Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 11/14

red.

konkurs, biokominek
Konkurs! Wygraj biokominek
§ 1 Postanowienia Ogólne

- Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Ładny Dom nr 11/2014 (zwany dalej "Konkursem").

- Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Ładny Dom" i właścicielem serwisu www.ladnydom.pl.

- Fundatorem nagród w Konkursie i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za ich wydanie zwycięzcom jest firma 'Kratki.pl Marek Bal' z siedzibą we (26-660) Wsole, gm. Jedlińsk, przy ul. Gombrowicza 4, wpisanym do CEiDG, posiadającym REGON 670814979, NIP: 796-115-80-07, zwana w dalszej części Regulaminu "Fundatorem".

- Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 października 2014 roku, od godziny 00:01 do dnia 13 listopada 2014 roku do godziny 23.59.

§ 2 Udział w Konkursie

- Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

- W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora i Fundatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

- Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe: "Wybierz biokominek dla twojego wnętrza i uzasadnij wybór".

- Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

- Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

- Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3.

- Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe: Wybierz biokominek dla twojego wnętrza i uzasadnij wybór.

- Konkurs przeprowadzony będzie w następujących etapach:

etap I: Uczestnik wysyła SMS-a zgłoszeniowego o treści LD11 na numer 72466. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT;

etap II: Uczestnik otrzymuje SMS-a zwrotnego potwierdzającego jego uczestnictwo w Konkursie wraz z instrukcją, aby wysłał SMS-a na numer 72466 o treści 1, 2, 3 lub 4, czyli z numerem nagrody o którą gra oraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe;

etap III: Uczestnik wysyła SMS na numer 72466 z odpowiedzią na zadanie konkursowe: "Wybierz biokominek dla twojego wnętrza i uzasadnij wybór", treść odpowiedzi poprzedzając prefiksem LD11 oraz numerem nagrody, o którą gra. Odpowiedź należy wpisać bezpośrednio po "kropce". Przykład: LD11.1.odpowiedz na zadanie konkursowe. W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek. Odpowiedź nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony, jeśli wpłynie do Organizatora najpóźniej do dnia 13 listopada 2014 roku do godziny 23:59;

etap IV: wyłonienie zwycięzców - autorów najlepszych haseł, poinformowanie laureatów Konkursu, wydanie nagród.

§ 4 Przyznawanie Nagród

- Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS z różnymi odpowiedziami, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku wyboru przez Organizatora więcej niż jednej odpowiedzi jako zasługującej na wyróżnienie. W przypadku ujawnienia po ogłoszeniu wyników Konkursu faktu opracowania więcej niż jednej odpowiedzi przez tę samą osobę wyróżnioną Organizator poinformuje autora wyróżnionych odpowiedzi o przyznaniu jednej nagrody i dokona uzupełniającego wyboru odpowiedzi celem przyznania wszystkich 6 (sześciu) nagród.

- Zwycięzcami Konkursu zostaje 6 Uczestników, których propozycje odpowiedzi zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze. Przy wyborze nagradzanych odpowiedzi Organizator kieruje się względami estetycznymi i wartością marketingową.

- Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 30 dni po zakończeniu Konkursu (tj. do 11 grudnia 2014 r.) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS uprawniający do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego na numer 72466 (koszt 2,46 zł z VAT), poprzedzone prefiksem LD11. informacje: swoje imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania i numer PESEL, w terminie 24 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nieprzesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

- Nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe z jednego numeru abonenckiego poczytuje się za zgłoszenie odpowiedzi autorstwa jednej osoby.

- Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

- Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.

- Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są:

a. nagroda pieniężno-rzeczowa w postaci biokominka typu FOCUS o wartości 1700 złotych brutto oraz kwota pieniężna w wysokości 188,9 złotych, tj. 10% przyznawanej nagrody pieniężno rzeczowej;

b. biokominek typu BALL o wartości 750 złotych brutto;

c. biokominek PAPA MANHATAN o wartości 500 zł brutto oraz

d. 3 biokominki DELTA o wartości 259 zł brutto każdy.

- Niezależnie od korespondencji SMS określonej w ust.3 Zwycięzca, któremu przyznano I nagrodę, określoną w lit. a) zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi pocztą elektroniczną pod adres: anna.blaszczyk@agora.pl zgodę na potrącenie z pieniężnej części nagrody zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z wskazaniem właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator i Fundator powstrzymają się od wydania nagrody do czasu złożenia ww. oświadczenia.

- Nagrody zostaną doręczone zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod adresy wskazane zgodnie z ust.3. Za doręczenie nagród za pośrednictwem kuriera odpowiada Fundator. W przypadku niemożności doręczenia nagrody na skutek podania błędnego adresu lub odmowy przyjęcia i pokwitowania przesyłki przez dorosłą osobę obecną pod wskazanym adresem nagrody zostaną postawione do dyspozycji zwycięzców w siedzibie Organizatora na okres do 31 stycznia 2015 r., skąd zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę osobiście na swój koszt i ryzyko. Po upływie terminu wskazanego powyżej prawo do nagrody wygasa.

§ 5 Przesyłanie Nagród

- Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Fundatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 3.

- W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

- Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

- Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

- Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Ładny Dom", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 11/2014 Ładny Dom", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

- Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie odpowiedzi będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

- posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

- zwalniają Organizatora i Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora i Fundatora z odpowiedzi w zakresie publikacji wyników Konkursu;

- poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz serwisów internetowych Fundatora lub w profilach Organizatora lub Fundatora w portalach społecznościowych - za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych, a także na łamach miesięcznika "Ładny Dom".

§ 8 Postanowienia Końcowe

- Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.ladnydom.pl.

- Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

- Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 października 2014 roku.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 11/14