Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Małgorzata Kapelusiak

Chciałbym odzyskać VAT za materiały budowlane. Jakie dane wpisać na fakturze?

Podatek VAT
Podatek VAT
Rys. Małgorzata Ślińska
Ojciec przepisał na mnie dom z działką, którą on otrzymał także po swoich rodzicach. Dom ten wymaga remontu, który planuję przeprowadzić w tym roku. Ponieważ nie jestem tam zameldowany, tylko w innej miejscowości, więc gdy będę brał faktury, to w celu otrzymania zwrotu części VAT za materiały budowlane, adres na fakturze musi być ten, gdzie jestem zameldowany, czy ten, na którym stoi remontowany budynek? Łukasz B.

Mniejszy podatek

Przepisy tej ustawy umożliwiają osobom fizycznym uzyskanie zwrotu części wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 roku na zakup materiałów budowlanych w związku z budową, nadbudową, rozbudową, przebudową albo remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot powyższych wydatków finansowany jest z budżetu państwa.

Wskazana ustawa definiuje:

- budynek mieszkalny - jako budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne, zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków;

- podatek VAT - jako podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 r. ze zmianami);

- fakturę - jako fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy materiałów budowlanych.

Faktura ta powinna zawierać między innymi dane dotyczące podatnika i nabywcy. W skład tych danych będzie wchodził adres nabywcy, przy czym powinien być to adres zamieszkania (zameldowania). Potwierdza to przyjęta w ustawie definicja urzędu skarbowego, przez którą rozumieć należy naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku.

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków są faktury wystawione dla osoby fizycznej.

Wysokość limitu zwrotu zależy od rodzaju inwestycji (czy wymaga pozwolenia na budowę, czy też nie) i od korzystania (lub nie) z ulgi budowlanej lub remontowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

- pozwolenie na budowę, gdy zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Dla naszego Czytelnika tytułem tym będzie akt darowizny nieruchomości.

Uwaga! Tytułem prawnym nie jest zatem sam meldunek w określonym lokalu lub budynku. On bowiem potwierdza tylko fakt przebywania w tym miejscu, lecz nie stanowi tytułu prawnego.

Zwrot podatku

Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym. Może być on składany nie częściej niż raz w roku.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko, identyfikator podatkowy (obecnie PESEL) i adres zamieszkania osoby fizycznej;

- wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

- rodzaj poniesionych wydatków;

- rok rozpoczęcia inwestycji;

- wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele remontowe;

- kwotę zwrotu;

- oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;

- wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;

- podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków.

Do wniosku należy załączyć kopię:

- pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

- faktur dokumentujących poniesione wydatki.

W sprawie zwrotu urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Decyzję urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

Planowane zmiany

Warto w tym miejscu nadmienić, iż zgodnie z planami Ministerstwa Infrastruktury, ze względu na planowaną zmianę struktury wydatków publicznych na mieszkalnictwo, z końcem 2013 roku ma wygasnąć system zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zakłada się kontynuację systemu zwrotu do końca 2013 roku, natomiast po tej dacie - jego zamknięcie z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych, co w praktyce oznacza, że osoby, które do końca 2013 roku poniosły wydatki umożliwiające uzyskanie zwrotu, otrzymałyby go na dotychczasowych zasadach. Oznaczałoby to, że ci podatnicy, którzy do końca przyszłego roku złożą pierwszy wniosek o zwrot VAT, będą mogli korzystać z praw nabytych, czyli przez pięć lat będą mieli prawo do zwrotu (w ramach określonego ustawą limitu). Zatem jeżeli inwestycje zostaną rozpoczęte jeszcze w 2013 roku, podatnicy powinni móc bez przeszkód skorzystać z obowiązującego obecnie prawa do zwrotu części VAT za materiały budowlane. Podkreślić jednak należy, iż są to plany, a nie już przyjęte przepisy prawne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177 poz. 1468 z 2005 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane