Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Małgorzata Kapelusiak

Kilka lat temu odziedziczyłem po dziadku działkę. Nie interesowałem się nią przez dłuższy czas, ale teraz sytuacja rodzinna zmusiła mnie do szukania nowych źródeł dochodu. Postanowiłem działkę sprzedać i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nie ma ona księgi wieczystej. Potencjalny kupiec twierdzi, że obowiązek uregulowania tego spoczywa na mnie. Czy to prawda, a jeśli tak - to jak mam to zrobić? Stanisław T.

Księgę wieczystą można przyrównać do... aktu urodzenia. Znajdziemy w niej wszystkie niezbędne informacje o kupowanej bądź sprzedawanej nieruchomości
Księgę wieczystą można przyrównać do... aktu urodzenia. Znajdziemy w niej wszystkie niezbędne informacje o kupowanej bądź sprzedawanej nieruchomości
Rys. Małgorzata Ślińska
Kto zakłada księgę wieczystą?

Przepisy prawa nie wprowadzają co prawda obowiązku prowadzenia księgi wieczystej dla każdej działki czy każdego domu, jednak w praktyce większość nieruchomości je posiada.

Potwierdzają one stan prawny nieruchomości, pozwalają sprawdzić, czy nieruchomość ma obciążenia hipoteczne lub ustanowione służebności oraz mogą być zabezpieczeniem ewentualnych kredytów. Wniosek o założenie księgi wieczystej może złożyć zarówno aktualny właściciel - i byłaby to opcja korzystniejsza dla kupującego, gdyż zobrazowałaby stan prawny nieruchomości - jak i kupujący.

W sytuacji, gdy to kupujący będzie domagał się ustanowienia księgi wieczystej, powinien oświadczyć to w trakcie sporządzania umowy kupna-sprzedaży przed notariuszem. Wówczas to notariusz składa wniosek o założenie księgi wieczystej we właściwym sądzie rejonowym na podstawie oświadczeń złożonych przez strony umowy.

Wniosek o założenie księgi wieczystej - wersja papierowa

Jeśli dotychczasowy właściciel będzie zakładał księgę, wówczas winien złożyć wniosek o jej założenie w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Jeżeli w sądzie tym księgi wieczyste prowadzone są w sposób tradycyjny - jako księgi papierowe - wniosek może być napisany na kartce.

W takim wniosku należy podać następujące informacje:

- dane nieruchomości poprzez wskazanie jej danych adresowych, obszaru oraz numeru działki ewidencyjnej;

- dane osobowe właścicieli działki, ich imiona i nazwiska lub nazwy, imiona rodziców, numery PESEL oraz adresy;

- oświadczenie właściciela, iż dla nieruchomości nie ma dotychczas założonej księgi wieczystej oraz że nie jest ona (nieruchomość) obciążona na rzecz osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią.

Uwaga! Gdyby nieruchomość była obciążona, wówczas właściciel ma obowiązek wskazać wszystkie ciążące na niej prawa, takie jak służebności czy zabezpieczenia hipoteczne, oraz osoby uprawnione do korzystania z powyższych praw.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać oraz wskazać datę i miejsce jego sporządzenia.

Wniosek o założenie księgi wieczystej - wersja elektroniczna

Jeśli natomiast, co w chwili obecnej jest już coraz powszechniejsze, miejscowy wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgi w systemie plików informatycznych - wówczas trzeba wypełnić odpowiedni formularz - KW-ZAL.

Jest on dostępny zarówno w sądzie, w wydziale ksiąg wieczystych, jak i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl - zakładka rejestry i ewidencja/nowa księga wieczysta/formularze wniosków).

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że niewypełnione pola należy przekreślić.

Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

W formularzu tym należy wskazać:

- oznaczenie sądu, do którego kierujemy wniosek, wraz z numerem wydziału ksiąg wieczystych;

- wskazanie, że wniosek dotyczy założenia księgi dla nieruchomości gruntowej;

- położenie nieruchomości poprzez określenie województwa, powiatu, miejscowości i gminy, w której nieruchomość się znajduje;

- oznaczenie i obszar działki ewidencyjnej poprzez wskazanie ulicy, nazwy lub numeru obrębu, numeru działki i jej obszaru;

- oznaczenie budynku, jeśli księga ma być założona dla nieruchomości budynkowej - w omawianej sytuacji naszego Czytelnika ta część pozostaje zatem niewypełniona, gdyż działka jest niezabudowana;

- wartość nieruchomości określoną w złotych;

- dane właściciela - lub też właścicieli, jeśli działka należy do kilku osób - nieruchomości, który ma być wpisany do księgi - należy podać dane osobowe, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres do doręczeń;

- dane osoby składającej wniosek - właściciela lub pełnomocnika, jeśli taki został w sprawie ustanowiony;

- wykaz dokumentów załączonych do wniosku.

Dodatkowo, w formularzu należy podpisać oświadczenie, że dla nieruchomości nie była dotychczas prowadzona księga wieczysta oraz że właściciel nie wie o istnieniu ograniczonych praw rzeczowych ją obciążających, ani o ograniczeniach w rozporządzaniu nią. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

Jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, wówczas dodatkowo należy złożyć formularz KW-PP, gdy zaś mają być ujawnione obciążenia nieruchomości - formularz KW-ZAD.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o założenie księgi trzeba dołączyć dokumenty:

- stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości, czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów) - muszą one być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych;

- stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności, akt darowizny lub orzeczenie sądu stwierdzające zasiedzenie lub też postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).

Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły (sądy, organy administracji, notariusza) oraz - gdy dotyczą decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych - posiadać klauzulę prawomocności.

Opłaty

Składając wniosek o założenie księgi wieczystej, należy uiścić stosowne opłaty sądowe, które mają charakter opłat stałych, niezależnych od wartości nieruchomości. Wnosi się je gotówką w kasie sądu bądź bezgotówkowo - przelewem na rachunek sądowy, którego numer znajdziemy na stronie internetowej sądu bądź uzyskamy telefonicznie.

Na łączną opłatę złożą się następujące kwoty:

- za założenie księgi - 60 zł;

- za wpis prawa własności - 200 zł, jeśli nieruchomość ma jednego właściciela lub gdy współwłaścicielami są małżonkowie; przy większej liczbie właścicieli opłata liczona jest proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału;

- jeśli nieruchomość jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, to opłata obowiązuje za każde ujawnione obciążenie, w zależności od charakteru obciążenia - 200 zł (za wpis ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest służebność czy hipoteka) lub 150 zł za wpis praw osobistych i roszczeń (takich jak dożywocie).

Założenie księgi wieczystej wymaga jak widać skompletowania dokumentów, starannego wypełnienia wniosku i uiszczenia należnych opłat. Daje jednak kupującemu gwarancję co do stanu prawnego nieruchomości, dlatego pozwala szybciej i korzystniej sprzedać działkę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 124 poz. 1361 z 2001 r. ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępnienia urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. nr 156 poz. 1527 z 2003 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Księga wieczysta - wniosek, opłaty