Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Małgorzata Kapelusiak

Mieszkam w domu dwurodzinnym (z sąsiadami). Przy domu jest przybudówka-lokal (moja własność). Chciałabym dobudować do niej lekką zabudowę oszkloną, taki mały ganek o wymiarach 2 x 3, aby było cieplej. Czy wymaga to pozwolenia? Jeśli tak, to od czego mam zacząć? Małgorzata S.

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości a chcesz ją np. rozbudować - wówczas konieczna jest zgoda sąsiada.
Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości a chcesz ją np. rozbudować - wówczas konieczna jest zgoda sąsiada.
Rys. Małgorzata Ślińska
Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym prawo do tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie.

Rodzaje współwłasności

Z treści listu wynika, że nieruchomość została podzielona poziomo, wyodrębniono w niej dwa samodzielne lokale mieszkalne i określono udziały procentowe w nieruchomości wspólnej. Działka pod budynkiem dzielonym w taki sposób pozostaje współwłasnością wszystkich udziałowców budynku. W efekcie tak przeprowadzonego podziału, części wspólne - takie jak na przykład strych, klatki schodowe i piwnice - stanowią współwłasność wszystkich właścicieli, a każdy z nich posiada procentowo taką część, jaką część całej powierzchni budynku stanowi jego lokal.

Wspólne prawo będzie zatem należało do kilku osób - w opisywanym przypadku do dwóch sąsiadów.

Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje współwłasności:

- współwłasność w częściach ułamkowych (udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony częścią ułamkową, np. każdy posiada po 1/2);

- współwłasność łączną - to współwłasność małżeńska, gdy nie ma ustanowionej intercyzy. Przy czym współwłasność małżeńską można znieść lub rozszerzyć, zawierając w formie notarialnej intercyzę.

Co może współwłaściciel

Stan współwłasności ma swoje konsekwencje - istnieją bowiem zasady prawne w zarządzaniu i dysponowaniu nieruchomością.

Każdy ze współwłaścicieli może samodzielnie rozporządzać swoim mieszkaniem, nie jest tu potrzebna zgoda sąsiada. Jednak przy zagospodarowaniu działki, która jest współwłasnością obydwu sąsiadów, potrzebne jest wspólne i zgodne działanie.

Kiedy potrzebna jest zgoda sąsiada

Budowa ganku nie wymaga pozwolenia na budowę - zgodnie z art. 29 ust. 1 punkt 2 Prawa budowlanego. Stanowi on, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Budowa ta wymaga jednak zgłoszenia. Zgłoszenie inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zgłoszenia powinni dokonać obydwaj współwłaściciele, gdyż to oni łącznie decydują o sposobie zabudowania nieruchomości.

W przypadku, gdy jeden z właścicieli nie wyraża zgody na dokonanie dobudowy, wówczas potrzebna jest zgoda sądu. O wydanie upoważnienia do dokonania powyższej czynności należy wystąpić do sądu właściwego według miejsca położenia domu. Wniosek w powyższej sprawie należy opłacić. Wpis sądowy wynosi 100 złotych. Brak należnej opłaty będzie skutkował zwrotem złożonego wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości