Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Umowa o roboty budowlane

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Dwa lata po wybudowaniu domu szef ekipy budowlanej zażądał ode mnie zapłaty całej kwoty, na którą wycenił swoje roboty. Poinformował mnie, że wystawił już fakturę, którą otrzymam pocztą. Zagroził skierowaniem sprawy do sądu w razie nieuregulowania płatności za pracę, za którą dostał już wynagrodzenie. Co zrobić w zaistniałej sytuacji?

Umowa z wykonawcą dotycząca robót budowlanych powinna być zawarta na piśmie.
Umowa z wykonawcą dotycząca robót budowlanych powinna być zawarta na piśmie.
Rys. Małgorzata Ślińska
Prawie dwa lata temu w budowie mojego domu brała udział ekipa, która wykonała robotę w sposób niefachowy i dlatego dokonałem zapłaty, ale w mniejszej wysokości. Nie dostałem pokwitowania ani faktur; wszystko odbyło się w sposób nieudokumentowany. Kilka dni temu szef ekipy zażądał zapłaty całej kwoty, na którą wycenił swoje roboty budowlane sprzed prawie dwóch lat. Poinformował mnie, że wystawił już fakturę, którą otrzymam pocztą. Zagroził skierowaniem sprawy do sądu w razie nieuregulowania płatności za pracę, za którą dostał już wynagrodzenie. Co zrobić w zaistniałej sytuacji? Mateusz z Żyrardowa

Z treści listu wynika, iż prace budowlane prowadzone były bez zawarcia na piśmie umowy o roboty budowlane. Tymczasem Kodeks cywilny wymaga, aby umowa o roboty budowlane była zawarta w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy nie powoduje co prawda nieważności umowy ustnej, ale uniemożliwia skuteczne dochodzenie niewypełnionych obowiązków z niej wynikających. Ponadto, w sytuacji konfliktu pomiędzy inwestorem i wykonawcą co do zakresu i jakości wykonanych robót, umowa pisemna pozwalałaby na stwierdzenie, czy wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem dołączonym do umowy (art. 649 kc).

Rękojmia

Na wykonane prace przysługuje, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, rękojmia, liczona od daty odbioru robót. Zwykle jest roczna, ale w odniesieniu do budowy domu jej okres wynosi 3 lata.

Z jej uprawnień warto skorzystać przy groźbach niesolidnego wykonawcy. W tym celu należy wezwać w formie pisemnej wykonawcę (inwestor ma na to miesiąc od dnia wykrycia wady) do usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca nie usunie niezwłocznie wady, wówczas inwestor może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny za wykonane prace. Dodatkowo, inwestor może także żądać naprawienia szkody (również na drodze sądowej), poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Droga Sądowa

W kwestii wyboru drogi sądowej wskazać należy, iż termin na dochodzenie swoich praw (w tym praw do wynagrodzenia) jest długi - przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane następuje po dziesięciu latach, liczonych od odbioru pracy.

Oznacza to, że wykonawca będzie mógł skutecznie wystąpić z własnym roszczeniem. Oczywiście o tym, czy jest ono zasadne, rozstrzygnie sąd.

Dodatkowo, warto w tym miejscu wskazać, iż wysokość wynagrodzenia powinna być przez strony określona w umowie. Przy braku takiego określenia, należy stosować zasady dotyczące wynagrodzeń ujęte w przepisach umowy o dzieło (art. 628 Kodeksu cywilnego), czyli przyjmując, iż wysokość wynagrodzenia będzie równa uzasadnionemu nakładowi pracy wykonawcy.

W razie wniesienia powództwa przez wykonawcę, należy przygotować odpowiedź na pozew. Należy wnieść ją w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pozwu. Można złożyć takie pismo w sądzie w biurze podawczym, ale można też wysłać je pocztą listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź na pozew to pismo procesowe. Musi ono zawierać następujące elementy:

- oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

- oznaczenie rodzaju pisma;

- treść wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

- wykaz załączników.

W odpowiedzi na pozew należy podać wszystkie zarzuty oraz dowody na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże się potem, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r. ze zmianami; poz. 93)Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Umowa o roboty budowlane