Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wycinka drzew - przepisy 2023. Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?

Monika Wach, KJ

Jak obecnie wygląda kwestia wycinki drzew? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wiele osób nie do końca wie, jak wygląda stan prawny na dzień dzisiejszy. Jakie przepisy obowiązują w 2023 roku? Sprawdzamy, kiedy bez pozwolenia można wyciąć drzewo lub krzew.

Czy można wycinać drzewa na własnej posesji?
Czy można wycinać drzewa na własnej posesji?
Fot. Shutterstock

Przepisy dotyczące wycinki drzew były wielokrotnie nowelizowane, wzbudzając często społeczny sprzeciw wobec proponowanych zmian. Szczególnie kontrowersyjne były zapisy noweli „lex Szyszko” z 2017 roku, na podstawie której właściciele prywatnych działek mogli bez opamiętania i bez żadnego nadzoru wycinać drzewa na własnej posesji. Obowiązująca od 1 stycznia tego roku kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody zatrzymała ten proceder i uporządkowała nieco zasady gospodarki leśnej.

Wycinka drzewa w 2023 roku - co się zmienia?

Od 27 stycznia 2023 r. obowiązuje zasada, że gminy muszą przyjmować wnioski o usuniecie drzewa także drogą elektroniczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ujednoliceniem wzoru wniosków, który będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Wprowadzenie tego ujednoliconego wzoru nie dotyczy jednak wniosków w formie papierowej, które nadal będą dostępne w urzędach gmin. Wniosek o wycinkę drzew może zostać złożony w obu formach - papierowej lub elektronicznej, a osoba starająca się o wycinkę będzie mogła wybrać, z którego z nich skorzystać.

Mimo wprowadzenia możliwości składania wniosków online, procedura ich składania nie uległa zmianie. Nadal wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub konserwatora zabytków, w przypadku terenów zabytkowych. Nie pobierana jest także opłata za złożenie wniosku o wycinkę drzew.

Wycinka drzewa bez zgłoszenia lub pozwolenia

Aktualne przepisy pozwalają nam usunąć drzewa albo krzewy bez zgłoszenia lub pozwolenia, ale po spełnieniu określonych warunków. Najważniejsze z nich to:

 • -wycinka z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
 •  w sytuacji, gdy działka na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas i nie wykonujemy jej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,  dodatkowa zgoda nie jest wymagana.
 • drzewa i krzewy owocowe — zezwolenie potrzebne wyłącznie wtedy, gdy rosną one na terenach zielonych, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania, albo nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Usunięcie drzewa - kiedy musimy zgłosić jego zamiar?

Tak, jak od każdej zasady są wyjątki, tak i w tym przypadku ustawodawca nałożył pewne obostrzenia. Otóż, może zdarzyć się tak, że pomimo tego, iż drzewo należy do nas i nie mamy w planach sprzedaży nieruchomości, to będziemy musieli zgłosić zamiar jego usunięcia właściwym organom.

Ma to miejsce w wtedy, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

Wzór zgłoszenia dostępny jest w urzędzie gminy (czasem też na stronie internetowej) lub możemy napisać go samodzielnie. Ważne, aby zawierał: imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zobacz także: Jak wybrać pilarkę?>>

 

Wycinka drzew - przepisy 2020
Wycinka drzew - przepisy 2020
Fot. shutterstock

Jak zgłosić wycinkę drzewa?

W zależności od sytuacji, w której chcemy dokonać wycinki drzewa, procedura zgłaszania może się nieco różnić. W ogólnym przypadku, wycinka drzewa powinna być zgłoszona do władz odpowiedzialnych za nadzór nad drzewami na danym terenie. Może to być np. gmina, urząd miasta czy konserwator zabytków.

W celu zgłoszenia wycinki drzewa należy złożyć wniosek, w którym zawieramy informacje dotyczące:

 • lokalizacji drzewa,
 • przyczyn wycinki,
 • ilości drzew, które planujemy wyciąć,
 • sposobu, w jaki planujemy dokonać wycinki,
 • ewentualnych alternatywnych rozwiązań (np. przesadzenie drzewa).


Wniosek o wycinkę drzewa można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem poczty. W niektórych przypadkach, wypełnienie wniosku o wycinkę drzewa jest możliwe także drogą elektroniczną. Przed składaniem wniosku warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew na danym terenie, aby mieć pewność, że zgłoszenie zostanie prawidłowo złożone i przeprowadzone w zgodzie z prawem.

Urzędnik musi faktycznie ustalić: nazwę gatunku drzewa; obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa. Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw.

Nowe zasady wycinki drzew
Nowe zasady wycinki drzew
fot. Pixabay

Jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia?

W Polsce istnieją przepisy regulujące wycinanie drzew, a w większości przypadków, aby dokonać wycinki drzewa, potrzebne jest pozwolenie. Istnieją jednak sytuacje, w których wycinka drzew jest dozwolona bez pozwolenia. Przede wszystkim chodzi tu o:

 • drzewa rosnące na terenach prywatnych, w ogrodach i sadach, które nie są objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody lub drzewa zlokalizowane w pasie drogowym na drogach publicznych, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego,
 • drzewa o średnicy pnia do 5 cm w przypadku terenów zalesionych (lasów),
 • drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu na skutek chorób, uszkodzeń, nierównowagi lub starości.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku wycinki drzew bez pozwolenia, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności i bezpieczeństwa. W przypadku wycinki drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, należy zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy oraz ochronę przechodniów i sąsiednich posesji.

Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia?

Jeśli drzewo jest suche i stanowi zagrożenie dla osób lub mienia, wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami można je wyciąć bez zezwolenia. W takim przypadku należy jednak zachować ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo podczas wycinania.

Natomiast, jeśli drzewo jest suche, ale nie stanowi zagrożenia, to usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia może być nielegalne, jeśli znajduje się na terenie objętym ochroną jako pomnik przyrody lub w innych przypadkach określonych przez prawo. W takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa.

Warto pamiętać, że w przypadku wątpliwości co do legalności wycinki, należy skonsultować się z właściwym organem, np. urzędem gminy, urzędem ochrony środowiska lub generalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  Więcej o:

Skomentuj:

Wycinka drzew - przepisy 2023. Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?