Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 - jaką kwotę można otrzymać? Jakie dopłaty w 2023 roku?

Robert Gutowski

W roku 2023 dostępne są różne programy dofinansowania dla pomp ciepła, które mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i instalacji. Kwota dofinansowania zależy od rodzaju programu oraz lokalizacji, ale może sięgać nawet kilkudziesięciu procent całkowitej wartości inwestycji. Warto śledzić oficjalne źródła informacji rządowych lub lokalnych agencji wsparcia energetycznego, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje o dostępnych dopłatach oraz kwotach dofinansowania w roku 2023.

Dofinansowanie do pomp ciepła
Dofinansowanie do pomp ciepła
Fot.Shutterstock/Gordine N

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 - co należy widzieć o programie?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także wsparcie inwestorów w dopiero budujących się domach to główne założenia wszystkich dostępnych obecnie programów dofinansowujących zakup pompy ciepła. W ramach dotacji (w zależności od przysługującego programu) można uzyskać nawet 95 % wsparcia na zakup pompy ciepła, dofinansowanie do projektów instalacji pomp ciepła, montażu pomp ciepła, kompleksowej termomodernizacji budynku, wymianę źródła ciepła. Wszystko po to, aby wprowadzić jak najwięcej ekologicznych rozwiązań.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 – dla kogo dopłaty?

W ramach regionalnych programów operacyjnych, jak i rządowych projektów inwestorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • do pompy ciepła w starszych domach jednorodzinnych wraz z wymianą starego źródła ciepła,
 • do pompy ciepła w nowych lub dopiero powstających domach jednorodzinnych,
 • do pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele domów lub lokali mieszkalnych, a wysokość dotacji będzie zależała od dochodów, a także planowanej inwestycji.

Doradztwem zajmują się też firmy zajmujące się sprzedażą oraz montażem pomp ciepła – one również mogą przeprowadzić audyt energetyczny niezbędny przy złożeniu wniosku o kompleksową termomodernizację

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023. Lista dostępnych dotacji

Moje Ciepło https://mojecieplo.gov.pl/
Czyste Powietrze https://czystepowietrze.gov.pl
Ciepłe Mieszkanie https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
Mój Prąd https://mojprad.gov.pl/

Oprócz głównych programów dotacyjnych, są dostępne także inne formy wsparcia w konkretnych regionach kraju. Warto śledzić informacje na stronach urzędów terenowych. Wiele z tych dotacji można łączyć.

Pompy ciepła – dofinansowanie w starym i nowym domu. Jak to działa?

Dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu - Czyste Powietrze

O dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu jednorodzinnym możemy ubiegać się w ramach programu Czyste Powietrze. Przeznaczony jest on dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program przewiduje 3 poziomy finansowania inwestycji: może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dla każdego poziomu dofinansowania dostępne są różne jego formy:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania są to: dotacja oraz dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach),
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania są to: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach) oraz pożyczka dla gmin (jako uzupełniające finansowanie)
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: dotacja (bez ścieżki bankowej), dotacja z prefinansowaniem oraz pożyczka dla gmin (jako uzupełniające finansowanie).
  Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Niezależnie od tego, do której części programu „Czyste Powietrze” się kwalifikujesz, możesz otrzymać dofinansowanie na demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrznej lub gruntowej pompy ciepła — zarówno do ogrzewania domu, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dofinansowania, dowiedz się więcej na: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu - Moje Ciepło

O dofinansowanie do pompy ciepła do nowych domów jednorodzinnych (powstałych po 1 stycznia 2021) możemy ubiegać się w ramach programu Moje Ciepło. "Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowe pompy ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych." Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem do przygotowania ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
  Uwaga! W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Niezwykle ważnym faktem jest to, że w programie „Moje Ciepło” nie przewidziano minimalnego lub maksymalnego progu dochodowego dla osób wnioskujących o dofinansowanie na pompę ciepła.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dofinansowania, dowiedz się więcej na: https://mojecieplo.gov.pl/ lub wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt (informacji o programie Moje Ciepło udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”)

Dofinansowanie do pompy ciepła dla gospodarstw domowych z instalacją fotowoltaiczną

Dostępne są także dotacje przeznaczone dla osób, które już zainwestowały w nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Takie finansowanie proponuje program Mój Prąd 5.0. Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing lub przedstawią dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń. Program skierowany jest do 3 grup odbiorców:

 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (dokładne warunki dostępne w regulaminie programu).

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dofinansowania, dowiedz się więcej na: https://mojprad.gov.pl/

Pompa ciepła – dofinansowanie do zakupu w budynkach wielorodzinnych

O dofinansowanie do pompy ciepła mogą się ubiegać także mieszkańcy budynków wielorodzinnych dzięki programowi Ciepłe Mieszkanie. Celem rządowego programu "Ciepłe Mieszkanie" jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Pierwszy etap programu, który już się zakończył, był przeznaczony dla gmin. Już od lutego 2023 roku gminy, które uzyskały dofinansowanie rozpoczęły realizację programu na swoim terenie, a zatem uruchomiły nabór wniosków od osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają:

 • 120 tys. zł - podstawowy poziom dofinansowania,
 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym - podwyższony poziom dofinansowania,
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego - najwyższy poziom finansowania.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny, uzależniona od dochodów, może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dofinansowania, dowiedz się więcej na: stronę gminy, w której mieszkasz i zobacz, czy bierze ona udział w programie.

Gdzie zasięgnąć informacji o dofinansowaniu do pomp ciepła?

Wszelkie informacje dotyczące możliwych form dofinansowania do pomp ciepła można znaleźć na stronach poszczególnych programów dotacyjnych:

a także na stronach:

 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
 • Urzędów Marszałkowskich (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych),
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów (zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/
  urzędów miast i gmin, w których mieszkasz,
 • firm zajmujących się sprzedażą pomp ciepła.
  Więcej o:

Skomentuj:

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 - jaką kwotę można otrzymać? Jakie dopłaty w 2023 roku?