Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

Małgorzata Kapelusiak

Do drewnianego domu dobudowałem 50 m2 powierzchni, na co uzyskałem pozwolenie od starostwa. W trakcie budowy obmurowany został cały dom (obie części - stara i nowa) do wysokości dachu. Nadzór budowlany uznał to za samowolę i pouczył, iż na dokończenie robót trzeba uzyskać decyzję administracyjną. Co to znaczy? Czy jeśli chcę wymienić drewniane belki w stropie nad parterem, to muszę zrobić drugi projekt? Janusz W.

Obmurowanie starego domu wymaga pozwolenia na budowę
Obmurowanie starego domu wymaga pozwolenia na budowę
Rys. Małgorzata Ślińska
Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Z listu czytelnika wynika, iż obmurowanie starego drewnianego domu nie było objęte pozwoleniem na budowę. Zostało zatem wykonane samowolnie, jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, i dlatego słusznie zostało zakwestionowane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zmiana pozwolenia na budowę

Zgodnie z treścią art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W takich sytuacjach organ nadzoru wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych w trybie art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego (roboty budowlane są prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę lub w przepisach), a następnie decyzję nakładającą na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę stosuje się odpowiednio zasady właściwe przy występowaniu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Wymiana stropu

Odnośnie prac remontowych w starym domu, zasadnicze znaczenie ma to, czy prace te będą traktowane jako remont, czy jako przebudowa.

Remont. Pod pojęciem remontu prawo budowlane rozumie wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przy remoncie prace budowlane można rozpocząć po upływie miesiąca od doręczenia zgłoszenia miejscowemu staroście. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta w drodze decyzji nie wniesie sprzeciwu, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Przebudowa. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem takich, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Dla rozpoczęcia takich prac potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

- złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

- złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.) oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu (projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego).

Pozwolenie wydawane jest po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

Zmiana konstrukcji stropu nad parterem jest zdecydowanie przebudową domu. W związku z nią nastąpi bowiem zmiana parametrów technicznych istniejącego domu, zwłaszcza że zastąpienie belek drewnianych stalowymi lub żelbetowymi wiązać się będzie także z wymianą wypełnienia stropu. A zatem dla przeprowadzenia tych robót konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118; ze zmianami)Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>    Więcej o:

Skomentuj:

Nielegalny remont, budowa, przebudowa