Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Decyzja o warunkach zabudowy

Małgorzata Kapelusiak

Chcę kupić działkę, ale na tym obszarze nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiem, że muszę wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy najpierw powinienem kupić działkę, żeby taką decyzję uzyskać, czy mogę wystąpić o warunki przed jej zakupem? Antoni O.

Jeśli gmina, na terenie której zamierzamy kupić nieruchomość, nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Jeśli gmina, na terenie której zamierzamy kupić nieruchomość, nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rys. Małgorzata Ślińska
Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy gmina nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy przed zakupem działki

Z decyzji o warunkach zabudowy inwestor dowie się, czy planowana przez niego inwestycja - budowa domu - jest w ogóle dopuszczalna i jakie są warunki dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, czyli na przykład jaką wysokość może mieć budynek, jaki może być kąt nachylenia połaci dachu, ile może wynieść powierzchnia zabudowy, jaka jest linia zabudowy. Z jej treści będzie wynikało również, czy inwestora dotyczą szczególne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochronie obiektów budowlanych na terenach górniczych, przepisów sanitarnych lub przeciwpożarowych.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji. Burmistrz doręcza odpis decyzji do wiadomości właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oraz ewentualnym pozostałym wnioskodawcom.

Zawsze zatem przed ostateczną decyzją o zakupie działki, a tym bardziej przed podpisaniem umowy jej kupna, warto wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Pozwala to uniknąć w przyszłości wielu problemów i wskazuje potencjalnemu właścicielowi, jakie w praktyce są możliwości wykorzystania działki.

Wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy

Aby uzyskać decyzję, należy złożyć w miejscowym urzędzie gminy wniosek (na formularzu dostępnym w urzędzie), w którym należy nim podać:

- granice terenu objętego wnioskiem - należy je zaznaczyć na kopii mapy zasadniczej obejmującej teren inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (sąsiednie działki), w skali 1:500 lub 1:1000;

- planowany sposób zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (w formie opisowej i graficznej na planie zagospodarowania działki na mapie);

- planowane zapotrzebowanie na energię, wodę oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz wskazanie dostępu do drogi publicznej (bezpośredni lub też poprzez ustanowioną służebność drogi koniecznej);

- charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Na jej wydanie urząd ma jeden miesiąc. Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

Przy składaniu wniosku trzeba pamiętać, że wydanie decyzji będzie możliwe tylko po spełnieniu następujących warunków:

- co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w taki sposób, aby można było nawiązać do istniejącej zabudowy;

- działka ma dostęp do drogi publicznej;

- na działce jest prąd elektryczny lub możliwe jest jego doprowadzenie (musi to potwierdzić zakład energetyczny);

- oświadczenie dostawców innych mediów, z których zamierzamy korzystać, że istniejące sieci są wystarczające lub planowana jest ich rozbudowa;

- działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;

- decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi między innymi ochrony środowiska lub zabytków.

Warto wiedzieć, że urząd może zawiesić postępowanie na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zwłaszcza gdy gmina ma wkrótce sporządzić plan miejscowy. W takiej sytuacji warunki zabudowy muszą być jednak wydane, jeśli:

- w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego;

- albo w okresie zawieszenia postępowania nie zostanie uchwalony plan miejscowy lub jego zmiana.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Decyzja o warunkach zabudowy