Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Prawo budowlane - zmiany w prawie budowlanym w 2021 r.

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Inwestorze, to się zmieniło w prawie budowlanym. Od 19 września 2020 r. obowiązują nowe przepisy prawa budowlanego. Zmiany mają na celu przede wszystkim przyspieszenie procesu inwestycyjnego – znikną absurdy i zbędna biurokracja. Uproszczone procedury dotyczą głównie obiektów niezbędnych w gospodarstwie rolnym, ale nie tylko.

Prawo budowlane 2021
Prawo budowlane 2021
Fot. Shutterstock/oatawa

Od lipca 2021 r. prawo budowlane jest jeszcze bardziej przyjazne dla inwestora, a to za sprawą możliwości kontaktu on-line z urzędem. 

Konkretnie chodzi o to, iż wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę domu (jeśli jest wymagane)  lub zgłoszenie można złożyć  w wersji cyfrowej. Wystarczy wejść na stronę  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ . Przez tę stronę możemy także zgłosić zakończenie budowy. Uwaga! Jednak wciąż mamy obowiązek dostarczyć w tym przypadku oryginał dziennika udowy do właściwego urzędu. 

Pozostałe nowości mają związek z legalizacją samowoli budowlanych, pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Prawo budowlane - projekt budowlany

Wydaje się, że nowelizacja w zakresie projektu budowlanego to najistotniejsza zmiana zaproponowana przez ustawodawcę. Zgodnie bowiem z nową treścią art. 34 ustawy prawo budowlane, jednolity dotąd dokument – projekt budowlany zostaje rozdzielony na trzy mniejsze elementy. Te części składowe to:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu (zawierający m.in. informację o obszarze oddziaływania
  obiektu, czyli związanych z jego budową ograniczeń),
 • projekt architektoniczno-budowlany (z układem przestrzennym i projektowanymi rozwiązaniami
  materiałowymi),
 • projekt techniczny (który ma obejmować m.in. szczegółowy opis konstrukcji budynku).
  Organ administracji zatwierdzający projekt budowlany (miejscowy starosta) w pierwszej kolejności będzie
  oceniał dwa pierwsze elementy, czyli projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno-budowlany i na
  ich podstawie udzielał pozwolenia na budowę (jeśli będzie ono wymagane) lub zatwierdzał zgłoszenie. Natomiast projekt techniczny możemy dostarczyć później (i nie będzie on wymagał zatwierdzenia). Konkretnie możemy to zrobić na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie domu lub zgłoszenia zakończenia prac.

Uwaga! Za zgodność projektu technicznego z uprzednio zatwierdzonym przez organ projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

Wprawdzie największa część zmian weszła w życie już 19 września 2020., to przypadku zmian dotyczących projektowania budynku, ustawodawca wydłużył możliwość sporządzania projektu budowlanego na starych zasadach aż do 19 września 2021 roku. Oznacza to, że przez prawie rok projekt budowlany było można sporządzić również w wersji „starej”, bez „opracowania” technicznego. Co to oznaczało w praktyce?

Otóż to, że przez cały czas funkcjonowały w przestrzeni prawnej dwa rodzaje projektów budowlanych, jeden z projektem technicznym, drugi bez niego będzie odpowiedzialny projektant. Zgodność ta powinna być zachowana podczas całego procesu realizacji inwestycji. Zapis ten miał zapewnić kompatybilność wszystkich trzech części składowych projektu budowlanego. 

Nowe prawo budowlane: co się zmieniło?

Pozwolenie i zgłoszenie

Ujednolicono i jasno wypunktowano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane i możliwa
jest budowa na zgłoszenie. Poszerzono też zakres prac, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. 
Dla nas, inwestorów najważniejsza informacja jest taka, że bez pozwolenia i zgłoszenia będzie można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, np. garaże, przydomowe ganki, oranżerie i np. tarasy. Do tych obiektów zaliczają się też wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m² (sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde
1000 m² powierzchni działki) oraz altany do 35 m² (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki). 

Uwaga! Nadal jednak utrzymano konieczność zgłoszenia budowy budynku rekreacji indywidualnej, czyli domku letniskowego.

Przyłącza bez opóźnień

W kwestii przyłączy nowelizacja wskazuje konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci. Jeśli w terminie 14 dni warunków tych nie otrzymamy, przedsiębiorstwo zostanie „ukarane” – za każdy dzień zwłoki dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie mógł nałożyć na nie 500 zł
kary. Termin jest liczony od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie i istnieje możliwość jego przedłużenia.
Nowe przepisy zakazują też przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym pobierania opłat za wydanie, aktualizację lub zmianę warunków przyłączenia do sieci, a także odbiór przyłączy przez przedsiębiorstwo i włączenie ich do sieci. Ważność warunków przyłączeniowych wynosi obecnie 2 lata.

Samowola budowlana

Będzie taryfa ulgowa na stare samowole budowlane. Uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczy obiektów, w przypadku których zakończono budowę co najmniej 20 lat temu. By skorzystać z abolicji budowlanej, trzeba będzie załatwić formalności w nadzorze budowlanym – dostarczyć dokumenty legalizacyjne w terminie nie krótszym niż 60 dni. Te dokumenty to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego,
 • ekspertyza techniczna, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Nowe postępowanie legalizacyjne nie będzie mogło zostać wszczęte, jeżeli przed datą wejścia w życie nowelizacji
został wydany w stosunku do danej samowoli nakaz rozbiórki. Bezpieczeństwo pożarowe Ostatnia zmiana, jaką wprowadza nowelizacja prawa budowlanego, dotyczy bezpieczeństwa pożarowego. Od wejścia w życie nowelizacji osoba,
która dokonuje zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, będzie
musiała mieć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ustawa prawo budowlane 

Zajrzyj na stronę sejmu gdzie możesz zapoznać się z pełną wersją i wszystkimi aktami ustawy - prawo budowlane. 

  Więcej o:

Skomentuj:

Prawo budowlane - zmiany w prawie budowlanym w 2021 r.