Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przebudowa to nie remont

Odpowiada: Małgorzata Reut

Kiedy remont jest przebudową?

1. Remont to nie przebudowa

Remont to wykonywanie w istniejącym budynku robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego - przy czym można do tego celu zastosować materiały budowlane inne niż te, których użyto w stanie pierwotnym. Nie są więc remontem te roboty, które prowadzą do przebudowy domu, czyli zmian w jego architekturze i konstrukcji istniejącego budynku (np. zwiększenie liczby okien lub podniesienie dachu). Są one traktowane jako budowa, bo zgodnie z prawem budowlanym jest nią nie tylko wznoszenie nowego obiektu, ale także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu istniejącego.

2. Pozwolenie na przebudowę

Zamiar wykonania remontu trzeba tylko zgłosić do urzędu, natomiast przy przebudowie należy wystąpić do starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę, podobnie jak przy wznoszeniu nowego domu. Pozwolenie to jest wydane inwestorowi, który złoży odpowiedni wniosek (wzór wniosku można otrzymać w starostwie) i dołączy do niego oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Do wniosku należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego przebudowy wraz - jeśli będzie to konieczne - z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami. Projekt budowlany powinien być dostosowany do stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz zawierać nową formę i konstrukcję obiektu budowlanego a także proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Projekt musi wykonać projektant mający uprawnienia budowlane.

Jeśli starosta nie będzie miał żadnych zastrzeżeń co do złożonej dokumentacji, wówczas wyda decyzję o pozwoleniu na budowę. Jest ona ważna przez dwa lata. W tym czasie należy rozpocząć prace budowlane.

3. Za zgodą czy bez

Gdy podejrzewamy, że przebudowa może naruszyć szeroko rozumiany interes naszego sąsiada, warto poinformować go o planowanych pracach (szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy z nim skonfliktowani). Nie jest natomiast potrzebna jego pisemna lub ustna zgoda na zmiany, które chcemy wprowadzić w bryle budynku naszego domu. Tak było kiedyś, ale teraz decyzję w tej sprawie podejmuje urząd, a sąsiad będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Takie uprawnienie dają mu przepisy prawa budowlanego (art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Ma także wtedy prawo odwoływać się od decyzji urzędu.    Więcej o:

Skomentuj:

Przebudowa to nie remont