Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Procedury zakupu działki

Opracowanie: Małgorzata Reut

9104139 https bi
Fot. Andrzej Stachurski/FROMBORK-SIEDLISKO
Podstawowy wymóg prawny obowiązujący przy nabywaniu dowolnej nieruchomości, w tym także działki - zarówno jako przedmiotu własności, jak i użytkowania wieczystego, to zawarcie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowy nabycia nieruchomości zawarte w innej formie są z mocy prawa nieważne. W związku z tym musimy znaleźć odpowiadające nam biuro notarialne i umówić się z notariuszem oraz dotychczasowym właścicielem działki na spisanie aktu notarialnego. Trzeba brać pod uwagę, że załatwienie wszystkich formalności związanych z przeprowadzeniem transakcji może zająć kilka godzin, a nieraz nawet jeden lub dwa dni.

Przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego należy zgromadzić komplet niezbędnych dokumentów. Zazwyczaj te dokumenty dostarcza dotychczasowy właściciel działki, ale jeżeli zrobiliśmy wcześniej dokładne rozeznanie stanu formalnego i prawnego, większość papierów mamy.

Wśród koniecznych dokumentów wymaganych przez notariusza do spisania aktu znajduje się przede wszystkim dowód własności działki. Dla działek, które mają założoną księgę wieczystą, takim dowodem będzie aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli właściciel nie ma takiego odpisu lub gdy odpis jest starszy niż trzy miesiące od daty wydania, a nie mamy czasu, żeby czekać niekiedy parę tygodni na wydanie nowego odpisu, możemy umówić się z notariuszem, że osobiście lub przez swojego przedstawiciela sprawdzi stan księgi wieczystej - najlepiej w dniu podpisania aktu.

Gdy działka nie ma założonej księgi wieczystej, wtedy właściciel musi dostarczyć inne, wiarygodne dokumenty dające pewność, że jest on uprawniony do rozporządzania daną nieruchomością. Może to być akt własności, akt kupna lub inne dokumenty, jednoznacznie określające posiadacza prawa własności lub użytkownika wieczystego działki. Niekiedy te dokumenty mogą pochodzić nawet sprzed kilkudziesięciu lat.

Dalsze dokumenty to aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, określający położenie i oznaczenie nieruchomości. Zamiast niego może być dostarczona też aktualna mapa do celów prawnych z zaznaczoną kupowaną działką. Mapę taką można uzyskać w składnicach map powiatowych lub miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Kolejny konieczny dokument, to wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający obecny status działki i przeznaczenie terenu, możliwy do uzyskania w urzędzie gminy, a w miastach - w siedzibie urzędu miasta lub urzędu miasta i gminy.

Warto też poprosić obecnego właściciela działki o dostarczenie zaświadczenia o zapłaceniu podatku od nieruchomości oraz - jeżeli działka została przez niego nabyta jako spadek - dokumentów potwierdzających przejęcie spadku i zaświadczenia o zapłaceniu podatku od spadków.

Mając zgromadzone wszystkie powyższe dokumenty, możemy przystąpić do sporządzenia aktu notarialnego.

W akcie notarialnym muszą zostać uwzględnione:

- dane dotyczące stron umowy,

- opisanie przedmiotu umowy z podaniem oznaczenia nieruchomości na podstawie wypisu z ewidencji gruntów i budynków oraz numerem księgi wieczystej,

- wytyczenie granic nieruchomości na podstawie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

- aktualny wypis z czterech działów księgi wieczystej,

- dokładnie określona cena zakupu,

- określenie sposobu i terminu zapłaty,

- informacja o przeniesieniu praw własności na kupującego oraz o sporządzeniu wniosku do wydziału ksiąg wieczystych właściwego terytorialnie sądu rejonowego dotyczącego wpisania zmian w księdze wieczystej w dziale II i IV,

- informacja o pobranych opłatach i podatkach, związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.

Dalszy tryb postępowania zależy od przyjętego przez strony sposobu zapłaty za nabytą nieruchomość: gotówką, potwierdzonym czekiem lub przelewem bankowym, a nabywca, na którym zwyczajowo ciąży obowiązek zapłacenia podatków i poniesienia opłat, związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego i przeniesieniem własności - może je wpłacić gotówką lub czekiem w kancelarii notariusza, albo przelać je na jego rachunek bankowy.

Podpisanie aktu notarialnego oznacza powstanie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Procedury zakupu działki