Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO SMS-owego Ładny Dom 1-2/15

red.

konkurs
Konkurs noworoczny
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Ładny Dom nr 1-2/2014 (zwany dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Ładny Dom" i właścicielem serwisu www.ladnydom.pl.

3. Fundatorami poszczególnych nagród są:

3.1. ASP Poland Spółka z o.o. z siedzibą we (51-511) Wrocławiu, przy ul. Mikołowskiej 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 143980, numer NIP 895-17-18-333, zwana dalej "Fundatorem 1";

3.2. Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w (44-100) Gliwicach, przy ul. Okrężnej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86064, numer NIP 522-010-15-85, zwana dalej "Fundatorem 2";

3.3. PPG Deco Polska Spółka z o.o. z siedzibą we (51-416) Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 68982, numer NIP 895-17-60-602, zwana dalej "Fundatorem 3";

3.4. Fakro Spółka z o.o. z siedzibą w (33-300) Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110248, numer NIP 734-100-14-87, zwana dalej "Fundatorem 4";

3.5. Hörmann Polska Spółka z o.o. z siedzibą w (62-052) Komornikach, przy ul. Otwartej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 104824, numer NIP 779-002-06-95, zwana dalej "Fundatorem 5";

3.6. Invest Gr1 Spółka z o.o. z siedzibą w (75-135) Koszalinie, przy ul. Szczecińskiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 414905, numer NIP 669-251-68-97, zwana dalej "Fundatorem 6";

3.7. Termo Organika Spółka z o.o. z siedzibą w (30-117) Krakowie, przy ul. B. Prusa 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 45149, numer NIP 679-257-12-23, zwana dalej "Fundatorem 7";

3.8. Robert Bosh Spółka z o.o. z siedzibą w (02-231) Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51814, numer NIP 526-102-79-92, zwana dalej "Fundatorem 8";

- zwani w dalszej części Regulaminu łącznie "Fundatorami".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2014 roku, od godziny 00:01 do dnia 16lutego2015 roku do godziny 23.59.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie SMS-a z dokończeniem zdania "Czytam Ładny Dom, bo..."(zwane dalej "Zadaniem konkursowym"). Odpowiedź nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami (bez polskich znaków).

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3.

Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając SMS-a (krótką wiadomość tekstową) o treści: LD1.X.Y. gdzie X to numer nagrody, o którą grają, a Y to odpowiedź na zadanie konkursowe na numer72466 (koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT, tj. 2,46 zł z VAT).

Hasło należy wpisać bezpośrednio po "kropce".

W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek. Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

5. SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie do 16 lutego 2015 roku godz. 23:59, o którym mowa w §1 ust. 3. SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie.

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS i grać o różne nagrody, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku wyboru więcej niż jednej odpowiedzi na Zadanie konkursowe przez Organizatora jako zasługującego na wyróżnienie. W przypadku ujawnienia po ogłoszeniu wyników Konkursu faktu opracowania więcej niż jednej odpowiedzi przez tę samą osobę wyróżnioną Organizator poinformuje autora wyróżnionych odpowiedzi o przyznaniu jednej nagrody i dokona uzupełniającego wyboru odpowiedzi na Zadanie konkursowe (Odpowiedzi) celem przyznania wszystkich nagród.

2. Nadesłanie Odpowiedzi na Zadanie konkursowe z jednego numeru abonenckiego poczytuje się za zgłoszenie Odpowiedzi autorstwa jednej osoby.

3. Zwycięzcami Konkursu zostaje 20 Uczestników, których propozycje Odpowiedzi zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze. Przy wyborze nagradzanych Odpowiedzi Organizator kieruje się względami estetycznymi.

4. Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

5. Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.

6. Z nadawcami SMS, o których mowa w paragrafie 2 powyżej, Organizator w terminie do 5 dni po zakończeniu konkursu (tj. do 20 lutego 2015 r.) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS, uprawniających do otrzymania nagrody, skontaktuje się telefonicznie lub SMSowo informując o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać, swoje imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania i numer PESEL. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną ustalone w określonym powyżej czasie. Brak możliwości uzyskania danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są:

Kod nr 1: 3 nagrody w postaci kuponów "Extradom" (voucherów) o wartości do 3000 zł każdy na zakup dowolnego projektu wybranego z bazy www.extradom.pl ufundowana przez Fundatora 1;

Kod nr 2: 2 nagrody w postaci kuponów "Isover" (voucherów) o wartości po 3000 zł na zakup Uni-Maty Plus - wełny ISOVER do izolacji poddaszy, ufundowane przez Fundatora 2;

Kod nr 3: 1 nagroda w postaci kuponu "Dekoral" (vouchera) o wartości 3000 zł na zakup 55 litrów farby Superlatex Classic marki Sigma Coatings - ufundowane przez Fundatora 3;

Kod nr 4: 2 nagrody w postaci okna dachowego FakroFTT U6 Thermo z kołnierzem uszczelniającym i markizą AMZ o wartości 3200 zł brutto sztuka - ufundowane przez Fundatora 4;

Kod nr 5: 1 nagroda w postaci drzwi Renodoor Plus marki "Hormann" w okleinie GoldenOak UD, 0,96 W/(m2K) o wartości 6827 zł brutto - ufundowane przez Fundatora 5;

Kod nr 6: 1 nagroda w postaci automatycznej bramy garażowej RenoMaticmarki "Hormann"w okleinie GoldenOak z napędem o wartości 3.481 zł brutto - ufundowane przez Fundatora 5;

Kod nr 7: 3 nagrody w postaci rodzinnego pobytu weekendowego w domku wypoczynkowym w Mielnie nad Jeziorem Jamno (Województwo Zachodniopomorskie) (model domku HT1 lub HT3), liczony jako 2 noclegi dla 4 osób, o wartości nie przekraczającej 2000 zł każdy (możliwe terminy i rodzaj domku ustali fundator nagrody w porozumieniu ze zwycięzcą) - ufundowane przez Fundatora 6;

Kod nr 8: 2 nagrody w postaci kuponu "Termoorganika" (vouchera) o wartości po 3000 zł na zakup produktów marki Termoorganika do kompletnego systemu dociepleń - ufundowane przez Fundatora 7;

Kod nr 9: 5 nagród w postaci zestawu narzędzi BOSCH, w którego skład wchodzą wkrętarka PSR Select + urządzenie wielofunkcyjne PMF 190 E. Wartość zestawu to 658 zł brutto - ufundowane przez Fundatora 8.

Z wyjątkiem nagród oznaczonych kodem 7 wszystkie kupony (vouchery) stanowiące nagrody zachowują ważność w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Nagrody oznaczone kodem 7 nadają się wykorzystania w okresie od lutego do maja oraz od września do listopada 2015 r., po dokonaniu rezerwacji z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Za wydanie nagród odpowiadają Fundatorzy.

Fundatorzy (z wyjątkiem Fundatora 8) mogą powstrzymać się od wydania nagród do czasu uiszczenia przez zwycięzcę na wskazany rachunek bankowy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości uzyskanej nagrody oraz przekazania Fundatorowi danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia należności podatkowej (imienia, nazwiska, PESEL, adres zamieszkania, właściwy urząd skarbowy). Brak uiszczenia zaliczki na podatek w terminie do 31 grudnia 2015 r. powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody z upływem tej daty.

Fundator 4 i Fundator 5 przed wydaniem nagrody ustalają ze zwycięzcami rozmiary nagrody przekazywanej konkretnemu zwycięzcy.

W przypadku niewykorzystania całej kwoty określonej w treści kuponu (vouchera) zwycięzcy nie przysługuje jakakolwiek gratyfikacja rzeczowa lub zwrot różnicy w pieniądzu.

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Z wyjątkiem nagród ufundowanych przez Fundatora 4 wydanie nagród następuje na koszt i ryzyko zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie, za pośrednictwem firmy kurierskiej i pod adresem ustalonym indywidualnie przez każdego z Fundatorów z poszczególnymi zwycięzcami. Ustalenia pomiędzy zwycięzcami i poszczególnymi Fundatorami następują telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Fundator 4 zapewnia dostarczenie nagrody na swój koszt pod wskazany adres na terenie Polski.

2. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

3. Odmowa wskazania adresu lub brak ustalenia szczegółów dostawy nagrody w terminie do 31 grudni 2015 r powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody.

4. Nagrody konkursowe (poza nagrodą z Kodem nr 9 o której mowa w § 4 ust. 7) będą wydawane wyłącznie po przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia kwoty 10% od wartości nagrody na poczet podatku od wygranej i w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Ładny Dom", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs noworoczny z numeru 1-2/2015 Ładny Dom", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie Odpowiedzi na Zadanie konkursowe będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora i Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora i Fundatora z haseł w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy za pośrednictwem sieci Internet w serwisie www.ladnydom.pl lub na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz serwisów internetowych Fundatora za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.ladnydom.pl

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 grudnia 2014 roku.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO SMS-owego Ładny Dom 1-2/15