Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Małgorzata Kapelusiak

Zamierzam kupić działkę pod budowę domu. Po wielu miesiącach poszukiwań udało mi się znaleźć odpowiednią parcelę. Niestety, nie bardzo wiadomo, kto jest jej właścicielem. Gdzie mogę uzyskać taką informację? Danuta M., Grójec

Aby odszukać właściciela działki, można np. przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości
Aby odszukać właściciela działki, można np. przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości
Rys. Małgorzata Ślińska
Jeśli nie ma woli po stronie właściciela, aby działkę sprzedać, to jego dane osobowe pozostaną dla osób postronnych niedostępne - chronią je uregulowania ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą, każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

Pierwsze kroki

Najprostszym sposobem na uzyskanie informacji o właścicielu jest zapytanie sąsiada. Jeśli nie chce lub nie może on jej udzielić, można spróbować dowiedzieć się u lokalnego pośrednika nieruchomości, czy interesująca nas działka była kiedyś wystawiana na sprzedaż, i czy właściciel nadal bierze pod uwagę jej zbycie.

Jeśli i ta droga zawiedzie, mamy do wyboru jeszcze dwie opcje: uzyskanie potrzebnych danych z ewidencji gruntów i budynków, ewentualnie z księgi wieczystej nieruchomości.

Co to jest ewidencja gruntów i budynków?

To jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem starosty.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje dane dotyczące:

- gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków i klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów - jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

- budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

- lokali - ich położenia, funkcji oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji ujawnia się także:

- właściciela (zaś w wypadku gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty lub budynki lub ich części);

- miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela;

- informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

- wartość nieruchomości.

Kto może otrzymać dane o właścicielu?

Integralną częścią ewidencji gruntów i budynków jest operat ewidencyjny. Jak już zaznaczyliśmy, danych osobowych nie można przekazać postronnej osobie, dlatego wyrysy i wypisy z operatu zawierające dane identyfikujące właściciela nieruchomości starosta wydaje:

- właścicielom lub osobom fizycznym i prawnym, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal;

- osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które wykażą się interesem prawnym w tym zakresie. Interes prawny będzie oznaczał, iż otrzymanie wypisu jest związane z prawami lub obowiązkami danej osoby; interesem prawnym będzie np. udział w postępowaniu sądowym o zasiedzenie nieruchomości, nie jest nim natomiast ewentualna chęć kupna działki.

- zainteresowanym organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego.

Informacje z księgi wieczystej

Księga wieczysta to specjalny sądowy rejestr, którego celem jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Właściwym dla danej nieruchomości będzie ten sąd, na terenie którego położona jest nieruchomość. Księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w nich dokonanych. Jeśli zatem wpisano w księdze wieczystej, iż nieruchomość obciążona jest hipoteką, to potencjalny nabywca nie może się tłumaczyć, iż zatajono przed nim fakt istnienia hipoteki.

Uwaga! Obecnie księgi można przeglądać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - ekw.ms.gov.pl

Księga wieczysta dla nieruchomości zawiera cztery działy:

- pierwszy - to oznaczenie nieruchomości (m.in. jej położenie, numer działki ewidencyjnej, obszar) oraz wpisy praw związanych z jej własnością (przykładem takiego prawa może być możliwość korzystania ze służebności przejazdu przez inną nieruchomość);

- drugi - to wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (będą tu ujawnione dane właściciela lub też współwłaścicieli i wysokość ich udziałów w gruncie, np. Jan Kowalski i Adam Nowak po 1/2 części). Oprócz danych właścicieli w dziale drugim można znaleźć podstawę prawną wpisania danej osoby jako właściciela, np. akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości czy też prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

- trzeci - to wpisy ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, a więc praw, które w jakiś sposób ograniczają korzystanie z nieruchomości, np. służebności gruntowe, prawo pierwokupu, prawo najmu czy prawo dzierżawy.

- czwarty - przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek - sąd wpisuje tu kwotę hipoteki, rodzaj waluty, wysokość odsetek, termin zapłaty wierzytelności.

Uwaga! Aby zapoznać się z treścią KW nie trzeba wykazywać interesu prawnego - trzeba natomiast znać numer księgi wieczystej, czyli być w bezpośrednim kontakcie z właścicielem.

Nasze chęci zakupu nie muszą zatem iść w parze z intencjami właścicieli działek, prawo chroni w tym zakresie przed zbyt wścibskimi obywatelami. W końcu chyba nikt z nas nie chciałby, aby nasz stan majątkowy był znany i oceniany.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 124 poz. 1361 z 2001 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 193 poz. 1287 z 2010 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu