Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Małgorzata Kapelusiak

Prawo budowlane milczy na temat zadaszenia tarasu. I to zarówno w tekście głównym, jak i w komentarzach. Odpowiedzi na zadane pytanie można szukać jedynie w orzeczeniach sądowych.

Przepisy prawa nie precyzują jednoznacznie tego, czy zadaszenie tarasu jest objęte pozwoleniem na budowę. Można przyjąć - na podstawie orzeczeń sądowych - iż prace te wymagają jedynie zgłoszenia
Przepisy prawa nie precyzują jednoznacznie tego, czy zadaszenie tarasu jest objęte pozwoleniem na budowę. Można przyjąć - na podstawie orzeczeń sądowych - iż prace te wymagają jedynie zgłoszenia
Rys. Małgorzata Ślińska
Chcę zadaszyć taras przy domu. Jest on w ostrej granicy działki i został wybudowany zgodnie z pozwoleniem. Czy żeby zrobić nad nim dach, wystarczy zgłoszenie, czy trzeba mieć na to pozwolenie? Anna S.

Pozwolenie czy zgłoszenie

Zgodnie z uregulowaniami prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Treść wskazanego przepisu nie wymienia co prawda jednoznacznie zadaszonego tarasu, ale i jego wykonanie nie musi nieść ze sobą obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Powyższą interpretację potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 09.03.2011 (II SA/Gl 1249/10).

W odniesieniu do robót polegających na zadaszeniu tarasu Sąd stwierdził, że na wymóg objęcia ich pozwoleniem na budowę nie może mieć przesądzającego znaczenia treść §12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, z którego wynika, że taras stanowi część budynku. Zgłoszenie nie dotyczy bowiem budowy tarasu, a jedynie wykonania robót polegających na jego zadaszeniu.

Zdaniem Sądu zadaszenie tarasu nie stanowi zaś rozbudowy ani przebudowy budynku. Wykładnia przepisów prawa budowlanego powinna być zatem dokonywana w tym przypadku przy zapewnieniu możliwie nieskrępowanych uprawnień właściciela nieruchomości. Należy mieć również przy tej wykładni na uwadze racjonalność działania prawodawcy, który nie zawsze jest w stanie przewidzieć i dokładnie uregulować w przepisach sytuacje i zdarzenia, które mogą zaistnieć w rzeczywistości. W tym kontekście - zdaniem Sądu - należy zważyć, czy istotnie intencją prawodawcy było nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, dla wykonania robót budowlanych polegających na nieskomplikowanym zadaszeniu tarasu, w sytuacji gdy takiego pozwolenia nie wymaga budowa licznych obiektów budowlanych, w tym między innymi budynków gospodarczych. Z faktu, że w świetle obowiązujących przepisów istnieje trudność w zakwalifikowaniu przedmiotowego zadaszenia z punktu widzenia zwolnienia tego rodzaju robót budowlanych z pozwolenia na budowę, nie można wyprowadzić wniosku, że takie pozwolenie jest w tym konkretnym przypadku wymagane.

Przy uwzględnieniu słusznego interesu inwestora i bez naruszenia zasługującego na ochronę interesu publicznego, organy administracji (w niniejszej sprawie miejscowy starosta) mogą przyjąć, iż realizację zadaszenia można zaliczyć do budowy obiektów małej architektury, względnie do budowy altany. Sam fakt, że sporne zadaszenie ma zostać wykonane nad częścią istniejącego tarasu samo przez się takiej kwalifikacji, zdaniem Sądu, nie wyklucza. Z żadnego przepisu nie wynika bowiem zakaz przekształcenia, w następstwie robót budowlanych, danej części istniejącego obiektu na obiekt podlegający innej klasyfikacji.

Co do możliwości usytuowania na tarasie przydomowej oranżerii, wypowiedział się także WSA w Opolu w wyroku z dnia 12 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Op 436/06).

Zgłoszenie zadaszenia tarasu

Należałoby zatem w niniejszej sprawie podjąć próbę dokonania zgłoszenia, które inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki oraz inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Zgłoszenia należy oczywiście dokonać zanim przystąpi się do wykonywania robót budowlanych. Można je rozpocząć, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dokonując zgłoszenia należy mieć na uwadze, iż - biorąc pod uwagę, że taras jest tutaj wykonany w granicy działki - jego zadaszenie nie może przechodzić na stronę sąsiada, a także nie mogą też być z niego odprowadzane na sąsiednią działkę wody opadowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).Zobacz także: Dachówka ceramiczna

    Więcej o:

Skomentuj:

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?