji. Gmina wykonuje swoje zadania w ramach posiadanych środków i możliwości; nie można zatem domagać się od niej konkretnego wykonania sieci we wskazanym przez nas miejscu.

Z komentarzy i orzecznictwa do wskazanego przepisu wynika, iż to zadanie gminy nie ma charakteru bezwzględnego, lecz warunkowy. Warunkowość tego obowiązku wyraża się tym, iż gmina nie musi wyposażać w sieć każdej nieruchomości, na której planowane są inwestycje mieszkaniowe.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe; nie zostało to zatem zaliczone do obowiązkowych zadań gminy".

Gmina ma zatem za zadanie budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej; zależne jest ono jednak od posiadanych środków i priorytetów. Prawo nie przewiduje więc dla właścicieli nieruchomości możliwości żądania do gminy wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Potwierdza to postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2009 r. (II SAB/Kr 49/09.l): z treści uzasadnienia powyższego orzeczenie wynika, iż ze wskazywanego w art. 3 ust. 1 wspomnianej tu ustawy zapisu nie można wyprowadzić wniosku, że na gminie spoczywa obowiązek wydania stosownego zarządzenia czy też jakiegoś aktu administracyjnego w omawianej tutaj kwestii.

Natomiast wskazany przez Czytelnika art. 21 cytowanej ustawy, wskazujący, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Odpłatne przekazanie

Należy zatem we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace konieczne do zapewnienia ujęcia wody na posesji.

Wskazać jednak należy, iż po zakończeniu inwestycji budowy wodociągu z własnych środków, zgodnie z art. 31 cytowanej ustawy, osoby, które wybudowały u siebie urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym, które są określone w odrębnych przepisach. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z 2006 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?