Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym

Redakcja Pressland

Za bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym odpowiadają uczestnicy procesu budowlanego, czyli inwestor, projektant oraz kierownik budowy. Inwestor organizuje przebieg budowy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektanci opracowują projekt budowlany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierownik budowy jest z kolei odpowiedzialny za sporządzenie planu obiektu wraz z warunkami kierowania pracami budowlanymi.

Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym
Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym
shutterstock

Ogólne zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy na budowie zimą

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno co do przygotowania, jak i do realizacji budowy zimą. Należy również pamiętać o tym, że roboty zimą powinny odbywać się zawsze według odgórnie ustalonego harmonogramu. Okres zimowy w branży budowlanej liczony jest
od 1 listopada do 31 marca następnego roku. Bardzo ważne jest również uwzględnienie wzrostu kosztów w porównaniu z robotami, jakie wykonywane są poza sezonem.
Do dodatkowych kosztów wliczają się: amortyzacja, urządzeń pomocniczych oraz zabezpieczających, koszty środków zabezpieczających, koszty robocizny podczas prac zabezpieczających, a także koszty związane z prawdopodobnym zmniejszeniem wydajności robotników. Należy także podjąć się dodatkowych czynności takich jak: przygotowanie budowy, śledzenie prognoz pogody, kontrolowanie wykonania robót, kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie dziennika przebiegu robót oraz księgi obmiaru robót. Poza standardowymi środkami ochronnymi kontrola powinna również być wzmożona podczas dużych wahań temperatury. Naturalnie, bardzo ważna jest również troska o zdrowie pracowników na budowie. Śnieg, mróz, lód, czy szadź stwarzają dodatkowe zagrożenia,
w związku z czym pracowników należy dodatkowo przeszkolić, także pod kątem użytkowania różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Przy temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza do prac budowlanych nie można zatrudniać pracowników nieprzeszkolonych. Natomiast, jeśli temperatura przekroczy – 15 stopni Celsjusza należy wstrzymać prace na świeżym powietrzu. Wszyscy pracownicy powinni mieć ocieplone ubranie oraz obuwie.
Do protokołu odbioru, po zakończonych pracach budowlanych w okresie zimowym trzeba dodać wszystkie niezbędne załączniki.

Działania przed rozpoczęciem robót oraz działania w trakcie prac budowlanych

W obrębie placu budowy należy wykonać szereg prac przed rozpoczęciem budowy zimą. Zaliczają się do nich: przegląd i naprawa dróg, uporządkowanie terenu, przegląd wykopów, przygotowanie sprzętu grzewczego stałego, przygotowanie sprzętu, urządzeń i maszyn do usuwania śniegu, przygotowanie osłon przeciwśniegowych, przegląd zapleczy higieniczno – sanitarnych i socjalno – bytowych, zabezpieczenie wszystkich instalacji z naciskiem na instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i gazową. W okresie zimowym najlepiej będzie zaplanować roboty, które najłatwiej można wykonać. Podczas okresu zimowego należy też zabezpieczać dno wykopów.

Podczas robót budowlanych, na wypadek wystąpienia gołoledzi pomosty rusztowań,
drogi i dojścia należy posypywać piaskiem, żwirem bądź innym środkiem do tego przeznaczonym. Teren budowy należy również systematycznie odśnieżać. Z elementów budowy należy regularnie usuwać śnieg i lód. Montując poszczególne elementy należy kierować się instrukcjami wewnętrznymi bądź zalecaniami producenta co do przestrzegania dopuszczalnych temperatur użycia maszyn i materiałów. Wszystkie czynności należy zaznaczać w dzienniku budowy. Maszyny i urządzenia należy zabezpieczać przed działaniem czynników atmosferycznych. Korzystanie z urządzeń dźwigowych podlega dozorowi technicznemu. Zimą najlepiej wykonywać prace wewnątrz ogrzewanego budynku.
Jeśli budynek jest w stanie surowym to można: murować ściany działowe, nakładać tynki, gładzie, czy kłaść płytki. Podczas tynkowania w pomieszczeniu powinna utrzymywać się temperatura od 15 stopni Celsjusza, a wilgotność nie powinna przekraczać 70%,
ponieważ spadek temperatury w otoczeniu może spowolnić wiązanie zaprawy.

Skomentuj:

Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym