Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Mapa ewidencyjna - co zawiera i gdzie ją uzyskać?

Red.

Mapa ewidencyjna zawiera zbiór informacji związanych z katastrem nieruchomości, takie jak granice działek, ich numeracje, powierzchnie, a także lokalizację budynków i innych obiektów na terenie danej nieruchomości. Można ją uzyskać w urzędach gminy lub urzędzie miasta, które są odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Mapa ewidencyjna zwana również mapą katastralną i jest uzupełnieniem mapy zasadnicze

Jeśli przebieg granic działki nie został określony prawidłowo należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości
Jeśli przebieg granic działki nie został określony prawidłowo należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości
Rys. Małgorzata Ślińska

Co to jest mapa ewidencyjna? Do czego służy?

Mapa ewidencyjna , również jako mapa katastralna – wielkoskalowe , standardowe opracowanie kartograficzne tworzone na podstawie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków zawartych w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .

Mapa ta obrazuje dane ewidencyjne zawarte w informatycznym systemie komputerowym, stanowiąc wraz z rejestrem gruntów, rejestrem budynków, rejestrem lokali, kartotekę budynków i lokali oraz ewidencję gruntów i budynków.

Treścią mapy ewidencyjnej są między innymi:

 • granice: państwa, jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek, rejonów statystycznych;
 • znaki graficzne siatki kwadratów, z  których przynajmniej dwa widoczne w  obszarze mapy powinny być opisane współrzędnymi.

opis i kontury użytków gruntowych

 • znaczenia punktów granicznych i numery działek;
 • kontury budynków, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych i ich oznaczenia;

Mapa ta zawiera również dane opisowo-informacyjne, w szczególności dotyczące:

 • nazw jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów geograficznych;
 • oznaczenia jednostek ewidencyjnych i obrębów;
 • numerów dróg publicznych oraz numerów porządkowych i ewidencyjnych budynków.

Mapa ewidencyjna, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, sporządza się w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000 w zależności od zurbanizowania terenu i struktury władania gruntami. Do opracowania mapy ewidencyjnej stosuje się standardy techniczne dla mapy zasadniczej.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

§ 1. Zakres regulacji rozporządzenia
Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków, zwanej dalej „ewidencją”;
 2. rodzaje budynków i lokali, które nie są wykazywane w ewidencji;
 3. sposób zakładania i prowadzenia ewidencji
 4. ;szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych;
 5. sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
 6. zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości.

Jak uzyskać mapę ewidencyjną? Formalności

Aby uzyskać mapę ewidencyjną, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów lub instytucji , które zajmują się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków. W Polsce takie zadanie spoczywa na starostach (w miastach na prawach powiatu). Poniżej przedstawiam kroki, które można podjąć w celu uzyskania mapy ewidencyjnej:

 1. Pierwszym krokiem jest ustalenie, który urząd prowadzi ewidencję gruntów i budynków dla danego obszaru, w którym znajduje się interesująca cię nieruchomość. Możesz skontaktować się z urzędem gminy, starostwem powiatowym lub urzędem miasta, w zależności od lokalizacji nieruchomości.
 2. Przygotuj niezbędną dokumentację, która może być wymagana do uzyskania mapy ewidencyjnej. Może to obejmować dane identyfikacyjne nieruchomości, numery działek ewidencyjnych, numery ksiąg wieczystych, umowę kupna-sprzedaży, dowód osobisty lub inne dokumenty potwierdzające twoje prawa do nieruchomości.
 3. W urzędzie dostaniesz do wypełnienia odpowiednie formularze lub wniosek, który będzie potrzebny do rozpoczęcia procedury uzyskania mapy ewidencyjnej.
 4. W niektórych przypadkach, za uzyskanie mapy ewidencyjnej może być wymagana opłata. Upewnij się, czy istnieją jakiekolwiek opłaty i ureguluj je w sposób przewidziany przez urząd.
 5. Po zebraniu dokumentacji i wypełnieniu formularzy, złożyć wniosek o uzyskanie mapy ewidencyjnej w odpowiednim urzędzie.

Oczekiwanie na rozpatrzenie: Po złożeniu wniosku, będziesz musiał poczekać na rozpatrzenie i uzyskanie mapy ewidencyjnej. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od wielu czynników, w tym obłożenia pracą urzędu.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, będziesz mógł odebrać mapę ewidencyjną w urzędzie lub zostanie ona przesłana do ciebie pocztą.

Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków w Warszawie znajdziesz na stronie https://warszawa19115.pl/web/guest/-/wniosek-o-udostepnienie-mapy-ewidencji-gruntow-i-budynkow-lub-mapy-zasadniczej

Kto wydaje mapę ewidencyjną?

W Polsce mapy ewidencyjne są wydawane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który działa przy Starostwie Powiatowym.

Ile trzeba czekać na wydanie mapy ewidencyjnej?

Czas oczekiwania na wydanie mapy ewidencyjnej może się różnić w zależności od wielu czynników, w tym od obłożenia pracą w danym urzędzie, skomplikowania procedur, dostępności danych, oraz innych czynników administracyjnych.

Ile kosztuje mapa ewidencyjna działek?

Mapę z numerami działek ewidencyjnych można uzyskać np. w starostwach powiatowych i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopia mapy ewidencyjnej jest odpłatna, a koszt takiej usługi jest ustalony na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Cena kopii mapy z działkami ewidencyjnymi wynosi 120 złotych, natomiast za każdą następną działkę w danym obrębie należy zapłacić 12 złotych. Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku o uzyskanie mapy ewidencyjnej, a w tym przypadku wynosi zaledwie 5 zł, co jest bardzo niskim kosztem

Czym różni się mapa ewidencyjna od zasadniczej?

Mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza są dwoma różnymi dokumentami stosowanymi w różnych kontekstach, związanymi z ewidencją gruntów i budynków oraz planowaniem przestrzennym. Oto główne różnice między nimi:

Mapa ewidencyjna:

Jest dokumentem urzędowym prowadzonym przez starostę (w miastach na prawach powiatu) lub prezydenta miasta na prawach powiatu.
Służy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz identyfikacji działek i budynków.
Zawiera informacje o granicach działek, ich numeracji, powierzchniach, lokalizacji budynków i innych obiektów na nieruchomości.
Ma charakter administracyjny i ma na celu zapewnienie wiarygodnych danych o nieruchomościach.

Mapa zasadnicza:

Mapa zasadnicza zawiera podstawowe i niezbędne informacje o usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, budynków, gruntów, sieci uzbrojenia terenu, całej infrastrukturze technicznej, przebiegu ogrodzeń itp.
Jest dokumentem opracowanym w ramach planowania przestrzennego danego obszaru, najczęściej przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta).
Stanowi element planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu, który określa przeznaczenie i sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów.
Zawiera bardziej szczegółowe informacje, takie jak rozmieszczenie dróg, terenów zieleni, obszarów zabudowy, itp.
Ma charakter strategiczny i ma na celu racjonalne planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na danym terenie.
Podsumowując, mapa ewidencyjna służy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz dostarczenia informacji o nieruchomościach, podczas gdy mapa zasadnicza jest elementem planowania przestrzennego i określa zasady zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze. Zarówno mapa zasadnicza, jak i mapa ewidencyjna powstają w urzędach. Na ich podstawie geodeta sporządza m.in. mapę dla celów projektowych.

  Więcej o:

Skomentuj:

Mapa ewidencyjna - co zawiera i gdzie ją uzyskać?