Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rozgraniczenie nieruchomości

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Rozgraniczenie działki zgodnie z prawem - na pytanie czytelnika odpowiada nasz ekspert.

Rozgraniczenie nieruchomości bywa czasem kłopotliwe - problemy mogą stwarzać i sąsiedzi u urząd
Rozgraniczenie nieruchomości bywa czasem kłopotliwe - problemy mogą stwarzać i sąsiedzi u urząd
Rys. Małgorzata Śliska
Pytanie czytelnika miesięcznika "Ładny Dom":

Jestem właścicielem działki w powiecie wadowickim. Od jakiegoś czasu zamierzam przeprowadzić rozgraniczenie mojej działki, gdyż jej granice - według opinii moich sąsiadów - są co roku w innym miejscu. Dotychczas odstraszały mnie koszty geodety i ewentualnego sądu w razie niepowodzenia. W "Ładnym Domu" przeczytałem artykuł, który zmotywował mnie do złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości. Zadzwoniłem do Urzędu Miasta i pan, z którym mnie połączono powiedział, żebym znalazł sobie geodetę, który to zrobi. Na moje tłumaczenia, iż chciałbym, aby załatwił to urząd, a koszty, zgodnie z wyrokiem NSA z 11.12.2006 r., pokryli wszyscy sąsiedzi, roześmiał się i powiedział, że on ma kilka innych wyroków NSA i mówią co innego. Stwierdził ponadto, że jeżeli mam ochotę, to mogę złożyć wniosek do burmistrza. Do wniosku polecił dołączyć między innymi numery działek sąsiadujących, dane właścicieli tych działek z informacją, czy mają oni przeprowadzone sprawy spadkowe (bo jeżeli nie, to nie będzie można dokonać rozgraniczenia!) itd. Czy to jest normalne? Skąd ja mam zdobyć takie informacje? Czy prawdą jest, że jeżeli którykolwiek sąsiad ma nie przeprowadzoną sprawę spadkową, to nie mogę przeprowadzić rozgraniczenia? Jaki jest prawny sposób, aby wymusić na UM wykonanie takiego rozgraniczenia? Krzysztof S.

Odpowiada nasz ekspert:

Zmiany granic działek w drodze postępowania administracyjnego dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta - i w tym zakresie pracownik urzędu miał rację. Co do pozostałych kwestii jednak wyraźnie się myli.

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek taki powinien zawierać:

- dane osobowe wnioskodawcy,

- datę i miejsce sporządzenia,

- wskazanie, że wnosi się o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiącej własność .........(uzupełnić) położonej w .........(uzupełnić), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .........(uzupełnić), o powierzchni .........(uzupełnić) z gruntami nieruchomości sąsiedniej (lub kilku sąsiednich), stanowiącej (stanowiących) własność .......... (tu należy wpisać dane osobowe sąsiada lub sąsiadów),

- podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna),

- wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej,

- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.

Koszty dla wszystkich

Wniosek, jak widać, składa się jeden. Jeżeli będzie miał braki, to wójt (burmistrz, prezydent) wezwie do ich uzupełnienia. Wnioskodawca nie ma też obowiązku znać sytuacji prawnej sąsiadów. Jeśli okazałoby się, że istnieją problemy z identyfikacją właścicieli (na przykład z powodu braku przeprowadzenia postępowania spadkowego), to postępowanie administracyjne umożliwia urzędowi zawieszenie sprawy o rozgraniczenie do czasu uregulowania sąsiedzkich spraw spadkowych.

Co do kosztów postępowania, to należy podkreślić, że przez długi czas przyjmowano, że koszty administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, podobnie jak innych postępowań administracyjnych, ponosi wnioskodawca. Zmieniło to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2006 r. (sygn. I OPS 5/06), zgodnie z którym koszty rozgraniczenia ponoszą wszyscy właściciele.

Organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego, może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości, a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania.

Sąd swoje - urzędnicy swoje

Niestety, nie wszystkie urzędy stosują to orzeczenie w praktyce. Część woli pozostać przy dawnej interpretacji, i jedyną drogą do zmiany ich nastawienia jest zaskarżenie decyzji rozgraniczeniowej w tym zakresie.

Od decyzji o rozgraniczeniu przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do sądu, składane za pośrednictwem urzędu wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 poz. 2027 ze zmianami)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Rozgraniczenie nieruchomości