Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

29-30 sierpnia - Dni zniżek z "Czterema Kątami"

red.

Atrakcyjne rabaty z wrześniowym wydaniem miesięcznika "Cztery Kąty" w sklepach z wyposażeniem wnętrz w całej Polsce. Rabaty nawet do 70 proc. Sprawdź, gdzie kupisz taniej.

Kup wrześniowe wydanie miesięcznika "Cztery Kąty", wytnij kupon, sprawdź termin i idź do sklepu. Kupując w sklepach internetowych, użyj podanego na kuponie hasła lub kodu. Kupony rabatowe znajdziesz także w wersji cyfrowej naszego magazynu. Poniżej znajdziesz listę sklepów biorących udział w promocji oraz regulamin akcji.

REGULAMIN

Regulamin akcji promocyjnej
„Dni zniżek z miesięcznikiem Cztery Kąty” („Akcja Promocyjna”), odbywającej się w dniach 29-30 sierpnia 2015 roku

§1.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").

Akcja Promocyjna trwa w okresie od  29-30 sierpnia 2015roku lub dłużej jeśli wskazuje to data zamieszczona na każdym kuponie.

Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało wskazane na stronie www.czterykaty.pl
Udział w Akcji Promocyjnej w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

§2.
Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:


Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 9/2015 miesięcznika „Cztery Kąty” i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.
Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 9/2015 miesięcznika „Cztery Kąty” określają szczegółowo miejsce, okres, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.

Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z  numeru 9/2015 Miesięcznika „Cztery Kąty”, a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.

Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 9/2015 miesięcznika „Cztery Kąty” lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj.  nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

Postanowienia ust.1 -5 stosuje się odpowiednio do uczestników nabywających wydanie cyfrowe miesięcznika ”Cztery Kąty” na aplikację zainstalowaną na iPada, pobraną z App Store. Realizacja kuponu odbywa się poprzez:
- aktywację kuponów w trybie on-line dokonywaną przez opcję „wygeneruj kupon”;
- wykorzystanie kuponu poprzez opcję „zrealizuj kupon” na ekranie mobilnego urządzenia elektronicznego wybieraną i uruchamianą przez pracownika sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym urządzenie mobilne (iPad)  może pozostawać w trybie off-line podczas realizacji kuponu.   

§ 3.
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.
Skargi  rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.

§4.
Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.czterykaty.pl.

Skomentuj:

29-30 sierpnia - Dni zniżek z "Czterema Kątami"