Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przygotowanie terenu budowy

Autor: Katarzyna Trzcielińska, Portal Budowlany.pl

Wiosny co prawda za oknem jeszcze nie widać, ale już dziś warto zaplanować przebieg naszej budowy. Przygotowanie i zabezpieczenie bowiem terenu budowy to czynności bardzo istotne. Mają na celu usprawnienie robót budowlanych i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich.

teren budowy, wykop pod fundamenty
Przygotowanie terenu budowy. Wykop pod fundamenty
Fot. Budowlany.pl
Trochę przepisów

Przygotowanie budowy można uznać za etap wstępny i początkowy, który czasowo poprzedza samą faktyczną budowę. Zanim jednak przystąpimy do przygotowania terenu budowy musimy uporać się z czynnościami i formalnościami poprzedzającymi rozpoczęcie robót budowlanych, o których informuje nas rozdział IV ustawy prawo budowlane. Ustawa określa jakie roboty wymagają pozwolenia na budowę, a jakie są z tego wymogu zwolnione, które budowy należy zgłosić właściwemu organowi, a także określa wymogi formalne i procedury z tym związane. Na etapie przygotowania terenu budowy należy mieć te formalności pomyślnie załatwione, gdyż zgodnie z art. 41 ustawy prawo budowlane rozpoczęcie robót budowlanych następuje w chwili podjęcia prac przygotowawczych.

Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) a także ustawa prawo budowlane. Niestety przepisy w tej kwestii nie są jednomyślne. Zgodnie z art. 41 ustawy prawo budowlane prace przygotowawcze rozpoczynają roboty budowlane na terenie budowy. Mogą być wykonywane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę, jeżeli pozwolenie w danym przypadku jest wymagane przez ustawę. Natomiast zgodnie z paragrafem ósmym wspomnianego powyżej rozporządzenia ministra infrastruktury zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Oznacza to, że samo zagospodarowanie terenu budowy nie należy do prac przygotowawczych i nie wymaga prawomocnego pozwolenia na budowę. Zgodnie z zasadą lex superior derogat legi inferiori przepis ustawy uchyla działanie przepisu rozporządzenia. W związku z tym rozpoczęcie zagospodarowania terenu budowy bez uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli ustawa tego wymaga, należy uznać za samowolę budowlaną.

Do prac przygotowawczych należy:

1)wytyczenie geodezyjne,

2)wykonanie niwelacji terenu,

3)zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów,

4)dokonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Porządek na placu budowy

Zanim przystąpimy do budowy fundamentów musimy zorganizować plac budowy! Jeżeli decydujemy się na kupno większej ilości materiałów budowlanych warto pamiętać o zapewnieniu miejsca na ich składowanie. Plac budowy trzeba więc dobrze zorganizować, aby materiały nie uległy zniszczeniu bądź nie padły łupem złodziei.

Jeśli zdecydujemy się na to, aby wybrana hurtownia systematycznie dostarczała materiały, na placu możemy mieć tylko te potrzebne na danym etapie budowy. Wtedy wystarczy zarezerwować powierzchnię równą powierzchni użytkowej stawianego domu. Jeżeli jednak chcemy zaoszczędzić i kupić większą ilość materiałów, wtedy będziemy potrzebować dwa-trzy razy więcej miejsca.

Na placu do składowania należy przewidzieć miejsce do szykowania mieszanki betonowej lub zaprawy i zgromadzić tam piasek i żwir o różnych frakcjach, a obok ustawić zamknięty magazyn z cementem i wapnem. Trzeba też przygotować miejsce do przycinania, wyginania i montowania szkieletów ze stali zbrojeniowej. Materiały masowe, takie jak cegły, bloczki czy pustaki, warto składować możliwie jak najbliżej budynku, aby ich za daleko nie przenosić.

Przy zakupie materiałów budowlanych warto zapoznać się z zaleceniami producenta. Jeśli takich nie ma, trzeba przyjąć zasadę, że wysokość układanych materiałów, na paletach, czy w stosach, powinna być mniejsza od szerokości powierzchni, jaką zajmuje dany materiał.

Skomentuj:

Przygotowanie terenu budowy