Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Mapa do celów projektowych - co zawiera i gdzie ją uzyskać?

Red.

To sporządzona przez geodetę mapa sytuacyjna do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki.

Mapa na potrzeby projektowe
Mapa na potrzeby projektowe
Fot. Shutterstock/Wojciech Dziadosz

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów. Mapa do celów projektowych jest bowiem geodezyjnym opracowaniem, wykonywanym jako podkład do projektowania inwestycji. Projektant lub architekt na podstawie takiej mapy wykonuje projekt zagospodarowania działki, który jest częścią projektu budowlanego. Sporządza się ją na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Przez pojęcie "aktualna mapa zasadnicza" należy rozumieć wyłącznie taką mapę zasadniczą, która w swojej treści zawiera wszystkie aktualne, określone przepisami szczegóły terenowe dla obszaru, który jest przedmiotem zainteresowania inwestora.

Warunek aktualności mapy zasadniczej spełniony jest wówczas, gdy nastąpiło porównanie treści tej mapy z sytuacją występującą w terenie, oraz kiedy nowe szczegóły terenowe zostały pomierzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, a materiały powstałe z pomiaru uzupełniającego przekazane do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warto w tym miejscu wskazać, iż aktualność mapy zasadniczej jest potwierdzana przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, poprzez poświadczenie zaktualizowania i opatrzenie klauzulą o treści: "Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych".

Jak wygląda taka mapa?

Mapa do celów projektowych może mieć różne formy i zawartość, w zależności od konkretnego projektu, jego skali i celu. Niemniej jednak, istnieje kilka elementów, które są powszechnie uwzględniane na mapach do celów projektowych. Oto przykładowy opis typowej mapy do celów projektowych:

 • Tytuł i legenda: Na mapie znajduje się jasny i precyzyjny tytuł, który określa, czego dotyczy projekt. Dodatkowo, umieszczona jest legenda, która objaśnia użyte na mapie symbole i oznaczenia.
 • Skala: Skala mapy jest ważnym elementem, który określa proporcje między rzeczywistym terenem a jego reprezentacją na mapie. Może być wyrażona jako stosunek liczby jednostek na mapie do rzeczywistej odległości w terenie (np. 1:10 000).
 • Punkty orientacyjne: Mapa zawiera punkty orientacyjne, takie jak główne ulice, rzeki, jeziora, wzgórza czy inne charakterystyczne elementy topograficzne, które pomagają w zlokalizowaniu się na terenie.
 • Granice działki lub obszaru: Jeśli mapa odnosi się do konkretnego terenu, to na niej oznaczone są granice działki lub obszaru, który jest przedmiotem projektu.
 • Infrastruktura: Mapa może zawierać informacje o infrastrukturze, takiej jak drogi, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, linie energetyczne itp.
 • Teren: Relief terenu jest przedstawiony za pomocą różnych technik, takich jak kolorowanie, warstwice, cieniowanie, co pozwala zrozumieć ukształtowanie terenu.
 • Elementy projektowe: W zależności od rodzaju projektu, mapa może zawierać elementy projektowe, takie jak planowane budynki, ścieżki, place, obszary zielone itp.
 • Daty i źródła: Na mapie powinny być podane daty wykonania oraz źródła danych, aby uwzględnić aktualność informacji i umożliwić weryfikację źródła danych.
 • Wymiary i współrzędne: Mapa może zawierać wymiary poszczególnych elementów, a także współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzna) kluczowych punktów.
 • Notatki i opisy: W celu wyjaśnienia pewnych elementów lub zawarcia dodatkowych informacji, na mapie mogą znajdować się notatki lub krótkie opisy.
  Warto pamiętać, że mapa do celów projektowych powinna być czytelna, przejrzysta i precyzyjna, aby umożliwić łatwe zrozumienie i analizę danych przez osoby związane z projektem.

Do czego służy mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych służy jako narzędzie wizualizacji i analizy danych geoprzestrzennych, umożliwiając projektantom lepsze zrozumienie terenu, planowanie przestrzenne i prezentację projektów.

Jak uzyskać mapę do celów projektowych? Formalności i wniosek

Aby uzyskać mapę do celów projektowych, należy skontaktować się z odpowiednim organem lub instytucją zajmującą się kartografią lub geodezją w danej lokalizacji. Wniosek powinien zawierać informacje o celu mapy, zakresie danych potrzebnych do projektu oraz informacje o miejscu, dla którego mapa jest potrzebna. Po złożeniu wniosku i pokryciu ewentualnych opłat, instytucja geodezyjna przygotuje odpowiednią mapę, uwzględniając potrzeby projektu.

Kto wydaje mapę do celów projektowych?

W Polsce mapy do celów projektowych są wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz przez Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru (UGiK). Oba te podmioty zajmują się kartografią i geodezją oraz posiadają dane geoprzestrzenne niezbędne do przygotowania mapy do celów projektowych.

Ile trzeba czekać na wydanie mapy do celów projektowych?

Czas potrzebny na uzyskanie gotowej mapy do celów projektowych zależy od analizowanego obszaru oraz wydajności pracy geodety i urzędników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przygotowanie mapy najczęściej trwa od 3 tygodni do nawet 3 miesięcy. Możesz skrócić proces dokonywania pomiarów i weryfikacji dokumentów, korzystając z usług lokalnych geodetów, którzy znają dobrze Twoją okolicę.

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Koszt mapy do celów projektowych w Polsce może być zróżnicowany i zależy od kilku czynników, takich jak wielkość obszaru, skomplikowanie projektu, rodzaj mapy, użyte technologie, oraz stawki obowiązujące u konkretnego geodety lub instytucji geodezyjnej. Zwykle ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Czym różni się mapa do celów projektowych od mapy zasadniczej?

Mapa do celów projektowych różni się od mapy zasadniczej pod wieloma względami:

 • Cel: Mapa do celów projektowych jest tworzona w celu wsparcia konkretnego projektu, na przykład budowy budynku, infrastruktury drogowej, czy planowania zagospodarowania przestrzennego. Natomiast mapa zasadnicza to ogólna i podstawowa mapa określonego obszaru, zawierająca informacje o topografii, granicach działek, wodociągach, lasach itp.
 • Szczegółowość: Mapa do celów projektowych jest zazwyczaj bardziej szczegółowa i precyzyjna, ponieważ musi dostarczać dokładnych informacji potrzebnych do realizacji konkretnego projektu. Mapa zasadnicza może być bardziej ogólna i obejmować szerszy obszar.
 • Zawartość: Mapa do celów projektowych zawiera szczegółowe informacje o planowanym projekcie, takie jak lokalizacja budynków, drogi, instalacje, sieci itp. Mapa zasadnicza skupia się na ogólnym układzie terenu i charakterystycznych obiektach.
 • Procedury i formalności: Proces uzyskania mapy do celów projektowych może wymagać dodatkowych formalności, zgód, i procedur w celu dostosowania jej do wymogów projektu. Mapa zasadnicza jest standardową mapą dostępną w urzędach geodezyjnych bez potrzeby dodatkowych procedur.
 • Wykorzystanie: Mapa do celów projektowych jest używana w fazie planowania i realizacji konkretnego projektu, podczas gdy mapa zasadnicza jest używana w różnych celach, takich jak planowanie przestrzenne, zarządzanie terenami czy prowadzenie badań naukowych.

Podsumowując, mapa do celów projektowych to bardziej wyspecjalizowana i szczegółowa mapa, dostosowana do konkretnego projektu, podczas gdy mapa zasadnicza jest bardziej ogólna i służy jako podstawowa mapa dla danego obszaru.

  Więcej o:

Skomentuj:

Mapa do celów projektowych - co zawiera i gdzie ją uzyskać?