Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Kupiłem działkę z rozpoczętą budową, którą chciałbym dokończyć. Jakich formalności urzędowych muszę dopełnić, a co leży po stronie sprzedawcy? Zenon K.

Jeśli kupiliśmy działkę z już rozpoczętą budową i projekt domu nam odpowiada, wystarczy do właściwego miejscowo starosty złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Jeśli kupiliśmy działkę z już rozpoczętą budową i projekt domu nam odpowiada, wystarczy do właściwego miejscowo starosty złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Rys. Małgorzata Ślińska
Aby móc kontynuować budowę domu najlepiej, by w umowie kupna-sprzedaży znalazł się zapis, że dotyczy ona nie tylko działki, ale i projektu domu oraz rozpoczętych robót.

Formalności

We wniosku o przeniesienie należy podać:

- dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko, dokładny adres) oraz pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony);

- nazwę i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki;

- numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;

- dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (składne pod rygorem odpowiedzialności karnej);

- zgodę sprzedawcy (poprzedniego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana), zawartą w pisemnym oświadczeniu na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby. Zgoda ta jest kluczowa, gdyż jest warunkiem, bez spełnienia którego nie jest możliwe pozytywne rozstrzygnięcie wniosku - zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.7.2006 r. (II OSK 1012/05);

- oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wygaśnięcie decyzji

Jeśli budowa domu została rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania pozwolenia, dodatkowo należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu). Jest to niezbędne do oceny, czy przeniesienie pozwolenia jest w ogóle możliwe. Nie można bowiem tego zrobić, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła. Dzieje się tak, jeżeli:

- poprzedni inwestor nie zaczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu stała się ostateczna;

- wszelkie prace budowlane zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata.

Warto zatem dokładnie sprawdzić i porównać daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę (następuje ono, jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji nie wniesiono od niego odwołania) i rozpoczęcia prac.

Termin rozpoczęcia prac powinien być określony wpisem w dzienniku budowy. Można w nim również prześledzić postępy prac budowlanych i upewnić się, że nie zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.

Decyzja starosty

Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora następuje w formie decyzji wydawanej przez starostę. Stronom przysługuje odwołanie od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do miejscowego wojewody.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że starosta nie może odmówić przeniesienia decyzji, jeżeli zostaną spełnione wymagania opisane powyżej; przepisy prawa wskazują bowiem jedno- znacznie, że organ administracji ma wówczas obowiązek przenieść pozwolenie na budowę.

Przepisy prawa budowlanego ograniczają krąg osób uprawnionych do udziału w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę. Stronami w takim postępowaniu mogą być bowiem jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie pozwolenia na budowę - czyli były i obecny właściciel. W procesie tym nie uczestniczą zatem na przykład sąsiedzi, ponieważ zmiana inwestora nie prowadzi do ponownej oceny bądź podważenia pozwolenia na budowę; nie narusza tym samym chronionych prawem interesów właścicieli działek sąsiednich.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu