Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Obowiązujące od kilku miesięcy zmiany w prawie budowlanym mają istotne znaczenie nie tylko dla inwestorów, którzy dopiero zaczynają budowę domu. Dotyczą one również tych, którzy uzupełniają zabudowę swojej działki, np. zamierzają postawić wiatę, czyli budowlę w postaci dachu wspartego na słupach.

Formalności związane z budową wiaty zależą od jej powierzchni i przeznaczenia
Formalności związane z budową wiaty zależą od jej powierzchni i przeznaczenia
Rys. Małgorzata Ślińska

Wiata może mieć charakter rekreacyjny, pomocniczy (jak wiata na drewno) lub pełnić funkcję garażu. Wiata to dach wsparty na słupach.

Wiata o powierzchni powyżej 50 m2

Jeśli wiata o powierzchni większej niż 50 m2 będzie "oddziaływać" na nieruchomość naszego sąsiada, to - niestety - trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę (w każdym przypadku obszar oddziaływania będzie inny, inna będzie bowiem wielkość działki i parametry budowanego obiektu). Do wniosku należy dołączyć:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.); ponadto wymagane jest przy tym zaświadczenie, że ów projekt został wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (powinna ona figurować na liście izby samorządu zawodowego);

- aktualną decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. Jeśli inwestor spełni określone wymagania, starosta wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca.

Przypomnijmy, iż przez "obszar oddziaływania" należy rozumieć teren wokół obiektu budowanego wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających określone ograniczenia w zagospodarowaniu tego obiektu.

Czytaj też o odległościach od granic działki

Wiata o powierzchni do 50 m2

Jeśli budowana przez nas wiata ma mniej niż 50 m2, wystarczy tylko zgłoszenie do właściwego miejscowo starostwa. Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Trzeba również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkic planowanej wiaty. Jeśli dokumenty nie będą kompletne, starosta w formie postanowienia "poprosi" o ich uzupełnienie.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia prac. Z robotami budowlanymi możemy ruszać, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Kiedy przekroczymy ten okres, będziemy musieli ponowić zgłoszenie. Gdybyśmy tego nie zrobili, wiata może być uznana za samowolę budowlaną i narazimy się na ryzyko jej rozbiórki.

Wiata rekreacyjna, do przechowywania drewna lub miejsce postojowe

Jeśli inwestor zamierzałby postawić wiatę garażową (niezależnie od tego, czy miałaby ona 50 m2 powierzchni czy mniej) to - zgodnie z prawem - kwalifikuje się ją jako zadaszone miejsce postojowe. Obejmują ją zatem przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie: odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza niż 7 m; odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m.

Powyższe wymagania nie będą natomiast miały zastosowania do wiat rekreacyjnych czy też wiat przeznaczonych do przechowywania drewna - pod warunkiem, że nie mają ścian. Jeśli inwestor zdecyduje się na budowę wiaty ze ścianami, wówczas spełnia już ona funkcje użytkowe budynku o przeznaczeniu gospodarczym. W tej sytuacji minimalna odległość od granicy takiego obiektu to 4 m (albo 3 m, jeśli w ścianie zwróconej ku granicy nie ma okien ani drzwi).

Nie można jednak zapomnieć o przepisach dotyczących ochrony budynków mieszkalnych przed niedopuszczalnym zacienianiem przez inne obiekty - postawiona przez nas wiata nie może "zabierać" słońca sąsiadowi.

Podsumowując podkreślić należy, iż wiaty bez ścian nie wymagają zachowania jakichkolwiek odległości. Oznacza to, że taką wiatę można usytuować bezpośrednio przy granicy działki, nie ma ona bowiem funkcji użytkowej.

Uwaga! W przypadku wiat przeznaczonych na drewno kominkowe trzeba się jednak liczyć z wymaganiami przeciwpożarowymi. Oznacza to, że jeśli chcielibyśmy postawić taką wiatę bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, wówczas ciąży na nas obowiązek wykonania przynajmniej jednej przegrody w obiekcie, od strony granicy działki, z ogniotrwałego materiału.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 409 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).

    Więcej o:

Skomentuj:

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?