Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kanalizacja - rodzaje

Opracowanie: Anna Grunwald, Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf

Kanalizacja bytowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna

Podłączenie domu do kanalizacji bytowej
Podłączenie domu do kanalizacji bytowej
Rys. Wawrzyniec Święcicki
Kanalizacja bytowa

To sieć kanalizacyjna zbierająca ścieki bytowo-gospodarcze. Podłączenie do niej odbywa się na podstawie umowy z rejonowym zakładem kanalizacji i wymaga sporządzenia projektu przyłącza. Wymaga też zgłoszenia w starostwie powiatowym. Do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt z zaznaczoną na planie działki lokalizacją potrzebnych urządzeń i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do kanalizacji bytowej nie wolno wpuszczać wód opadowych ani gruntowych.

Kanalizacja deszczowa

Inaczej burzowa, to sieć kanalizacji zbierająca wody opadowe. Taką kanalizację buduje się głównie na terenach o intensywnej zabudowie. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej, na obszarach podmiejskich czy wiejskich bywa rzadkością. Jeśli jednak jest, to wodę do niej można odprowadzać po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą kanalizacji (urzędem gminy lub zakładem komunalnym), zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez te instytucje. Niekiedy żądają one projektu odwodnienia.

Kanalizacja ogólnospławna

To sieć kanalizacyjna zbierająca ścieki bytowe i deszczowe do wspólnego kolektora. Podłączenie do niej jest możliwe na takich samych zasadach jak do kanalizacji bytowej. Jeśli oprócz ścieków bytowych do kanalizacji ma być odprowadzana deszczówka, projekt przyłącza powinien również obejmować sposób jej odprowadzania, zawierać odpowiednie przekroje rur oraz osadniki zatrzymujące zanieczyszczenia niesione przez wody opadowe. Projekt ten najlepiej zlecić w rejonowym zakładzie kanalizacji.

    Więcej o:

Skomentuj:

Kanalizacja - rodzaje