Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

Odpowiada: Małgorzata Kapelusiak

Planowałem wykonać ogrodzenie pomiędzy moją działką a sąsiada. Chciałem je zrobić wzdłuż granicy; niestety - sąsiad zaprotestował. Twierdzi, że istnieje przepis nakazujący mi odsunięcie ogrodzenia o 0,5 m od granicy działek. Wydaje mi się to absurdalne, bo w ten sposób oddaję półmetrowy pas swojej działki sąsiadowi. Słyszałem wprawdzie, że taki przepis istniał, ale podobno został już dawno zniesiony. Jeśli to prawda, to chciałbym wiedzieć kiedy i przez kogo? Zenon T.

9478993 https bi
Rys. Małgorzata Ślińska
Prawo budowlane szczegółowo reguluje kwestię warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie. Przepisy określają sytuacje, w których budowę ogrodzenia należy wcześniej zgłosić w miejscowym starostwie.

W którym miejscu ogrodzenie

Ogrodzenie, które w polskich warunkach zwykle wyznacza granice posesji i w pewnym stopniu chroni ją przed intruzami, musi znajdować się na działce inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością.

Ogrodzenia między sąsiadami, za ich obopólną zgodą, można lokalizować w granicy działek. Nie ma zatem i nigdy nie było przepisu o konieczności lokalizacji takiego ogrodzenie minimum 0,5 m od granicy działki.

Za pożyteczną należy jednak uznać radę, by ogrodzenie umieścić na swojej działce, 20 cm od granicy, by można było je konserwować bez wchodzenia na sąsiednią posesję. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy sąsiednia działka jest niezabudowana i nie ma z kim uzgodnić sprawy usytuowania ogrodzenia.

Ogrodzenie od strony ulicy powinno być zgodne z linią rozgraniczającą i innymi ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w danej gminie.

Aby stwierdzić, iż budowa ogrodzenia nie narusza ustaleń planu (również w zakresie przeprowadzenia mediów), należy zapoznać się z jego założeniami w miejscowym urzędzie gminy.

Uwaga! Gminy mają często w planie miejscowym zarezerwowane tereny pod przyszłe drogi czy poszerzenie chodników, dlatego może się zdarzyć, że kiedyś gmina będzie chciała wykupić kawałek naszego gruntu, bądź dokonać częściowego wywłaszczenia. W takich sytuacjach linię ogrodzenia lepiej przesunąć na wskazaną na planie odległość; zaoszczędzi to w przyszłości podwójnych kosztów - demontażu istniejącego płotu i budowy go w nowym miejscu.

Formalności

Zamiar budowy ogrodzenia od strony drogi, ulicy, placu lub linii kolejowej należy zgłosić w miejscowym starostwie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć:

- szkic ogrodzenia,

- mapę z jego przebiegiem,

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeżeli urząd nie będzie miał żadnych uwag i przez miesiąc nie wyrazi sprzeciwu (ma on formę decyzji administracyjnej), można rozpocząć prace budowlane. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno- -budowlanych. Prace nad budową ogrodzenia należy podjąć najpóźniej w ciągu 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Budowa ogrodzenia miedzysąsiedzkiego nie wymaga żadnych zabiegów formalnych, chyba że jego wysokość przekracza 2,2 m. Wówczas procedura jest taka sama, jak przy ogrodzeniu od strony obiektów publicznych.

Podstawowe parametry

Wymagania techniczne dotyczące ogrodzeń określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi:

- ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt - do wysokości 1,80 m ogrodzenie nie może być zakończone zaostrzonymi elementami, drutem kolczastym, tłuczonym szkłem itp.,

- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji, ani mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,

- bramy i furtki muszą mieć szerokość (w świetle) umożliwiającą swobodny wjazd i wejście na działkę: brama - co najmniej 2,4 m, furtka - minimum 0,9 m.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Spór z sąsiadem o ogrodzenie