Uciążliwy zbiornik u sąsiada na wody zaolejone

Małgorzata Kapelusiak

Właściciel nieruchomości, która sąsiaduje ze zbiornikiem na wody zaolejone, obawia się tego sąsiedztwa. Czy można coś z tym problemem zrobić - na to pytanie odpowiada nasz ekspert.

Wszelkie sprawy dotyczące morskich budowli hydrotechnicznych nie podlegają ogólnym przepisom odnośnie "zwykłych" budynków i ich usytuowania. Obowiązują tu przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Wszelkie sprawy dotyczące morskich budowli hydrotechnicznych nie podlegają ogólnym przepisom odnośnie "zwykłych" budynków i ich usytuowania. Obowiązują tu przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Fot. SHUTTERSTOCK.COM/gary yim
Pytanie Czytelnika miesięcznika "Ładny Dom"

Moja sytuacja wygląda następująco. Wszedłem w posiadanie działki znajdującej się na terenie portowym. Następnie decyzją Ministra Infrastruktury została ona wyłączona z terenu portu i zmieniono jej przeznaczenie, a ja dostałem z gminy warunki zabudowy na mojej posesji. Moim problemem jest jednak sąsiedztwo zbiornika na wody zaolejone, który znajduje się na sąsiedniej, "portowej" działce, tuż przy granicy z moją. Występowałem do Urzędu Morskiego, jako administratora terenu, o jego przeniesienie, jednak uzyskałem odpowiedź negatywną. W piśmie napisano, że zbiornik znajduje się w optymalnej lokalizacji i nie planuje się jego przesunięcia. Może istnieją jednak jakieś normy prawne, na które mógłbym się powołać w celu uzyskania zmiany lokalizacji tego zbiornika? Dariusz R.

Odpowiada nasz ekspert:

Magazyny wód zaolejonych stanowią integralną część morskich budowli hydrotechnicznych. Nie odnoszą się do nich zatem ogólne przepisy dotyczące "zwykłych" budynków i ich usytuowania.

Budowle morskie

Z definicji morskiej budowli hydrotechnicznej, zwanej budowlą morską wynika, iż jest to obiekt nawodny lub podwodny, wznoszony:

- na morzu terytorialnym;

- na morskich wodach wewnętrznych;

- na lądzie, lecz w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi, czyli w pasie technicznym wybrzeża;

- w portach i przystaniach morskich,

która wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz innym wyposażeniem niezbędnym do spełniania przeznaczonej mu funkcji, stanowi całość techniczno-użytkową.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać takie budowle, szczegółowo precyzuje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne. Określa ono ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek, w tym także akwenów i innych terenów przeznaczonych pod zabudowę tymi budowlami.

Warunki te winny zapewniać:

- bezpieczeństwo konstrukcji w zakresie nośności i stateczności;

- bezpieczeństwo pożarowe;

- bezpieczeństwo użytkowania;

- warunki użytkowe, odpowiednie do przeznaczenia różnych typów budowli.

Jeśli zatem wskazane zbiorniki były już obecne na sąsiedniej działce, to należy domniemywać, iż spełniają one wskazania cytowanego rozporządzenia.

Bezpieczeństwo zbiorników

Dla uspokojenia Czytelnika warto podkreślić, iż projektowanie budowli morskich poprzedza szczegółowe rozpoznanie geotechnicznych warunków ich posadowienia.

Podłoże gruntowe, pod wpływem wszystkich działających obciążeń, nie może ulegać w założonym okresie użytkowania zmianom:

- zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji budowli;

- zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia składowanego albo posadowionego na tej budowli;

- zakłócającym użytkowanie wybudowanej budowli.

Ponadto, budowle morskie projektuje się tak, aby zachowały swoją stateczność, trwałość oraz cechy użytkowe w okresie użytkowania, uwzględnionym w obliczeniach statycznych projektu budowlanego.

Elementy konstrukcyjne budowli morskich, narażone na uszkodzenia lub korozję, odpowiednio zabezpiecza się oraz konstruuje tak, aby umożliwić ich naprawę lub wymianę.

Usytuowanie budowli morskiej na działce budowlanej dostosowuje się do linii i gabarytów istniejącej zabudowy, aby zapewnić zachowanie odległości między budowlami morskimi i innymi obiektami lub urządzeniami terenowymi oraz odległości budowli i urządzeń od granic działki i zabudowy na działkach sąsiednich.

Pamiętać jednak należy, że działka naszego Czytelnika została wydzielona z terenów portowych decyzją Ministra Infrastruktury i w niej ewentualnie należałoby sprawdzić, jak zostało potraktowano tak bliskie obecnie sąsiedztwo wspomnianych zbiorników. Od tych zapisów będą zależeć ewentualne dalsze starania o przeniesienie zbiorników.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 101 poz. 645 z 1998 r.).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Uciążliwy zbiornik u sąsiada na wody zaolejone