Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przyłącze wody do domu

Małgorzata Kapelusiak

Kto powinien zapłacić za przyłącze wody: właściciel czy zakład komunalny?

Gmina - owszem ma za zadanie budowę i rozubudowę sieci wodnej lub kanalizacyjnej - jednak zależne to jest od jej priorytetów i posiadanych środków pieniężnych
Gmina - owszem ma za zadanie budowę i rozubudowę sieci wodnej lub kanalizacyjnej - jednak zależne to jest od jej priorytetów i posiadanych środków pieniężnych
Rys. Małgorzata Ślińska
Chcemy zrobić przyłącze wody na działkę, na której będziemy budować dom. Wodociąg kończy się na posesji sąsiada, w odległości około 60 metrów od naszej. W zakładzie komunalnym powiedziano mi, że koszty całego przyłącza (przedłużenie wodociągu i przyłącze do domu) ponoszę ja, natomiast gdzieś przeczytałem, że obowiązkiem zakładu jest doprowadzenie nitki wodociągu do mojej działki, natomiast samo przyłącze jest robione na mój koszt. Jeżeli to prawda, to jak mam "zmusić" zakład komunalny, aby doprowadzono wodociąg do mojej działki. Może chcą mnie wziąć "na przetrzymanie", gdyż doszli do wniosku, że tak jak moi poprzednicy zrobię to na własny koszt, a oni będą mieć tylko zysk bez zbędnych kosztów. Dariusz J.

Zasady i warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Co mówi ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zgodnie z zapisami wskazanej ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych, ustalonych przez gminę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Budowa i rozbudowa sieci to jednak zadanie, a nie obowiązek gminy - uniemożliwia to więc dochodzenie od gminy budowy wodociągu lub kanalizacji. Gmina wykonuje swoje zadania w ramach posiadanych środków i możliwości; nie można zatem domagać się od niej wykonania konkretnej sieci we wskazanym przez nas miejscu.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe; nie zostało to zatem zaliczone do obowiązkowych zadań gminy".

Gmina ma zatem za zadanie budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej; zależne jest ono jednak od jej priorytetów i posiadanych środków. Prawo nie przewiduje więc dla właścicieli nieruchomości możliwości żądania do gminy wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Jeśli plan miejscowy nie zakłada takiej budowy, to wówczas - niestety - koszty urządzeń koniecznych do doprowadzenia mediów (części wodociągu) będzie ponosił inwestor, który wybrał określoną lokalizację działki. Zakład nie ma wówczas obowiązku budowy lub rozbudowy sieci.

Wodociąg za własne pieniądze

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci ponosi nie tylko koszt realizacji przyłącza, ale także studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz samego urządzenia pomiarowego.

Jeśli dla położenia wodociągu niezbędne będzie wejście na działkę sąsiada, wówczas należy ustanowić odpłatną służebność gruntową - na drodze dobrowolnej i zgodnej umowy przed notariuszem lub też w razie odmowy sąsiada na drodze postępowania sądowego.

Jednocześnie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku, umożliwia inwestorom, którzy za własne pieniądze wybudowali urządzenia niezbędne do doprowadzenia mediów, zwrot poniesionych kosztów. Nowelizacja ta wprowadziła bowiem przepis będący podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę.

Zwrot kosztów

Do artykułu 49 Kodeksu cywilnego dodano paragraf 2, który stanowi, iż osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem.

Możliwość żądania wynagrodzenia dotyczy tylko tych osób, które sfinansowały budowę sieci i dotychczas nie zawarły umowy przeniesienia własności urządzeń na rzecz przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca będzie się uchylał od zawarcia z właścicielem urządzeń przesyłowych stosownej umowy lub też proponował, zdaniem właściciela, zbyt niskie wynagrodzenie, wówczas może on wystąpić do sądu z wnioskiem o nabycie przez przedsiębiorcę wybudowanych urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem.

Odpowiednie wynagrodzenie jest równoważne wartości wybudowanych urządzeń. Wartość tę ustala się na podstawie przedstawionych przez właściciela faktur, rachunków i umów o roboty budowlane. W sytuacji, gdy nie ma zachowanych rachunków lub też ich wysokość jest kwestionowana, wówczas dla oceny wynagrodzenia konieczna jest opinia biegłego - rzeczoznawcy majątkowego. Opinię tę rzeczoznawca sporządza w formie operatu majątkowego. Możliwe jest również porozumienie stron w trakcie procesu sądowego. Strony mogą dojść do kompromisu i zawrzeć ugodę, w której określą, za jaką cenę urządzenia przechodzą na własność przedsiębiorstwa. Ugoda ta ma moc wyroku sądowego.

Oddając sprawę do sądu, należy liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów sądowych. Inwestor będzie zobowiązany uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości dochodzonej kwoty. Wyjątkiem będą sytuacje, w których stronie będzie przysługiwało zwolnienie od kosztów sądowych - jest ono przewidziane dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Warto w tym miejscu dodać, iż w sprawie o zawarcie przez przedsiębiorstwo wodociągowe umowy o przejęcie sieci wodnej zbudowanej przez prywatnego inwestora, sąd ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego, uwzględniając wartość urządzeń oraz nakładów koniecznych w celu doprowadzenia jej do standardu technicznego umożliwiającego eksploatację bezpieczną, trwałą i ekonomicznie uzasadnioną. Gdyby więc część sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnych właścicieli nie spełnia wymaganych parametrów technicznych, wynagrodzenie będzie odpowiednio obniżone.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Przyłącze wody do domu