Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna

Odpowiada: Małgorzata Kapelusiak

Czy przy sprzedaży domu wolno stojącego właściciel musi przekazać mi dokumentację techniczną domu, czy nie? Jak ewentualnie wyegzekwować od dotychczasowego właściciela taką dokumentację? Roman

9550485 https bi
Fot. Shutterstock
Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawa budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. ze zmianami) inwestor budujący dom, oddając do go użytkowania, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Jest to związane z nałożonym w art. 63 ustawy obowiązkiem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji, dotyczących obiektu, przez te podmioty w okresie istnienia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają ustawowo określony obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego. Obowiązek dotyczy również właścicieli obiektów, których budowa jest zwolniona z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dokumentacja podlegająca przechowywaniu to dokumentacja powykonawcza oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

W przypadku sprzedaży domu dokumentacja powinna być przekazana kolejnemu właścicielowi, aby mógł dopełnić obowiązku dalszego przechowywania dokumentacji powykonawczej. Niestety przepisy nie nakładają takiego obowiązku wprost, wynika on z analogii do przytoczonych powyżej przepisów. Nakładają natomiast kary za jego niedopełnienie.

Kto bowiem nie spełnia, określonych w art. 63 obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny. Orzekanie w sprawach o te czyny następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Droga egzekucji administracyjnej w tym wypadku wydaje się niemożliwa - aby rozpocząć egzekucję administracyjną trzeba byłoby dysponować decyzją administracyjną obligująca właściciela do wydania dokumentów. Brak jest zaś podstawy w przepisach do jej wydania. Najprostszym i jednocześnie najbardziej skutecznym sposobem egzekucyjnym na dotychczasowego właściciela będzie zobowiązanie do przekazania wskazanej dokumentacji przy podpisaniu aktu notarialnego - z zastrzeżeniem, iż bez wypełnienia tego warunku kupujący nie przystąpi do umowy.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna