Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrodzenia małe i duże

redakcja LD

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że wznoszenie ogrodzenia nie wiąże się z żadnymi formalnościami.

Ogrodzenie ażurowe - nie zapewnia intymności właścicielom, ale nie daje też osłony złodziejowi, ktory przedostanie się na teren posesji.
Ogrodzenie ażurowe - nie zapewnia intymności właścicielom, ale nie daje też osłony złodziejowi, ktory przedostanie się na teren posesji.
Ogrodzenia działek są obiektami budowlanymi i jako takie podlegają przepisom prawa budowlanego. Wymagania prawne dotyczące ogrodzeń zależą przede wszystkim od tego, od jakiej przestrzeni oddzielają posesję.

Ogrodzenia od strony obiektów użyteczności publicznej

Zamiar budowy odcinków ogrodzenia przylegających do dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych obiektów publicznych trzeba zgłosić w starostwie powiatowym przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, a także termin ich rozpoczęcia.

Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć prace budowlane.

Ogrodzenia o wysokości ponad 2,2 m

Każde ogrodzenie wyższe niż 2,2 m wymaga zgłoszenia przed rozpoczęciem budowy - bez względu na to, czy ma być wzniesione od strony miejsc publicznych, czy rozdzielać dwie sąsiadujące działki prywatne.

Bramy, furtki

Brama ani furtka nie mogą się otwierać na zewnątrz działki, aby nie stwarzały zagożeń dla ruchu pojazdów ani pieszych.

Szerokość bramy w świetle powinna wynosić co najmniej 2,4 m, a furtki - 0,9 m.

Przepisy lokalne

Na konkretnym terenie w odniesieniu do ogrodzeń mogą obowiązywać zakazy lub nakazy, wynikające z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie ograniczenia mogą być ustanowione na przykład ze względu na przepisy ochrony konserwatorskiej lub ochrony środowiska. Z pierwszych mogą wynikać na przykład zalecenia dotyczące materiałów do budowy ogrodzenia czy jego kształtu i wysokości, z drugich - na przykład zalecenie, by w ogrodzeniu zaplanowanym jako pełne pozostawić otwory umożliwiające wędrówkę jeży, żab i innych drobnych zwierząt.

Ogrodzenia międzysąsiedzkie

Przepisy budowlane nie stawiają osobnych wymagań wobec ogrodzeń między działkami sąsiadów. Jeśli zatem ogrodzenie ma być niższe niż 2,2 m, jego budowa nie musi być zgłaszana.

Według kodeksu cywilnego to, co znajduje się na granicy sąsiednich gruntów - w tym także ogrodzenie - służy do wspólnego użytku sąsiadów. Dlatego też obie strony powinny ponosić koszty budowy, a także utrzymania ogrodzenia. Dobrze jest więc porozumieć się z sąsiadem i wznieść ogrodzenie, które zarówno pod względem przebiegu, rozmiarów i wyglądu, jak i kosztu budowy oraz eksploatacji będzie odpowiadało obu stronom. Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, to znaczy gdy jeden z sąsiadów sam sfinansuje budowę, będzie mógł on wystąpić na drogę sądową o zwrot części poniesionych kosztów.

Wznoszenie ogrodzeń międzysąsiedzkich bywa często przyczyną rozmaitych konfliktów. Jeśli w planie miejscowym nie ma szczególnych ograniczeń co do rodzaju ogrodzenia, to poza podanymi na poprzedniej stronie ogólnymi przepisami budowlanymi, z jakimi jego budowa powinna być zgodna, nie musi ono spełniać żadnych warunków. Jeżeli więc sąsiad wznosi pełny mur - do czego ma prawo - nie ma sensu interweniować w nadzorze budowlanym. Jedynym sposobem na dochodzenie roszczeń - kiedy takie ogrodzenie utrudnia korzystanie z nieruchomości - jest postępowanie cywilne na drodze sądowej. Przed sądem trzeba będzie jednak udowodnić, że ogrodzenie zakłóca "korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych", a więc na przykład zacienia sąsiedni budynek a także jest przyczyną jego zawilgocenia.

Drut kolczasty i...

Żadne ogrodzenie - niezależnie od tego, czy za nim jest przestrzeń publiczna czy prywatna - nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, toteż na wysokości mniejszej niż 1,8 m zabronione jest umieszczanie na nim ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych zabezpieczeń przed intruzami.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - jt. DzU z 2000 nr 106, poz. 1126 ze zm.; ostatnia zm.: DzU z 2003 r. nr 80, poz. 718,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690,

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny - DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.

    Więcej o:

Skomentuj:

Ogrodzenia małe i duże