Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Małgorzata Kapelusiak

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z posesji. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to drzewo zdrowe, czy uschnięte, czy zostało posadzone celowo lub też jest to tak zwana samosiejka. Jeśli nie są to drzewa owocowe, za wycinkę drzew trzeba też zapłacić.

wycinka drzew na działce
Wycinka drzew na działce zgodnie z prawem
Rys. Małgorzata Ślińska
Kupiłem działkę budowlaną, na której rośnie sporo drzew. Początkowo bardzo się z tego cieszyłem, ale już wiem, że część z nich muszę wyciąć. Czy to prawda, że powinienem mieć na to specjalne zezwolenie? Ile to kosztuje? Dodam, że są to "zwykłe" drzewa, a nie stuletnie dęby. Janusz Z.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub drzew jest wydawany na wniosek właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek o usunięcie drzew właściciel składa w wydziale ochrony środowiska urzędu gminy (w Warszawie - urzędu dzielnicy), w której położona jest nieruchomość.

Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

- tytuł prawny władania nieruchomością (na przykład akt notarialny, odpis księgi wieczystej);

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość, na której rosną drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków, usunięcie drzewa powinno poprzedzać uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nadmienić również należy, że wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie, albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez inspektorów. Z oględzin sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę wydania zezwolenia (albo odmowy).

Uwaga! Zezwolenie na wycinkę nie będzie wymagane w przypadku drzew owocowych - czyli takich, które rodzą owoce nadające się do spożycia; oraz przy wycince drzew i krzewów, bez względu na ich rodzaj, których wiek nie przekracza 10 lat.

Ile kosztuje wycięcie drzewa?

Usunięcie drzewa pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty, której wysokość określana jest w zezwoleniu. Wysokość opłaty zależna jest od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz od rodzaju i gatunku drzewa. I tak np. przy obliczaniu kosztu wycinki topoli, olszy czy wierzby obwód pnia trzeba pomnożyć przez 13,84 zł. Stawka dla kasztanowca, morwy czy sosny zwyczajnej wynosi już 37,63 zł za 1 cm obwodu. W następnej grupie znajdują się m.in. dąb, buk, grab, jodła pospolita i wiąz - za ich wycięcie trzeba zapłacić 91,54 zł za każdy centymetr obwodu. Najwięcej kosztuje wycinanie takich drzew jak tulipanowiec, magnolia, miłorząb czy cis - aż 345,30 zł za 1 cm obwodu pnia.

Jednocześnie stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać następujących kwot (maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm według Obwieszczenia Ministra Środowiska z października 2014 - na rok 2015):

- 345,30 zł - przy obwodzie do 25 cm;

- 524,36 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;

- 818,52 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;

- 1278,96 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;

- 1918,42 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;

- 2685,78 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;

- 3453,15 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;

- 4476,33 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Ich wysokość ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, które rosną na nieruchomości przeznaczonej pod budowę, ale położonej na obszarze leśnym, musimy dodatkowo uzyskać zgodę od regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wycinka drzew: wyjątki od zasady

Przepisy prawa wskazują różne sytuacje, gdy za wycięcie drzew nie trzeba płacić. Jest tak wtedy, gdy:

- o zezwolenie wnioskuje osoba, która chce usunąć rośliny w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli zatem Czytelnik będzie chciał usunąć drzewa w celu prawidłowego zagospodarowania działki i budowy własnego domu, nie poniesie żadnych kosztów.

- drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego;

- wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w planie zagospodarowania na cele budowlane;

- usunięcie drzew lub krzewów jest związane z zabiegami pielęgnacyjnymi;

- rośliny obumarły albo nie rokują szans na przeżycie.

Uwaga! Jeśli natomiast celem wycinki miałaby być budowa lokalu usługowego, wówczas opłata zostanie naliczona.

Nie warto ryzykować i ścinać drzewa bez akceptacji urzędu. Donos "życzliwego" sąsiada wystarczy, aby wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie. Jego efektem jest kara, której wysokość wynosi trzykrotność zwykłej opłaty za usunięcie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. ze zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>    Więcej o:

Skomentuj:

Wycinka drzew: przepisy i koszty