Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Wojciech Stasiak

Do rozpoczęcia inwestycji budowlanej domu jednorodzinnego potrzebujemy uzyskania pozwolenia na budowę. Kto pominie ten "szczegół" i postawi dom "na dziko", ryzykuje dotkliwe kary finansowe i nakaz rozbiórki.

pozwolenie na budowę, start prac budowlanych
Pozwolenie na budowę to jeszcze nie koniec formalności - wcześniej musimy złożyć zawiadomienie o rozpocząciu prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego
Fot. Shutterstock.com/Stephen Mc Sweeny
Przyszłym inwestorom zaświeciło być może światełko w tunelu - niedawno do sejmu trafił bowiem rządowy projekt zmian do ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym konieczność uzyskiwania pozwoleń na budowę i przebudowę domów jednorodzinnych miałaby zupełnie zniknąć! Nie wiadomo jednak, co zostanie z tych założeń w ostatecznej wersji, poza tym trochę czasu upłynie, zanim nowe przepisy przejdą niezbędną ścieżkę legislacyjną i wejdą w życie. Na razie jesteśmy więc skazani na obowiązujące rozstrzygnięcia.

Pozwolenie na budowę: niezbędne dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składamy w starostwie (możemy upoważnić do tego projektanta naszego domu). W miastach na prawie powiatu pozwolenie wydaje prezydent miasta. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego domu. Tworzą go: projekt architektoniczno-budowlany (wraz z ewentualnymi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, takimi jak zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi publicznej czy usunięcie drzew kolidujących z inwestycją),

- plan zagospodarowania działki (określa on usytuowanie budynku, dróg dojazdowych, rozplanowanie zieleni, ulokowanie szamba, studni itd. Opracowuje go autor projektu lub np. miejscowy architekt, gdy korzystamy z projektu gotowego),

- wydaną wcześniej decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla danego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, z podaniem jego formy (czy jest to własność, współwłasność, dzierżawa),

- zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, takiej jak np. regionalna izba architektów,

- promesy przyłączeniowe mediów, tych, które są wymagane w miejscowym planie albo warunkach zabudowy - lub warunki ich przyłączenia. Do wydania pozwolenia na budowę niezbędne jest zapewnienie dostępu do energii elektrycznej, inne media traktowane są w różnych planach w odmienny sposób. Promesa zapewnia, że dostawca mediów dostarczy je do granic naszej parceli, zaś warunki przyłączenia określają dokładne wymagania niezbędne do przyłączenia mediów. Pamiętajmy jednak, że może się zdarzyć, iż dostawca określonych mediów nie zechce nam wydać takich dokumentów. Warto więc zająć się tym tematem odpowiednio wcześniej.

Złożenie powyższych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę jest bezpłatne.

Ile czeka się na pozwolenie na budowę?

Art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego określa, że pozwolenie na budowę powinno być wydane niezwłocznie. Urząd, do którego złożono wniosek, może jednak uznać, że potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego jakieś okoliczności towarzyszące sprawie, albo zażąda dostarczenia dodatkowych dokumentów czy oświadczeń. Wówczas decyzja powinna zapaść w ciągu miesiąca, a najdalej dwóch, jeśli kwestia jest szczególnie skomplikowana. Zdarza się, że urzędnicy wydłużają okres wydania pozwolenia na budowę aż do 65 dni, bo na tyle pozwala im bez żadnych konsekwencji Prawo budowlane.

Jeśli urząd nie wyda pozwolenia na budowę, mamy 14 dni na wniesienie odwołania do wojewody. Powodem odmowy może być przede wszystkim niezgodność projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu lub warunkami zabudowy. Niezwykle istotne są też: dostęp działki do drogi publicznej lub możliwość skorzystania ze służebności przejazdu posesji sąsiedniej, która ma taki dostęp, oraz brak możliwości podłączenia się do sieci energetycznej.

Uzyskane pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach, o ile strony nie wniosą sprzeciwu. Pozwolenie jest ważne bezterminowo, ale samą budowę trzeba zacząć w ciągu trzech lat. Jeśli nie zdążymy, pozwolenie traci ważność. Podobnie stanie się, gdy nastąpi dłuższa niż trzy lata przerwa w prowadzeniu robót.

Samo pozwolenie w ręku nie oznacza jeszcze, że możemy oficjalnie startować z pracami budowlanymi. Trzeba bowiem złożyć zawiadomienie o rozpoczęcia budowy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem kierownika budowy o podjęciu się kierowania budową). Dopiero po siedmiu dniach od dokonania takiego zgłoszenia możemy wchodzić na plac budowy.

Co można robić bez pozwolenia na budowę, czyli budowa na zgłoszenie

Bez pozwolenia na budowę można wznosić:

- Wiaty i altany do 25 m2, przy czym na każde 500 m2 działki nie mogą przypadać więcej niż dwa takie obiekty.

- Przydomowe baseny i oczka wodne do 30 m2.

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m2 na dobę.

- Instalacje na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m2, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w domach jednorodzinnych.

- Przyłącza elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

- Pochylnie dla niepełnosprawnych.

Trzeba jednak zgłosić zamiar budowy tych obiektów w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę. Jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu, można rozpoczynać budowę. Nie musimy zgłaszać jedynie obiektów małej architektury - o ile zostały zaznaczone na projekcie zagospodarowania działki.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>    Więcej o:

Skomentuj:

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania