Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

Małgorzata Kapelusiak

Wybudowałem dom z garażem. Niestety, garaż jest zbyt mały, by zmieściły się w nim dwa samochody. Dlatego chciałbym zbudować wiatę obok podjazdu do garażu. Zaznaczam, że działka jest spora, bo ma ponad 1200 m2. Czy muszę mieć projekt i pozwolenie na jej wybudowanie? Krzysztof L.

Jeśli budujemy wiatę do 25 m2, wówczas wystarczy tylko zgłoszenie
Jeśli budujemy wiatę do 25 m2, wówczas wystarczy tylko zgłoszenie
Rys. Małgorzata Ślińska
Wiata garażowa nie jest co prawda tak komfortowa jak garaż, ale jest w stanie zimą osłonić samochód przed opadami śniegu i zamarzającym na szybach deszczem. Przydaje się też latem, chroniąc samochód przed intensywnym nasłonecznieniem. Formalności, jakich trzeba dopełnić przy budowie wiaty, zależą od jej wielkości.

Wiata o powierzchni do 25 m2

Jeśli projektowana wiata ma wielkość do 25 metrów kwadratowych, wówczas wystarczy zgłoszenie. Warto w tym miejscu wskazać, że prawo budowlane dopuszcza wybudowanie większej ilości wiat na podstawie zgłoszenia - pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczy dwóch na każde 500 m2 działki i oczywiście wielkość każdej wiaty nie przekroczy 25 m2.

Zgłoszenie inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkic planowanej wiaty. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Wiata o powierzchni powyżej 25 m2

Jeśli planujemy budowę większej wiaty (na dwa lub więcej samochodów), wówczas niestety konieczne już będzie pozwolenie na budowę i nie ma tu znaczenia, że chcielibyśmy postawić tylko jedną, większą wiatę na działce.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu (czyli najbliżsi sąsiedzi).

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

- złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

- złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.) oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu (projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego);

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. Jeśli inwestor spełni określone wymagania, starosta wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca.

Warunki techniczne

Wiata garażowa (zarówno mniejsza, jak i większa) kwalifikowana jest jako zadaszone miejsce postojowe. Dotyczą jej zatem przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z nimi, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić - stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy - miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym także zadaszonych, od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w domu mieszkalnym nie może być mniejsza niż 7 m. Natomiast odległość tych miejsc postojowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m.

Zachowanie wskazanych powyżej odległości nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.

Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Jeśli zatem z wiaty garażowej będzie korzystała wyłącznie osoba niepełnosprawna to w obrębie zabudowy jednorodzinnej można ją postawić w dowolnym, optymalnym dla niej miejscu.

Wymagania powyższe nie będą miały zastosowania do wiat rekreacyjnych - przeznaczonych do spędzania wolnego czasu. Takie wiaty traktowane są przez prawo budowlane jako budowle i w konsekwencji nie wymagają zachowania jakichkolwiek odległości. Oznacza to, że taką wiatę można usytuować bezpośrednio przy granicy działki, nie posiada ona bowiem funkcji użytkowej, a stricte rekreacyjną.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę