Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wstrzymanie prac budowlanych

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał sąsiadom wstrzymać roboty budowlane. Po 3 miesiącach zmienił stanowisko (do tej pory nie podał uzasadnienia). Czy więc sąsiedzi mogą prowadzić dalej prace? Odpowiedź brzmiała, że właściwie tak. Która zatem decyzja jest prawomocna? Danuta i Henryk K.

Od każdej decyzji, także o wstrzymaniu robót budowlanych możemy się odwołać.
Od każdej decyzji, także o wstrzymaniu robót budowlanych możemy się odwołać.
Fot. Rekuperatory.pl
Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

- wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej;

- główny inspektor nadzoru budowlanego.

Wstrzymanie prac budowlanych

Jeśli w trakcie kontroli organ nadzoru ma zastrzeżenia, może postanowieniem wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, które wykonywane są:

- bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia;

- w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź zagrożenie środowiska;

- w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, bądź w odrębnych przepisach.

W postanowieniu musi być podana przyczyna wstrzymania robót budowlanych oraz wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. Ponadto, można w nim nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

Zażalenie na postanowienie

Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie. Być może sąsiedzi naszych Czytelników skorzystali z tej możliwości, podnieśli argumenty przemawiające na ich korzyść i uzyskali korzystną dla siebie decyzję.

Możliwa jest również sytuacja, iż organ nadzoru, działając w trybie art. 51.1 prawa budowlanego, przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu:

- nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części;

- nakazuje doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego;

- nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania;

- nakłada - w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając jednocześnie terminy ich realizacji.

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku i wydaje decyzję:

- o stwierdzeniu wykonania obowiązku (być może z taką decyzją mamy tutaj do czynienia);

- nakazującą - w razie niewykonania obowiązku przez inwestora - zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

Odwołanie

Wniesienie odwołania w terminie, co do zasady - zgodnie z art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego - wstrzymuje wykonanie decyzji. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Decyzja podlega wykonaniu:

- jeżeli został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności (gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo ze względu na inny interes społeczny lub ważny interes strony);

- natychmiastowemu z mocy ustawy;

- gdy jest zgodne z żądaniem wszystkich stron.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Wstrzymanie prac budowlanych