Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Płyty elektryczne - co trzeba wiedzieć, wybierając

Małgorzata Margas

Są dwa rodzaje płyt: ze zwykłymi polami grzejnymi oraz indukcyjne. Przedstawiamy wszystko co warto o nich wiedzieć. Przeczytaj zanim kupisz.

Są dwa rodzaje płyt: ze zwykłymi polami grzejnymi oraz indukcyjne. W tych pierwszych rozgrzewa się powierzchnia płyty, a konkretnie - pole określonej wielkości. W indukcyjnych między powierzchnią płyty a naczyniem wytwarza się pole magnetyczne, powodując rozgrzewanie się dna garnka; dzięki temu czas przygotowania posiłku jest krótszy nawet o 35 proc. (zużywamy więc mniej energii). Przez cały czas gotowania płyta indukcyjna pozostaje chłodna - nagrzewa się wyłącznie metalowe naczynie.

 
Są dwa ro-dza-je płyt: ze zwy-kły-mi po-la-mi grzej-ny-mi oraz in-duk-cyj-ne. W tych pierw-szych roz-grze-wa się po-wierz-chnia pły-ty, a kon-kret-nie - po-le okre-ślo-nej wiel-ko-ści. W in-duk-cyj-nych -mię-dzy po-wierz-chnią pły-ty a na-czy-niem wy-twa-rza się po-le ma-gne-tycz-ne, po-wo-du-jąc roz-grze-wa-nie się dna gar-nka; dzię-ki te-mu czas przy-go-to-wa-nia po-sił-ku jest krót-szy na-wet o 35 proc. (zuży-wa-my więc mniej ener-gii). Przez ca-ły czas go-to-wa-nia pły-ta in-duk-cyj-na po-zo-sta-je chłod-na - na-grze-wa się wy-łącz-nie me-ta-lo-we na-czy-nie.
 
Pod-łą-cze-nie
Pły-ty są za-si-la-ne prą-dem o na-pię-ciu 230 V. Aby nie ob-cią-żać nad-mier-nie in-sta-la-cji elek-trycz-nej, każ-da po-ło-wa pły-ty po-win-na być pod-łą-czo-na do in-nej fa-zy.
 
WYMIARY
Wię-kszość płyt ma sze-ro-kość od 58 do 60 cm, ale są też urzą-dze-nia za-rów-no znacz-nie węż-sze (od 30 cm, z dwo-ma po-la-mi grzej-ny-mi), jak i szer-sze (nawet po-nad 90 cm, z pię-cio-ma po-la-mi i wię-cej).
 
materiał
Pły-ty ro-bi się z ce-ra-mi-ki - wy-trzy-ma-łej i od-por-nej na ob-cią-że-nia. Po-wierz-chnia ce-ra-micz-nej pły-ty jest ide-al-nie gład-ka, ła-two więc utrzy-mać ją w czy-sto-ści (sto-su-je-my spe-cjal-ne pre-pa-ra-ty).
 
Ste-ro-wa-nie
Zde-cy-do-wa-na wię-kszość jest wy-po-sa-żo-na w ste-ro-wa-nie sen-so-ro-we umiesz-czo-ne z przo-du lub z bo-ku. Tyl-ko nie-któ-re mo-de-le nie ma-ją włas-ne-go sy-ste-mu ste-ro-wa-nia - po-kręt-ła znaj-du-ją się na pa-ne-lu pie-kar-ni-ka (wte-dy pły-tę trze-ba za-in-sta-lo-wać nad pie-kar-ni-kiem).
 
Fun-kcje
Bo-o-ster - zwię-ksze-nie mo-cy grza-nia na-wet o 50 proc.
Wskaź-nik ciep-ła resz-tko-we-go - informuje o ilości ciep-ła utrzy-mu-ją-ce-go się po wy-łą-cze-niu pły-ty; w elek-trycz-nej uchro-ni to nas przed opa-rze-niem.
Wy-łącz-nik bez-pie-czeń-stwa - je-że-li za-pom-ni-my o go-tu-ją-cej się po-tra-wie, pły-ta sa-ma się wy-łą-czy po ja-kimś cza-sie (moż-na tak-że za-pro-gra-mo-wać ko-niec pra-cy).
Ti-mer - moż-na usta-wić czas grza-nia po-szcze-gól-nych pól grzew-czych.
Stop&Go - fun-kcję tę włą-cza-my, je-śli na ja-kiś czas chce-my przer-wać go-to-wa-nie; po-tem jed-nym przy-ci-skiem z po-wro-tem uru-cha-mia-my urzą-dze-nie, za-cho-wu-jąc usta-wio-ne wcześ-niej pa-ra-me-try.
Pro-Ba-by Sy-stem - blo-ka-da unie-moż-li-wia-ją-ca przy-pad-ko-we włą-cze-nie, np. przez dzie-ci.
W płytach indukcyjnych są to również:
Roz-poz-na-wa-nie wiel-ko-ści na-czy-nia - czuj-ni-ki wy-kry-wa-ją kra-wę-dzie na-czy-nia i do je-go wiel-ko-ści do-sto-so-wu-ją od-po-wied-nią ilość ener-gii.
Wy-kry-wa-nie obec-no-ści na-czy-nia - pły-ta au-to-ma-tycz-nie się wy-łą-cza, je-śli nie stoi na niej gar-nek.
 

Podłączenie płyty elektrycznej

Płyty są zasilane prądem o napięciu 230 V. Aby nie obciążać nadmiernie instalacji elektrycznej, każda połowa płyty powinna być podłączona do innej fazy.

Wymiary płyty

Większość płyt ma szerokość od 58 do 60 cm, ale są też urządzenia zarówno znacznie węższe (od 30 cm, z dwoma polami grzejnymi), jak i szersze (nawet ponad 90 cm, z pięcioma polami i więcej).

Z czego są zrobione płyty?

Płyty robi się z ceramiki - wytrzymałej i odpornej na obciążenia. Powierzchnia ceramicznej płyty jest idealnie gładka, łatwo więc utrzymać ją w czystości (stosujemy specjalne preparaty).

Sterowanie płytą

Zdecydowana większość jest wyposażona w sterowanie sensorowe umieszczone z przodu lub z boku. Tylko niektóre modele nie mają własnego systemu sterowania - pokrętła znajdują się na panelu piekarnika (wtedy płytę trzeba zainstalować nad piekarnikiem).

Funkcje płyt elektrycznych

Booster - zwiększenie mocy grzania nawet o 50 proc.

Wskaźnik ciepła resztkowego - informuje o ilości ciepła utrzymującego się po wyłączeniu płyty; w elektrycznej uchroni to nas przed oparzeniem.

Wyłącznik bezpieczeństwa - jeżeli zapomnimy o gotującej się potrawie, płyta sama się wyłączy po jakimś czasie (można także zaprogramować koniec pracy).

Timer - można ustawić czas grzania poszczególnych pól grzewczych.

Stop&Go - funkcję tę włączamy, jeśli na jakiś czas chcemy przerwać gotowanie; potem jednym przyciskiem z powrotem uruchamiamy urządzenie, zachowując ustawione wcześniej parametry.

ProBaby System - blokada uniemożliwiająca przypadkowe włączenie, np. przez dzieci.

W płytach indukcyjnych są to również:

Rozpoznawanie wielkości naczynia - czujniki wykrywają krawędzie naczynia i do jego wielkości dostosowują odpowiednią ilość energii.

Wykrywanie obecności naczynia - płyta automatycznie się wyłącza, jeśli nie stoi na niej garnek.

Skomentuj:

Płyty elektryczne - co trzeba wiedzieć, wybierając