Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

Małgorzata Kapelusiak

Chcę zbudować dom na odziedziczonej działce. Będę go budował systemem gospodarczym. Nie chcę brać kredytu. Czy mogę otrzymać pieniądze z książeczki mieszkaniowej?

Dostaniemy premię z książeczki mieszkaniowej, ale pod warunkiem wydania otrzymanych pieniędzy tylko na określone cele mieszkaniowe.
Dostaniemy premię z książeczki mieszkaniowej, ale pod warunkiem wydania otrzymanych pieniędzy tylko na określone cele mieszkaniowe.
Rys. Małgorzata Ślińska
Książeczki mieszkaniowe były w czasach PRL-u nadzieją na własne mieszkanie. Nadzieją, jak się okazało, złudną. Wartość ulokowanych na nich środków, na skutek przemian polityczno-gospodarczych, okazała się znikoma w stosunku do rzeczywistego kosztu nowego mieszkania.

Kiedy premia gwarancyjna

Spadek wartości pieniędzy gromadzonych latami na książeczkach, rekompensowana jest przez premię gwarancyjną. Wypłacana jest ona przy likwidacji książeczki mieszkaniowej, pod warunkiem wydania pieniędzy tylko na ściśle określone cele mieszkaniowe, takie jak:

- uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

- nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

- nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego;

- przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego;

- uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej;

- uzyskanie własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych;

- spłata zadłużenia z tytułu kredytu traktowanego jako nakłady na budownictwo mieszkaniowe;

- wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu, który został wybudowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego i sfinansowany kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;

- wpłata co najmniej 20% kosztów budowy mieszkania czynszowego w ramach TBS;

- spłata zadłużenia obciążającego lokal, powstałego w związku z kredytem spółdzielczym;

- remont polegający na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej w mieszkaniu albo domu jednorodzinnym;

- wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem, że kwota wydatków wspólnoty lub spółdzielni poniesionych w okresie 24 miesięcy na remont części wspólnych budynku - w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w tych kosztach - jest co najmniej równa tej wpłacie.

Z wymienionych powyżej celów mieszkaniowych wynika, iż budowa własnego domu jest podstawą do domagania się premii gwarancyjnej, finansowanej w całości z budżetu państwa. Wypłaca ją bank PKO BP. I nie ma tu znaczenia, który bank prowadzi rachunek osobisty inwestora, ani gdzie ma on zaciągnięte kredyty.

Wysokość premii gwarancyjnej

Premia przysługuje tylko tym posiadaczom książeczek mieszkaniowych, które były wystawione do 23 października 1990 roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy środki na książeczkę są nadal wpłacane, czy też zaprzestano wpłat kilka lub kilkanaście lat wcześniej; w każdej z tych sytuacji premia przysługuje.

Wysokość premii jest różna i zależy od:

- długości okresu oszczędzania na książeczce;

- wysokości zgromadzonego wkładu;

- wpłat wniesionych w poszczególnych latach;

- obowiązujących w tym czasie wskaźników przeliczeniowych 1 m˛ powierzchni użytkowej oraz jego ceny ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację książeczki.

Aby poznać wysokość, premii można w każdym momencie (nie tylko wtedy, gdy wnioskujemy o wypłatę) zwrócić się o wyliczenie wysokości zgromadzonych środków i przysługującej gratyfikacji w oddziale PKO BP obsługującym książeczki mieszkaniowe. Wyliczenie to po raz pierwszy dokonywane jest bez pobierania opłaty. Za każde kolejne wyliczenie bank pobierze opłatę w wysokości 25 złotych.

Wniosek o wypłatę premii

Wniosek o wypłatę premii trzeba złożyć wraz z wnioskiem o likwidację książeczki przed upływem 90 dni od dokonania inwestycji budowlano-mieszkaniowych.

Przy kupnie domu termin 90-dniowy zaczyna biec od daty podpisania aktu notarialnego, a przy budowie domu jedno- rodzinnego - od dnia formalnego jej zakończenia, czyli 21 dni po zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego i braku reakcji z jego strony.

Termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że jeśli wniosek zostanie złożony po 90 dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna - premia przepadnie.

Do wniosku o premię dołącza się dokumenty potwierdzające powstanie praw do premii, czyli książeczkę mieszkaniową i przykładowo akt notarialny kupna domu lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, nabycia domu oraz dowód osobisty (małżonek, który zmienił nazwisko, powinien dodatkowo przedstawić wypis z aktu małżeństwa).

Jeśli się okaże, że wniosek nie został wystarczająco udokumentowany, bank wyznaczy termin na jego uzupełnienie, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu, bank zwróci wniosek bez rozpatrzenia.

Sytuacje wyjątkowe

W przepisach dopuszczono kilka sytuacji, w których wyjątkowo o premię można się ubiegać wcześniej, niż po dokonaniu inwestycji. Możliwe jest to wówczas, gdy:

- zaciągnięty zostaje kredyt na kupno lub budowę domu - wtedy można wykorzystać premię jako wkład własny i wnioskować o jej przekazanie do banku, w którym podpisano umowę kredytową;

- samodzielnie budujemy dom jednorodzinny (jak to będzie miało miejsce w sytuacji naszego Czytelnika) - wówczas można otrzymać premię po osiągnięciu etapu budowy, którym jest jej zaawansowanie w co najmniej 20% wartości kosztorysowej;

- dom buduje deweloper (albo spółdzielnia mieszkaniowa) - wtedy można wnioskować o przekazanie mu premii gwarancyjnej po wpłaceniu na jego konto co najmniej 50% wartości kosztorysowej domu (albo wymaganego przez spółdzielnię wkładu budowlanego).

Warto nadmienić, że książeczkę mieszkaniową z prawem do premii można scedować (przekazać). Cesji można dokonać na rzecz małżonka (nawet po rozwodzie), rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, rodzeństwa (w tym na rzecz rodzeństwa przyrodniego). Prawo do cesji obejmuje również macochę, ojczyma i pasierbów. Cesji można dokonać w oddziale obsługującym książeczki lub prowadzącym rachunek wkładu do książeczki mieszkaniowej. Prowizja od jednej cesji wynosi 70 złotych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. nr 119, poz. 1115 z 1995 r. ze zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Likwidacji książeczki mieszkaniowej