Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Jestem w trakcie budowy domu. Niedługo będę instalował przydomową oczyszczalnię ścieków. Wykonawca za wykonaną usługę chce doliczyć 23% podatek VAT. Dlaczego? Przecież jeśli zamawiam usługę wraz z montażem powinienem zapłacić 8% podatku? E. i S. Sierakowice Prawe

Aby zainstalować przydomową oczyszczalnię, wystarczy samo zgłoszenie
Aby zainstalować przydomową oczyszczalnię, wystarczy samo zgłoszenie
Rys. Małgorzata Ślińska

Jeśli nie mamy możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, dobrym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na instalację o wydajności do 7,5 m³/dobę nie potrzebujemy nawet pozwolenia na budowę.

Niezbędne formalności

Aby zainstalować taką oczyszczalnię, wystarczy samo zgłoszenie. Należy określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do tego dołączamy oświadczenie, że jesteśmy właścicielami nieruchomości oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (w przypadku oczyszczalni mogą to być na przykład opinia geotechniczna czy opinia inspektora ochrony środowiska). Zgłoszenia, należy dokonać przed rozpoczęciem robót.

Jeśli właściwy organ - starosta - w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy. Ale może zdarzyć się tak, że starosta powie "nie", ponieważ planowana oczyszczalnia ma wydajność większą niż 7,5 m³ na dobę - w takiej sytuacji mamy obowiązek wystąpić o pozwolenie na budowę.

Uwaga! Gdy budowa oczyszczalni narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, lub inne przepisy, np. może powodować pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych w okolicy albo wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, należy również wystąpić  o pozwolenie na budowę.

Co z tym VAT-em?

Kompleksowy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się obecnie  z większym kosztem, ponieważ od 2008 roku usługa ta jest objęta 23% podatkiem VAT (wcześniej stawka wynosiła 8%, a więc znacznie mniej). Powyższe stanowisko potwierdza treść artykułu 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych albo ich części.

Jednocześnie z powyższego przepisu wynika, że ta preferencyjna stawka podatku nie ma zastosowania przy budowie, remoncie, modernizacji i konserwacji obiektów określanych jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu. W konsekwencji roboty takie podlegają podstawowej (wyższej) stawce podatku VAT tj. 23%.

Związana z budownictwem mieszkaniowym usługa budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą temu budownictwu, przeprowadzona poza budynkiem mieszkalnym, podlegać więc będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług (zatem w sytuacji naszego Czytelnika wykonawca ma niestety rację).

Ta sama stawka obowiązywać będzie dla pozostałych obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Pod pojęciem tym kryją się zgodnie z przepisami:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i mała architektura,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Uwaga! Aby sfinansować budowę oczyszczalni, możemy starać się o dofinansowanie  tego przedsięwzięcia (może to być np. dotacja na przykład z funduszy gminnych).

Skoro wykonanie instalacji, przyłączy, dojść, dojazdów, chodników itp., czyli wskazanej infrastruktury towarzyszącej objęte jest 23% podatkiem VAT, można spodziewać się, że wartość nieruchomości najpewniej wzrośnie, gdyby sprzedawca zechciał ją w przyszłości sprzedać.

Oczyszczalnia a odległości

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba zachować wymagania dotyczące odległości głównych jej części - osadnika oraz drenażu rozsączającego - od granic działki i innych obiektów. Przepływowe szczelne osadniki podziemne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych i służące do wstępnego ich oczyszczania mogą być sytuowane:

- w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach;

gdy tak wyprowadzonego odpowietrzenia nie ma - przynajmniej

- 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych, mierząc od pokrywy i wylotu wentylacji;

- nie mniej niż 2 m od granicy działki sąsiedniej oraz drogi (w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej);

- w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Drenaż rozsączający nie może być ułożony bliżej niż:

- 30 m od osi studni z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej

- 2 m od granicy działki;

- 1,5 m od poziomu wód gruntowych;

- 1,5 m od rurociągów z gazem lub wodą;

- 0,8 m od kabli elektrycznych,

- 3 m od drzew i krzewów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 1422 z 2015 r.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 710 z 2016 r.).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail. Zobacz PRZYKŁAD

    Więcej o:

Skomentuj:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?