Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ja powinna być odległość rynny od granicy działki?

Małgorzata Kapelusiak

Czy sąsiad może położyć na ziemi rynnę pod rurę spustową odprowadzającą deszczówkę z dachu swojego domu w taki sposób, żeby woda podczas deszczu spływała na moją działkę? To, że przykrył rurę trawnikiem nie zmienia faktu, że zalewa moją posesję "swoją" wodą. Franciszek K.

Sposób usuwania wód opadowych na działkach budowlanych jest określony przez prawo, a dokładnie przez warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Sposób usuwania wód opadowych na działkach budowlanych jest określony przez prawo, a dokładnie przez warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rys. Małgorzata Ślińska
Sposób usuwania wód opadowych na działkach budowlanych określa § 28 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zalewanie posesji przez wody opadowe

Zgodnie z tym przepisem działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Odprowadzenie wody z rynien przepisy

Jednocześnie przepis § 126 ust. 1 cytowanego rozporządzenia stanowi, że dachy i tarasy w domu, a także zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku również powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej. Jeśli z jakichś powodów nie jest to możliwe, należy postąpić zgodnie z zasadami określonymi w powołanym powyżej § 28.

Z kolei przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku - w razie braku jego przyłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej - należy łączyć z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem.

Wszystkie wskazane działania mają na celu zapobieganie zalewaniu zarówno własnej działki, jak i sąsiednich nieruchomości i eliminację potencjalnych szkód.

Zalewanie przez sąsiada

Gdy nie ma kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, wody opadowe z dachu powinny być odprowadzane na teren własnej działki.

Tak jest najprawdopodobniej na działce sąsiada naszego Czytelnika. Jego działania byłyby zatem zgodne z prawem, gdyby nie kierował "własnych" wód opadowych na teren sąsiednich działek. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest bowiem zabronione.

Możliwość przeciwdziałania szkodliwym sąsiedzkim praktykom, których skutkiem jest zalewanie i podtapianie sąsiednich gruntów, wynika z art. 29 prawa wodnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeżeli spowodowane przez właściciela ziemi zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na działki sąsiednie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać mu:
  • przywrócenie stanu poprzedniego;
  • lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Wszelkie działania sąsiada, których skutkiem jest kierowanie wody opadowej na teren innej działki, należy zatem zgłosić w miejscowym urzędzie gminy. Jeśli sąsiad zlekceważy decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, możliwe jest jej przymusowe wykonanie (poprzez zastosowanie grzywny w celu przymuszenia, a jeśli ona nie pomoże - wykonanie zastępcze niezbędnych robót.)

Jeśli natomiast kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna jednak istnieje, wówczas o bezprawnych działaniach sąsiada należy powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W takiej bowiem sytuacji sąsiad ma obowiązek wykonania odprowadzenia wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Będzie miał również obowiązek utrzymywania systemu odprowadzania wód opadowych w odpowiednim stanie technicznym.

Zgodnie bowiem ze wskazaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 14 listopada 2007 r. (II OSK 1497/06), niesprawny system odprowadzania wód opadowych z budynku mieści się w pojęciu "stanu technicznego obiektu budowlanego" w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy prawo budowlane i daje podstawę, w razie stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, aby inspektor nadzoru nakazał w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Uwaga! Wszystkie prace remontowo-budowlane konieczne do przywrócenia właściwego stanu technicznego sąsiad będzie musiał wykonać na własny koszt.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. nr 145 z 2012 r. - tekst jednolity).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).

    Więcej o:

Skomentuj:

Ja powinna być odległość rynny od granicy działki?