Problem z odrolnieniem działki

Małgorzata Kapelusiak

Mam problem z odrolnieniem działki. Ktoś powiedział mi, że muszę wystąpić do gminy o zmianę planu miejscowego. Jak to zrobić? Zbigniew B.

Jeśli chcemy wystąpić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Jeśli chcemy wystąpić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Rys. Małgorzata Ślińska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i wszelkie działania budowlane niezgodne z jego zapisami - w tym budowa na gruncie rolnym bez prawa zabudowy - traktowane są jako samowola budowlana. Jedyną szansą na planowaną inwestycję jest zmiana planu.

Zmiana planu

Procedura zmiany planu jest taka sama, jak jego uchwalanie. Inicjuje ją złożenie wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Trzeba go uzasadnić i wykazać, że planowana inwestycja przyniesie korzyści mieszkańcom gminy. Decyzja w sprawie wniosku może być pozytywna lub negatywna i, niestety, nie można się od niej w żaden sposób odwołać - przepisy prawa nie przewidują bowiem żadnego środka zaskarżenia. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas wójt (burmistrz, prezydent) przedstawia go na posiedzeniu rady gminy (miasta). Ta zaś, jeśli zaakceptuje wniosek, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu.

Uchwała rady gminy (miasta) o przystąpieniu do zmiany planu inicjuje kolejne działania administracyjne. Projekt nowego planu podlega bowiem ogłoszeniu i mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje własne wnioski i zastrzeżenia do planu. Obwieszczenia ogłasza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miejscowym urzędzie gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Takie obwieszczenie musi mieć ściśle określoną formę i zawierać informację o podjętej uchwale lub podawać jej treść oraz informować o sposobie, miejscu i terminie składania wniosków dotyczących miejscowego planu (musi to być minimum 21 dni).

Wniosek (w formie pisemnej) dotyczący zmiany planu może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Wójt (burmistrz, prezydent) udziela, również pisemnej, odpowiedzi na wniosek.

Uwagi do projektu i skarga do sądu

Kiedy projekt planu jest gotowy, zawsze jest wykładany w siedzibie gminy do publicznego wglądu, o czym informuje się jej mieszkańców. Na tym etapie postępowania znowu można próbować przeforsować swoje stanowisko, zgłaszając uwagi do projektu - w terminie podanym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu do wglądu.

Wójt (burmistrz, prezydent) może uwagi uwzględnić, wprowadzając zmiany do planu, albo uznać, że są bezzasadne. Formą prawną rozpatrzenia uwag, tak jak wniosków składanych do planu, jest najczęściej zwykłe pismo.

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy. Niezadowolonym z nowego planu (czy nieuwzględnienia uwag) nie przysługuje odwołanie. To miejscowy wojewoda ustala, czy jest on zgodny z obowiązującym prawem. Obywatelowi pozostaje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, jeśli wykaże, że jego interes prawny został naruszony. Powinien to uczynić w terminie 30 dni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu gminy do usunięcia naruszenia prawa.

Zmiana planu na jednostkowy wniosek obywatela ma jednak miejsce niezmiernie rzadko. Z reguły rady gminne odmawiają i powodem tego nie jest chęć dokuczenia obywatelowi, lecz koszty. Wymaga to bowiem przejścia całej procedury uchwalania planu, a związane z tym wydatki pokrywa gmina.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Problem z odrolnieniem działki