Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym

Małgorzata Kapelusiak

Przy budowie domu systemem gospodarczym można skorzystać ze zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Takie uprawnienie wynika z ustawy z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z programu MdM, budując dom?

projekty domów, domy w programie MdM
Wśród projektów gotowych nietrudno znaleźć udane propozycje, spełniające warunki programu Mieszkanie dla Młodych MdM. Na wizualizacji projekt domu Tomcio BSB1090
Extradom
Dla kogo przeznaczone jest wsparcie w programie MdM?

Wsparcie można otrzymać, jeśli:

- buduje się dom jednorodzinny

- rozbudowuje/nadbudowuje budynek, w wyniku czego powstanie nowy lokal mieszkalny (np. poddasze)

- przebudowuje się budynek, w którym powstanie część lub pomieszczenia przeznaczone na mieszkanie.

Wymagania i ograniczenia w programie MdM: powierzchnia, a nie cena

Powierzchnia użytkowa budowanego domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m2 (lub 110 m2 dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci). Ustawodawca nie wymaga, aby dom budowany był w konkretnej technologii, nie wskazuje też limitu kosztów, jakie inwestor musi ponieść na budowę. Warto w tym miejscu wskazać, iż powierzchnia użytkowa na gruncie omawianej ustawy to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w domu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową nie uważa się natomiast powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Poza ograniczeniem dotyczącym powierzchni budowanego domu, muszą być spełnione następujące warunki:

- pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 r.,

- ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę (jeżeli pozwolenie dotyczy małżonków, to młodszy z nich musi spełniać wskazany warunek)

- osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę maksymalnie do dnia, do którego można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych (30 września 2018 r.),

- do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:

1) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

3) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Zwrot przysługuje zatem osobom, które do chwili złożenia wniosku nie były właścicielami innych mieszkań czy też domów - nie mogą mieć ani obecnie, ani w przeszłości własnego mieszkania (z wyjątkiem budynku, który właśnie budują, nadbudowują czy też przebudowują). Założenia programu są bowiem takie, że pomoc ma dotyczyć młodych ludzi budujących dom, dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Chodzi zatem o wsparcie osób, które faktycznie potrzebują pomocy finansowej przy budowie domu.

Wskazane ograniczenie nie dotyczy posiadania działki budowlanej lub rekreacyjnej - ustawodawca nie wymienia tego typu nieruchomości jako przeszkody w uzyskaniu dopłat.

Czy trzeba budować na kredyt, żeby skorzystać z programu MdM?

Zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową domu; będzie zatem ono przysługiwało również osobom budującym ze środków własnych. Skorzystanie z tych dopłat będzie możliwe, jeśli do końca roku kalendarzowego (31 grudnia), w którym nastąpiło rozpoczęcie użytkowania wybudowanego domu osoba, która go budowała, zgłosi się do urzędu skarbowego .

Zwrot wydatków dokonywany jest zatem na wniosek osoby złożony w urzędzie skarbowym. Jeśli osoba uprawniona do zwrotu pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony zarówno wspólnie z małżonkiem, jak i odrębnie przez jednego z małżonków.

Wniosek o zwrot wydatków na budowę lub przebudowę domu powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz identyfikator podatkowy,

- wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków (będzie to urząd właściwy ze względu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek),

- rodzaj poniesionych wydatków (wskazanie, czy jest to budowa czy też rozbudowa albo przebudowa)

- rok rozpoczęcia inwestycji,

- wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków,

- kwotę zwrotu wydatków (dla stawki VAT równej 23 proc. kwota do zwrotu wynosi 65,22 proc. kwoty VAT widocznej na fakturze. Suma zwrotu nie może jednak przekroczyć 12,195 proc. z 70-krotności ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków; w 2014 r. maksymalna kwota zwrotu oscylowała wokół kwoty 33.000 złotych; warto podkreślić, że limit nie podwaja się - dotyczy łącznie obojga małżonków.)

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot podatku

- podpis oraz oświadczenie o tym, że nie jest się właścicielem innych budynków lub lokali.

Do wniosku dołączyć należy kopie pozwolenia na budowę oraz faktur dokumentujących poniesione wydatki. Wniosek o zwrot można złożyć tylko raz - pomoc państwa jest tu jednorazowa.

Jeśli wniosek nie będzie budził wątpliwości, środki zostaną zwrócone w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wśród materiałów, za które otrzymamy zwrot znajdują się te, które pod dniu 1 maja 2004 roku znajdują się w wyższej stawce VAT (do 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką 7 proc. podatku od towarów i usług, a od 1 maja 2004 roku są obciążone podatkiem VAT). Będą to m.in. o okna, drzwi, tapety, cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełnę mineralną, płytki ceramiczne. Nie ma znaczenia, na jakim etapie prac wskazane materiały będą użyte.

Ustawa nie wymaga, aby wybudowany dom był po zwrocie podatku objęty okresem karencji (nie można było go sprzedać, wynająć, rozbudować czy darować) - wskazane czynności nie powodują zatem konieczności zwrotu otrzymanej dopłaty.

Dopłaty w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. Nr 1304 z 2013r.)

Program MdM dla osób budujących dom systemem gospodarczym: podsumowanie

- z programu MdM mogą skorzystać osoby poniżej 36 roku życia (czyli takie, które nie ukończyły 36 roku życia w momencie wydania pozwolenia na budowę; jeśli o dopłatę stara się małżeństwo, ograniczenie wiekowe dotyczy młodszej osoby); nie mogą też być właścicielami mieszkania lub domu;

- osoby budujące dom system gospodarczym mogą wnioskować o zwrot wydatków na materiały budowlane (dla stawki VAT 23 proc. kwota zwrotu wynosi 65,22 proc. kwoty na fakturze - jednak maksymalną kwotę ogranicza współczynnik związany z ceną 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, obliczany na potrzeby określania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych; w 2014 roku maksymalna kwota zwrotu oscylowała wokół 33 tysięcy złotych);

- ograniczeniem w programie MdM jest wielkość budowanego domu - powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 100 m2 (lub 110 m2 dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci); ograniczeniem nie jest natomiast cena metra kwadratowego domu ani całkowity koszt budowy;

- żeby skorzystać z programu MdM, trzeba mieć pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 r.;

- wniosek o zwrot wydatków można złożyć tylko raz, po zakończeniu budowy;

- inwestorzy, którzy skorzystali z dopłaty w programie MdM, mogą później rozbudować, sprzedać lub wynająć wybudowany dom.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>Skomentuj:

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym